Χορήγηση αναστολή, ανάκληση, τροποποίηση ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd543e2da-1a6e-44fe-b3aa-55efea12a55d 609150

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκαταστάσεων ή την αναστολή, ανάκληση, τροποποίησή της υφιστάμενης έγκρισης, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, την αποτέφρωση, την συναποτέφρωση, τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, ως καύσιμο για καύση, για την παρασκευή ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς, για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, για μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων και/ή παραγώγων προϊόντων σε βιοαέριο ή λιπασματοποίηση, για χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων μετά τη συλλογή τους μέσω πράξεων όπως ταξινόμηση, τεμαχισμό, ψύξη, κατάψυξη, αλάτισμα, αφαίρεση δορών και δερμάτων, αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων ή παραγώγων προϊόντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διαθέτουν υπό τον έλεγχό τους, μονάδες διαχείρισης οι οποίες εκτελούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 πρέπει για την κάθε μονάδα να λαμβάνουν απόφαση χορήγησης έγκρισης και τον κωδικό αριθμό, με τον οποίο καταχωρούνται σε σχετικό μητρώο πριν την έναρξη λειτουργίας της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση /αναστολή /ανάκληση ή / τροποποίηση για μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

Σημειώσεις

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ, β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου, γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης, αν υπάρχει, δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και ε) το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον πρόκειται για έγκριση πρέπει να συνοδεύεται από τα 5 αναφερόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον πρόκειται για αναστολή να προσδιορίζεται ο λόγος και ο εκτιμώμενος χρόνος επαναλειτουργίας της επιχείρησης Εφόσον πρόκειται για ανάκληση να αναφέρεται ο λόγος Εφόσον πρόκειται για τροποποίηση να προσδιορίζεται τι αφορά: α) μεταβολές, οι οποίες δε θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της

β) μεταβολές, οι οποίες τροποποιούν τη διαδικασία των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση κωδικού έγκρισης σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο παραγωγών και διαχειριστών Ζωικών Υποπροϊόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από τη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας ζωικών υποπροϊόντων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) της μονάδας ζωικών υποπροϊόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται λεπτομερής απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και με περιγραφή και αποτύπωση της διάταξης του τεχνικού εξοπλισμού, συσκευών και οργάνων, στο χώρο και της ροής των ζωικών υποπροϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας στη μονάδα Έκθεση

       Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας στη μονάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τεχνική περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, την κατηγορία, το είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων ή των παράγωγων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και παράγονται ως τελικά προϊόντα, καθώς και τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας με ειδική επισήμανση επί αυτών της παραγωγής και του τρόπου διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση τήρησης σχεδίου (HACCP) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση τήρησης σχεδίου (HACCP)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση τήρησης σχεδίου ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP). Ειδικότερα απαιτείται ΗΑCCP σε όλες τις μονάδες μεταποίησης, στις μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού όταν διαχειρίζονται περισσότερες από μία κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, στις μονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς στις μονάδες παραγωγής βιοαέριου και λιπασματοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πρόγραμμα και διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα και διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόγραμμα και διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 5 Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, εντόμων ή άλλων παρασίτων Πρόγραμμα

       Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, εντόμων ή άλλων παρασίτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, εντόμων ή άλλων παρασίτων και μέτρα για τον αποκλεισμό εισόδου πτηνών και άλλων ειδών ζώων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • Κανονισμός 24,44 1069 2009

       Περιγραφή Έγκριση εγκαταστάσεων ή μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2009&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784248545&DTN=1069

      • Κανονισμός 142 2011

       Περιγραφή Εϊναι εφαρμοστικός Κανονισμός που θεσπίζει μέτρα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων αναφορικά με τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM INIT=CONSLEG&DTS SUBDOM=CONSLEG&DTS DOM=EU LAW&lang=el&type=advanced&qid=1631784204826&DTN=0142

      • Υπουργική Απόφαση 6,7 612118658 2020 1983 Β

       Περιγραφή Καθορίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201983

       ΑΔΑ ΩΥΣΚ4653ΠΓ-ΤΣΚ

      • Εγκύκλιος 969149486 2019

       Περιγραφή Επικύρωση εναλλακτικών παραμέτρων μετασχηματισμού για τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου και τις μονάδες κομποστοποίησης.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/495-egkyklioizyp

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας / περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα του.

       Σημειώσεις Εφόσον πρόκειται για έγκριση πρέπει να συνοδεύεται από τα 5 αναφερόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον πρόκειται για αναστολή να προσδιορίζεται ο λόγος και ο εκτιμώμενος χρόνος επαναλειτουργίας της επιχείρησης Εφόσον πρόκειται για ανάκληση να αναφέρεται ο λόγος Εφόσον πρόκειται για τροποποίηση να προσδιορίζεται τι αφορά: α) μεταβολές οι οποίες δε θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της β) μεταβολές οι οποίες τροποποιούν την διαδικασία των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου /δικαιολογητικών σε σχέση με την αιτούμενη ενέργεια, (έγκριση - αναστολή - ανάκληση- τροποποίηση). Στην περίπτωση νέας έγκρισης ή ανανέωση ύστερα από έγκριση υπό όρους ή τροποποίησης που θίγουν το υγειονομικό καθεστώς ελέγχονται λεπτομερώς τα δικαιολογητικά (προγράμματα - ΗACCP- Τεχνικές περιγραφές -Διαδικασίες ανά δραστηριότητα κλπ) ανάλογα με την δραστηριότητα.

       Σημειώσεις Ειδικότερα: Για τις μονάδες μεταποίησης απαιτείται ο φάκελος να περιέχει και την επικύρωση της μεθόδου. Για το σύνολο των μονάδων (όλων των δραστηριοτήτων), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι, χρειάζεται επιπλέον και επικύρωση από εγκεκριμένο/ διαπιστευμένο εργαστήριο.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσκόμιση ελλειπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή, η Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η προθεσμία των δέκα (10) ημέρων παρέλθει άπρακτη, απορρίπτεται η αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης. Η αίτηση απορρίπτεται αν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά είναι ανεπαρκή.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποδοχή αίτησης και διαβίβαση στη Διεύθυνση ΚΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά αναστολή ή ανάκληση ή τροποποίηση σε στοιχεία που δε θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Η αίτηση διαβιβάζεται κατευθείαν στη Δ/νση ΚΔΥ προκειμένου να ενεργήσει για τη χορήγηση αντίστοιχης απόφασης.

       Σημειώσεις Δεν αφορά για οιονδήποτε λόγο περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποιήσεις που θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση απόφασης από τη Δνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ) της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική απόφαση μέσα σε διάστημα 30 ημερών την αποστέλλει στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή και ταυτόχρονα ενημερώνει το μητρώο και το ηλεκτρονικό σύστημα eΖΥΠ

       Σημειώσεις H αρμόδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποδοχή αίτησης και προγραμματισμός επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφορά περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποιήσεις που θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, κλιμάκιο αποτελούμενο από τουλάχιστον δύο (2) επίσημους κτηνίατρους πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην μονάδα διαχείρισης

       Σημειώσεις Τα σχετικά έντυπα ελέγχου ανά δραστηριότητα βρίσκονται στην παρακάτω ιστοσελίδα και πρέπει να οι αρμόδιοι κτηνίατροι να τα έχουν στην διάθεσής τους πριν τον έλεγχο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zoikaypoproionta/492-entipaelegxoy

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια επιτοπίου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο διαπιστώνει αν πληρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών για την υπό έγκριση δραστηριότητα και: - εισηγείται σχετικά ( θετικά υπό όρους ή θετικά ή αρνητικά ) - συμπληρώνει το έντυπο ελέγχου και την έκθεση ελέγχου

       Σημειώσεις Ο έλεγχος διενεργείται από την περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία

       Ναι Όχι


      • 9 Αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετά από την υλοποίηση των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών

       Ναι Ναι


      • 10 Θετικό αποτέλεσμα ελέγχου και διαβίβαση στη Διεύθυνση ΚΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο διαβιβαστικό επισυνάπτονται : -η θετική εισήγηση του κλιμακίου των κτηνιάτρων και - το συμπληρωμένο σχετικό έντυπο ελέγχου Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Για κάθε μονάδα διαχείρισης αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας της για κάθε δραστηριότητα, όπως η μέθοδος που χρησιμοποιεί, οι αντίστοιχες παράμετροι, οι πρώτες ύλες και η προεπεξεργασία τους ή μη, το είδος των παραγόμενων προϊόντων και η περαιτέρω χρήση ή απόρριψη τους, καθώς και η δυναμικότητά της.

       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος φακέλου και απόρριψη αιτήματος από τη Δ/νση ΚΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Δ/νση ΚΔΥ θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και απορρίπτει τον φάκελο

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετά από την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών

       Ναι Ναι


      • 12 Έλεγχος φακέλου και απόφαση για μη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και από τη Κεντρική Υπηρεσία       Ναι Όχι


      • 13 Χορήγηση απόφασης χωρίς επιτόπιο έλεγχο απο τη Δ/νση ΚΔΥ


       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις η Δ/νση ΚΔΥ προχωρά στην έκδοση απόφασης έκρισης, τροποποίησης έγκρισης ή έγκρισης υπό όρους. Εκδίδει τη σχετική απόφαση, την αποστέλει στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή και ενημερώνει το μητρώο και το ηλεκτρονικό σύστημα eΖΥΠ.

       Σημειώσεις Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Η χορήγηση του αριθμού έγκρισης υπό όρους έχει διάρκεια έως τρεις (3) μήνες και μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες συνεχόμενα. Το διάστημα της υπό όρους έγκρισης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συνολικά. Η διαδικασία για την παράταση ή για την πλήρη έγκριση ξεκινάει πάλι από το βήμα 1. Όταν δε χορηγείται παράταση ή πλήρης έγκριση η μονάδα σταματά να λειτουργεί.

       Ναι Ναι


      • 14 Έλεγχος φακέλου και απόφαση για διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και από τη Κεντρική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους του Τμήματος ΖΥΠ, της Δνσης ΚΔΥ, του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις σημείο 4β, άρθρου 6, της Υ.Α. Αρ. 612/118658/2020

       Ναι Όχι


      • 15 Διενέργεια ελέγχου από τη Δ/νση ΚΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο κτηνιάτρων του Τμήματος ΖΥΠ, της Δ/νσης ΚΔΥ, του ΥΠΑΑΤ διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση ελέγχου και την προσθέτει στον φάκελο της υπό έγκρισης επιχείρησης

       Ναι Όχι


      • 16 Αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και απόρριψη της αίτησης


       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης ή τροποποίησης της απόφασης έγκρισης

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση μετά από την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών

       Ναι Ναι


      • 17 Θετικό αποτέλεσμα ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης ή τροποποίησης της απόφασης έγκρισης. Η Δ/νση ΚΔΥ προχωρά στην χορήγηση απόφασης έγκρισης, τροποποίησης έγκρισης ή έγκρισης υπό όρους.

       Σημειώσεις Η χορήγηση του αριθμού έγκρισης υπό όρους έχει διάρκεια έως τρεις (3) μήνες και μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες συνεχόμενα. Το διάστημα της υπό όρους έγκρισης δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συνολικά. Η διαδικασία για την παράταση ή για την πλήρη έγκριση ξεκινάει πάλι από το βήμα 1. Όταν δε χορηγείται παράταση ή πλήρης έγκριση η μονάδα σταματά να λειτουργεί.

       Ναι Όχι


      • 18 Χορήγηση Απόφασης από τη Δνση ΚΔΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ/νση ΚΔΥ εκδίδει τη σχετική απόφαση, την αποστέλει στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή και ενημερώνει το μητρώο και το ηλεκτρονικό σύστημα eΖΥΠ

       Σημειώσεις Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.