Χορήγηση απαλλαγής από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά την επανεισαγωγή εμπορευμάτων που είχαν εξαχθεί οριστικά

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe03056e2-b334-4a99-a0ea-a854b853062b 356233

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το άρθρο 23 του ν. 2859/2000 και χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή, για τον τελωνισμό των επανεισαγωμένων εμπορευμάτων, εφόσον εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κοινοτικών και των εθνικών διατάξεων, όσον αφορά στη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α., κατά την επανεισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Διασάφησης Επανεισαγωγής (Χορήγηση απαλλαγής από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατά την επανεισαγωγή εμπορευμάτων, κατόπιν οριστικής εξαγωγής αυτών)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση απαλλαγής από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατά την επανεισαγωγή εμπορευμάτων, κατόπιν οριστικής εξαγωγής αυτών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       L1

       ,,


      • 1 Φορολογικές Υποβολή Διασάφησης Εξαγωγής εμπορευμάτων από το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (φυσικό/νομικό).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Διασάφηση επανεισαγωγής εμπορευμάτων εντός τριών (3) ετών και στην ίδια κατάσταση, προκειμένου για την απαλλαγή από δασμό και επιπρόσθετα από το ίδιο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (φυσικό/νομικό) που πραγματοποίησε την αρχική εξαγωγή προκειμένου για την απαλλαγή από το ΦΠΑ.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται η κατοχή κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστωτικού Τιμολόγιο Αποδεικτικό

       Πιστωτικού Τιμολόγιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστωτικό τιμολόγιο του πωλητή για τα επιστρεφόμενα αγαθά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Πληροφοριακό ΙΝF Αποδεικτικό

       Πληροφοριακό ΙΝF

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Είναι το δελτίο πληροφοριών INF3 που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό (άρθρο 253 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ηςΝοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3798

      • 3 Ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 Αποδεικτικό

       Ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ 599 με το οποίο επιβεβαιώθηκε η έξοδος των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 3798

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 203 952 2013

       Περιγραφή Παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 203 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ενωσιακού τελωνειακού κώδικα που αφορούν την επανεισαγωγή εμπορευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Νόμος 23 2859 2000 248 Α

       Περιγραφή Περίπτωση α) του άρθρου 23 του ν. 2859/02-11-2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100248

      • Απόφαση Π 6787/641 1986 703 Β

       Περιγραφή Αριθ. Π. 6787/641/07-10-1986 (Β΄703) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας αγαθών που επανεισάγονται στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200703

      • 1 Αποδοχή της Διασάφησης επανεισαγωγής εμπορευμάτων και απόδοση αριθμού Movement/ Master Reference Number (MRN)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται αποδεκτή η διασάφηση επανεισαγωγής εμπορευμάτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συναλλασσόμενο, με τη χρήση του καθεστώτος 61, και αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN) επανεισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια ανάλυσης κινδύνου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διασάφηση ελέγχεται συστημικά, μέσω της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). Δηλαδή, ελέγχονται τα καταχωρηθέντα στοιχεία και προκύπτει ένα αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται εάν θα ελεγχθούν τα εμπορεύματα ή όχι.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον, το αποτέλεσμα παραπέμπει σε φυσικό έλεγχο ή σε έλεγχο εγγράφων, ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαδικασία τελωνισμού, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος ελέγχου.


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό για τη χορήγηση της απαλλαγής, τότε το αρμόδιο Τμήμα συνεχίζει τη διαδικασία, ηλεκτρονικά, και εκδίδεται μέσω του συστήματος ICISnet, άδεια παράδοσης εμπορευμάτων.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαδικασία τελωνισμού, στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό για τη χορήγηση της απαλλαγής, τότε το αρμόδιο Τμήμα συνεχίζει τη διαδικασία, ηλεκτρονικά, με την αποστολή μηνύματος στον συναλλασσόμενο ότι εκκρεμεί οφειλή, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία τελωνισμού.

       Ναι Όχι


      • 6 Καταβολή οφειλής και έκδοση άδειας παράδοσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο συναλλασσόμενος ηλεκτρονικά καταβάλει τη σχετική οφειλή. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόδειξη είσπραξης και η άδεια παράδοσης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.