Χορήγηση αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών ΚΑΣ ή ΣΜ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση16ac11e2-949a-42db-9a42-81854590ec6b 161129

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Παροχή αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), το Συμβούλιο Μουσείων (ΣΜ), το Ειδικό Όργανο ΚΑΣ-ΚΣΝΜ), εφόσον υπάρχει εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών Συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) ή του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) σε πολίτες/φορείς που έχουν εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων / Πρακτικών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρακτικά γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αντιγράφων Γνωμοδοτήσεων και Πρακτικών ΚΑΣ ή ΣΜ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει στοιχειοθετημένο εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να κατέχει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 5 ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 2020 4612 Β

       Περιγραφή Αντίγραφα των πρακτικών και των γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικά μέσω της Γραμματείας των Συμβουλίων, μετά από έγκριση του Προέδρου και πάντως μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204612

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου-Συμβουλίου Μουσείων είναι αρμόδιο για την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 28 2015 34 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζει τον τρόπο πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα με τη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η μελέτη των δημόσιων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε με πρόσβαση που παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ενδιαφερομένων και διαδικτυακών τόπων, είτε με χορήγηση αντιγράφου που είτε αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου είτε αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον εξασφαλίζεται η λήψη από εξουσιοδοτημένο παραλήπτη και λαμβάνεται αποδεικτικό παραλαβής-Προκειται για το άρθρο 7 της αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012, το οποίο κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 3 στο εν λόγω ΠΔ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100034

      • Νόμος 11 3230 2004 44 Α

       Περιγραφή Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100044

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Το άρθρο αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου στα δημόσια έγγραφα. Το άρθρο κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 1 από το ΠΔ 28/2015 ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • 1 Είσοδος του αιτούντα στην εφαρμογή "Υποβολή Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεων " της ιστοσελίδας ksymvoulia.culture.gr και ταυτοποίησή του μέσω ΓΓΠΣ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στην αιτούμενη υπηρεσία μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr με κωδικούς taxisnet, και γίνεται ταυτοποίησή του από τη ΓΓΠΣ. Ακολούθως, ζητείται άδεια του αιτούντα για να δοθούν τα στοιχεία Μητρώου του (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) στην εφαρμογή.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση φόρμας αιτήματος χορήγησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έπειτα από την αυθεντικοποίηση, ο αιτών εισάγεται στη φόρμα του αιτήματος χορήγησης. Αναζητεί και επιλέγει το θέμα/θέματα Συνεδριάσεων που τον ενδιαφέρουν. Τα θέματα μεταφέρονται στα «Επιλεγμένα θέματα». Εκεί μπορεί να επιλέξει τη χορήγηση γνωμοδότησης ή/και πρακτικού του εκάστοτε επιλεγμένου θέματος. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων του ηλεκτρονικού αιτήματος περιλαμβάνει την τεκμηρίωση εκ μέρους του χρήστη του εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος και τη συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων επικοινωνίας. Δίδεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείων προς τεκμηρίωση του εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος.

       Σημειώσεις http://ksymvoulia.culture.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος χορήγησης αντιγράφου Γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το υποβληθέν αίτημα αποστέλλεται αυτόματα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του φορέα και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αιτών λαμβάνει αυτόματα στο email του τον αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση αιτήματος σε υπάλληλο του φορέα


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χρέωση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Είσοδος υπαλλήλου-χειριστή στην εφαρμογή προκειμένου για διαχείριση του αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισέρχεται με κωδικούς διαχειριστή στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής "ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ" προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Μη τεκμηρίωση εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον δεν τεκμηριώνεται το εύλογο ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον του αιτούντος, ο υπάλληλος χειριστής προχωρά σε αποθήκευση των δεδομένων, προκειμένου το κατάλληλο σχέδιο απάντησης να εξαχθεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 7 Διεκπεραίωση του εγγράφου και αποστολή απάντησης περί μη χορήγησης αντιγράφου στον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σχέδιο της απάντησης περί μη χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού υπογράφεται ψηφιακά από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Κ.Α.Σ.-Σ.Μ., μετατρέπεται σε εξερχόμενο και δημιουργείται ακριβές αντίγραφό του, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 8 Τεκμηρίωση εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση τεκμηρίωσης εύλογου ενδιαφέροντος ή έννομου συμφέροντος, ο υπάλληλος-χειριστής ενημερώνει το συγκεκριμένο πεδίο της εφαρμογής και προχωρά σε αποθήκευση των δεδομένων, προκειμένου να εξαχθεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του υπαλλήλου το κατάλληλο σχέδιο απάντησης.

       Ναι Όχι


      • 9 Σε περίπτωση μη έκδοσης εκτελεστής διοικητικής πράξης, εξαγωγή σχεδίου απάντησης περί μη χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη έκδοσης της εκτελεστής διοικητικής πράξης, εξάγεται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του υπαλλήλου-χειριστή σχέδιο απάντησης περί μη δυνατότητας χορήγησης του αιτούμενου αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού.

       Ναι Όχι


      • 10 Σε περίπτωση έκδοσης εκτελεστής διοικητικής πράξης, εξαγωγή σχεδίου απάντησης περί άμεσης χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξάγεται στον λογαριασμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του υπαλλήλου-χειριστή σχέδιο απάντησης, το οποίο ενημερώνει τον αιτούντα για τη χορήγηση αντιγράφου της γνωμοδότησης μέσω της εφαρμογής " Υποβολή Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεων " της ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr

       Ναι Όχι


      • 11 Διεκπεραίωση του εγγράφου και αποστολή απάντησης στον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σχέδιο της απάντησης περί μη χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού υπογράφεται ψηφιακά από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Κ.Α.Σ.-Σ.Μ., μετατρέπεται σε εξερχόμενο και δημιουργείται ακριβές αντίγραφό του, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Διεκπεραίωση του εγγράφου και αποστολή διαβιβαστικού χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού στον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σχέδιο της απάντησης υπογράφεται ψηφιακά από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Κ.Α.Σ.-Σ.Μ., μετατρέπεται σε εξερχόμενο και δημιουργείται ακριβές αντίγραφό του, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση της εφαρμογής "Κεντρικά Συμβούλια" για τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού στον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος-χειριστής εισέρχεται στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής "Κεντρικά Συμβούλια" με κωδικούς διαχειριστή και ενημερώνει την εφαρμογή για τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 14 Παραλαβή αντιγράφου γνωμοδότησης/πρακτικού από τον αιτούντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr στην ιστοσελίδα http://ksymvoulia.culture.gr, στη θυρίδα της εφαρμογής "Υποβολή Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεων" και, έπειτα από ταυτοποίησή του από τη ΓΓΠΣ, κατεβάζει σε μορφή pdf το αντίγραφο της γνωμοδότησης/Πρακτικού.

       Σημειώσεις http://ksymvoulia.culture.gr

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.