Χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σε τυποποιητήρια ελαιολάδου και πυρηνελαίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec3ea45d-5dd1-46ce-bb93-65d2c6c2639e 345514

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, έγκρισης και αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας των ελαίων που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α΄ και β΄ και στα σημεία 3 και 6 του μέρους VIII του παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) αριθ, 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης εγκαταστάσεων συσκευασίας ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου και χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης.

Σημειώσεις

Αίτηση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ) της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων.

Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ η αίτηση κοινοποιείται και στην ΔΑΟΚ που βρίσκεται η έδρα . Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός της χώρας, η επιχείρηση οφείλει να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποβάλλει την αίτηση στην ΔΑΟΚ .

Αν μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερες της μιάς εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις έγκρισης .

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης σε τυποποιητήρια ελαιολάδου και πυρηνελαίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Πιστοποίησης Νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων τυποποίησης ελαιολάδου

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 ( Α΄230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 32790/392/Φ.15(Β΄1061)/2017 . Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 ( Α΄230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 32790/392/Φ.15(Β΄1061)/2017 .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 2 Τα νομικά πρόσωπα, όπως Εταιρίες , Ν.Π.Δ.Δ., Συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών : α. επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας β. αντίγραφο του Καταστατικού ή του Κανονισμού Λειτουργίας , θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους . γ. νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα νομικά πρόσωπα, όπως Εταιρίες , Ν.Π.Δ.Δ., Συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών : α. επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας β. αντίγραφο του Καταστατικού ή του Κανονισμού Λειτουργίας , θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους . γ. νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και δεξαμενικών χώρων με υπόμνημα εγκατεστημένης ισχύος, που θα πρέπει να συμφωνεί με την κατά περίπτωση άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Κάτοψη

       Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας και δεξαμενικών χώρων με υπόμνημα εγκατεστημένης ισχύος, που θα πρέπει να συμφωνεί με την κατά περίπτωση άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση μη διακοπής τους. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση μη διακοπής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 5193

      • 5 Βεβαίωση Κτήσης Κωδικού Δραστηριότητας Συσκευασίας Ελαίων (για ατομικές επιχειρήσεις) από την οικεία ΔΟΥ Βεβαίωση

       Βεβαίωση Κτήσης Κωδικού Δραστηριότητας Συσκευασίας Ελαίων (για ατομικές επιχειρήσεις) από την οικεία ΔΟΥ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9703

      • Κανονισμός 2104 2022

       Περιγραφή Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2104

      • Υπουργική Απόφαση 1018/104012 2020 1678 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού 29/2012 της Επιτροπής για τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου ( ΕΕ L 12 , της 14-01-2012 , σ.14).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201678

       ΑΔΑ ΩΣ7Θ4653ΠΓ-ΙΓ1

      • 1 Παραλαβή - πρωτοκόλληση - χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτησηυποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο στην οικεία ΔΑΟΚ της Π.Ε. στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ , αίτηση κοινοποιείται και στην ΔΑΟΚ της έδρας .

       Όχι Όχι


      • 2 Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την καθ΄υλην και κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως προς την πληρότητά και σε επιτόπιο με σκοπό την διαπίστωση της ορθότητας των δηλουμένων με την αίτηση στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Πρακτικού Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο Πρακτικό βεβαιώνεται : 1. η πληρότητα του φακέλου της αίτησης 2. εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του αλφ. κωδικού έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση του φακέλου του αιτούντος με το αντίστοιχο Πρακτικό Ελέγχου του Κλιμακίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος του αιτούντος και το αντίστοιχο πρακτικό διαβιβάζεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων . Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ , ένα αντίγραφο του φακέλου και του πρακτικού αποστέλλεται στην ΔΑΟΚ της έδρας

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αίτησης, του φακέλου δικαιολογητικών και του Πρακτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος πληρότητας του φακέλου της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης χορήγησης έγκρισης και αλφαριθμητικού κωδικού έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιόλαδου που τηρείται στον ιστότοπο του ΥΠ.Α.Α.Τ       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.