Χορήγηση αντιγράφων μελετών κτηματολογίου και λοιπών στοιχείων απαλλοτριώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe19b0139-a5cd-45af-8e7f-c7af3d715028 399510

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση απαλλοτριώσεων τοπογραφήσεων και γεωπληροφορικής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και σε Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου, των κάτωθι στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή:

1. Εγκεκριμένες μελέτες Κτηματολογίου (Κτηματολογικά Διαγράμματα και τους αντίστοιχους Κτηματολογικούς Πίνακες), που συντάχθηκαν από διάφορους φορείς του Δημοσίου για τις ανάγκες απαλλοτριώσεων,


2. Πίνακες Παρακατάθεσης Αποζημίωσης που συντάχθηκαν από την Δ25 στο πλαίσιο απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο έκδοσης δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με το αρθρο 7Α του Ν.2882/2001, για την προσωρινή και οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, λαμβάνοντας αυστηρά υπόψιν τον Ν. 4624/2019 (Α΄137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", 3. Λοιπά διοικητικά έγγραφα (αποφάσεις κήρυξης, ΦΕΚ κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτρίωσης, δικαστικές αποφάσεις κλπ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση απαλλοτριώσεων τοπογραφήσεων και γεωπληροφορικής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης στοιχείων των εγκεκριμένων μελετών κτηματολογίου και λοιπά στοιχεία απαλλοτριώσεων, σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή.

Σημειώσεις

Στην αίτηση συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα (Δ/νση, Τηλέφωνο κλπ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ισχύουν τα αναφερόμενα στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ως εξής: «Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση στοιχείων απαλλοτριώσεων από το Αρχείο της Δ25

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση στοιχείων των Εγκεκριμένων Μελετών Κτηματολογίου και λοιπά στοιχεία απαλλοτριώσεων, σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών θα πρέπει να θεμελιώνει το έννομο συμφέρον σε σχέση με τα αιτούμενα στοιχεία που αφορούν στην απαλλοτρίωση ακινήτου, προκειμένου αυτά να του χορηγηθούν.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Για τον ορθό εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης του ακινήτου και την εξέταση της αίτησης, απαιτείται να προσκομιστούν συνημμένα στην αίτηση στοιχεία συντεταγμέων (σε σύστημα φ, λ ή ΕΓΣΑ87) ή εναλλακτικά απόσπασμα κτηματολογίου, Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση εκπροσώπησης του αιτούντα από Μηχανικό ή Δικηγόρο και σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε δεν έχει έννομο συμφέρον.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3070

      • 3 Στοιχεία συντεταγμένων (σε σύστημα φ, λ ή ΕΓΣΑ 87). Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Στοιχεία συντεταγμένων (σε σύστημα φ, λ ή ΕΓΣΑ 87).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Απόσπασμα κτηματολογίου. Πιστοποιητικό κτηματολογικό

       Απόσπασμα κτηματολογίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2535

      • 5 Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Νόμος Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Προεδρικό Διάταγμα 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σχετική αίτηση δια ζώσης, ταχυδρομικα ή και μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d12@ggde.gr στη Δ25 και εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου που συνοδεύει το αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αιτήματος χορήγησης στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Αρχείου (Τμήμα Γ΄) της Δ25, όσον αφορά το έννομο συμφέρον του αιτούντος για τα προς αναζήτηση στοιχεία από το ψηφιακό ή έγχαρτο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και τη διαθεσιμότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναπαραγωγή των χορηγηθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναπαράγει τα χορηγηθέντα στοιχεία από το έγχαρτο αρχείο της Υπηρεσίας και προβαίνει στην επικύρωσή τους, ή εναλλακτικά χορηγεί στον αιτούντα (αν έχει ζητηθεί) ψηφικά αρχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (.pdf) συντάσσοντας την απαραίτητη απαντητική επιστολή με τις τυχόν διευκρινήσεις. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Μηχανικός ή Ανάδοχος Μελετητής σύμβασης του Δημοσίου χορηγούνται στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή (dwg ή dxf)

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί την αναπαραγωγή μεγάλου όγκου αντιγράφων ή και σχεδίων (μεγέθους άνω του Α 3), αναλαμβάνει την αναπαραγωγή τους με δικά του έξοδα εκτός της Υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή χορηγηθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία προβαίνει στην αποστολή μέσω ταχυδρομείου των χορηγηθέντων στοιχείων ή και μέσω email αν της έχει ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 5 Μη ικανοποίηση του αιτήματος - ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις που το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί είτε επειδή τα αιτούμενα στοιχεία δεν υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας, είτε επειδή αυτά έχουν καταστραφεί είτε επειδή δεν πληρείται η προϋπόθεση του έννομου συμφέροντος στο πρόσωπο του αιτούντα, η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης του αιτήματος χορήγησης στοιχείων.

       Ναι Ναι


      • 6 Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις που ο αιτών δεν κατέθεσε πλήρη στοιχεία με την αίτησή του, η υπηρεσία τον ενημερώνει εγγράφως προκειμένου να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία στην υπηρεσία, προκειμένου να μπορεί να εξετάσει το αίτημά του.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή χορηγηθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία προβαίνει στην αποστολή μέσω ταχυδρομείου των χορηγηθέντων στοιχείων ή και μέσω email αν της έχει ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 9 Μη ικανοποίηση του αιτήματος - ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.