Χορήγηση Στοιχείων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας Φορτηγών και Ρυμουλκούμενων σε Εμπόρους, Κατασκευαστές Οχημάτων και Άλλους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9455495a-d9e0-401b-92f3-fd49f14a257b 414945

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 12 + (
1
)

Κόστος

168 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και ρυμουλκουμένων σε δικαιούμενα πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

1. Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων χορηγούνται στο όνομα:

α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους. γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη. δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη. ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων. στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση. 2. Αρμόδια για τη χορήγηση και ανανέωση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα ή το υποκατάστημα του δικαιούμενου προσώπου ή η έδρα του ερευνητικού φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 3. Ο αριθμός των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων που μπορούν να χορηγηθούν είναι απεριόριστος. 4. Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν.

5. Για την ανανέωση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν τη λήξη ισχύος τους αίτηση ανανέωσης, τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την αρχική έκδοση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, εκτός από την βεβαίωση έναρξης εργασιών ή το ΦΕΚ σύστασης του ερευνητικού φορέα κατά περίπτωση. 6. Στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα. Τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, εφόσον λάβουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας, μπορούν να κυκλοφορούν ελκόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη Χορήγηση Στοιχείων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας και πινακίδων ΔΟΚ

      Επίσημος τίτλος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση έχει μια από τις ιδιότητες των προσώπων στα οποία χορηγούνται στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου. Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων χορηγούνται στο όνομα: α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους. γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη. δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη. ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων. στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Εχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση πινακίδας δοκιμαστικής κυκλοφορίας λοιπών αυτοκινήτων. 168 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2995

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του φορτηγού αυτοκινήτου. Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ύψος του παραβόλου ορίζεται, ανά κατηγορία οχήματος, από τις φορολογικές διατάξεις περί των ετήσιων τελών δοκιμαστικής κυκλοφορίας. Το παράβολο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 2 Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών.       Σημειώσεις: Από αυτό το δικαιολογητικό προκύπτει η δραστηριότητα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Άδεια λειτουργίας

       Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση είναι κατασκευαστής αυτοκινήτων οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 1032

      • 4 Πιστοποιητικά ταξινόμησης των φορτηγών αυτοκινήτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικά ταξινόμησης των φορτηγών αυτοκινήτων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Για τους ερευνητικούς φορείς προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ταξινόμησης των ερευνητικών οχημάτων. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 5 Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς πώλησης Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση των εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, με τα οικεία παραστατικά αγοράς πώλησης       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα: α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους. γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη. δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8689

      • 6 ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ σύστασης από το οποίο προκύπτει ο σκοπός του φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9338

      • 7 Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας. Φορολογικό παραστατικό

       Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα χορηγηθούν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7259

      • 8 Λεπτομερής περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης. Άλλο

       Λεπτομερής περιγραφή εγκεκριμένου ερευνητικού έργου (τίτλος, αντικείμενο, στόχοι, διάρκεια κ.λπ.) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του οποίου τίθεται σε δοκιμαστική κυκλοφορία το ερευνητικό όχημα, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7475

      • 9 Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος. Άλλο

       Δοκιμαστικά σενάρια κυκλοφορίας του ερευνητικού οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7475

      • 10 Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που θα τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που θα τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία για την εκτέλεση ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8689

      • 11 Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας, κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος στο όνομα των εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών, με ευκρινή αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό υποβάλλεται όταν τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα εκδοθούν στο όνομα εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8689

      • 12 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 13 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 143021 2020 5859 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεωνγια τη δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και της διαδικασίας χορήγησηςστοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής κυκλοφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205859

      • Υπουργική Απόφαση 30635 2022 2292 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220202292

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Στοιχείων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο την αρίθμηση των πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα της επιχείρησης με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας. Μέχρι τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, η καταχώριση γίνεται στο ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟ.Κ.» και στο βιβλίο πινακίδων ΔΟΚ.

       Όχι Όχι


      • 6 Χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στον δικαιούχο την άδεια και τις πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.