Χορήγηση αποζημίωσης εργατικού ατυχήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcfa7ad0-7e35-44eb-99b8-93946afa23a3 112294

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΚΕΠ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιδότηση του μη μισθωτού ασφαλισμένου του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Το χρηματικό επίδομα καταβάλλεται ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ. (άρθρο 77 παρ.10 του ν. 4826/2021)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αποζημίωσης εργατικού ατυχήματος

Σημειώσεις

Αρμόδια Τοπική Διεύθυνση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος είναι αυτή που υπάγεται ο/η ασφαλισμένος/η. Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του e-ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση - Αίτηση Θεραπείας
    
    Ο ασφαλισμένος κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή ανάκλησης της απόφασης έγκρισης, επιτρέπεται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών από την παρέλευση της κοινοποίησης ενώπιον της ΤΔΕ (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ που εξέδωσε αυτήν.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εργατικό Ατύχημα π. ΟΑΕΕ ( μη μισθωτός ασφαλισμένος )

      Επίσημος τίτλος

      Εργατικό Ατύχημα π. ΟΑΕΕ ( μη μισθωτός ασφαλισμένος )


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Για να θεωρηθεί ένα συμβάν ως εργατικό πρέπει να είναι βίαιο και να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής. Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή σύνδεσμος μεταξύ της εργασίας και του βίαιου συμβάντος.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται: η διάρκεια της ανικανότητας να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής. Δικαίωμα επιδόματος εργατικού ατυχήματος αποκτά ο/η ασφαλισμένος/η από τη πρώτη ημέρα ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα εντός οκτώ (8) μηνών από την αναγγελία. Όταν βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία, η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρείται χρόνος έναρξης της ανικανότητας για εργασία και ημερομηνία αναγγελίας της δήλωσης ατυχήματος ακόμη και στην περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να προσέλθουν στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο για ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Το επίδομα λόγω εργατικού ατυχήματος χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ταμειακά ενήμερος κατά την ημέρα του ατυχήματος.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση Ατυχήματος Δήλωση

       Δήλωση Ατυχήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δήλωση Ατυχήματος : Παρέχεται ηλεκτρονικά το έντυπο δήλωσης (περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου, το ασκούμενο επάγγελμα, τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα, τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, τον τόπο που μεταφέρθηκε ο παθών, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του θεράποντα ιατρού, των μαρτύρων και κάθε άλλο κρίσιμο στοιχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Ηλεκτρονική Ιατρική Γνωμάτευση - Εξιτήριο - Χειρόγραφη Γνωμάτευση μόνο από κρατικά νοσοκομεία γίνεται δεκτή και αναρτείται σκαναρισμένη από τον/την ασφαλισμένο/η Γνωμάτευση

       Ηλεκτρονική Ιατρική Γνωμάτευση - Εξιτήριο - Χειρόγραφη Γνωμάτευση μόνο από κρατικά νοσοκομεία γίνεται δεκτή και αναρτείται σκαναρισμένη από τον/την ασφαλισμένο/η

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ιατρική γνωμάτευση άδειας πάνω από τριάντα ημέρες συνεχόμενη από την ημερομηνία του ατυχήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 3 Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Εξουσιοδότηση

       Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 4 Μαρτυρικές Καταθέσεις: Δηλώνονται οι μάρτυρες από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική αίτηση επιδότησης ατυχήματος στη Δήλωση Ατυχήματος Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Μαρτυρικές Καταθέσεις: Δηλώνονται οι μάρτυρες από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική αίτηση επιδότησης ατυχήματος στη Δήλωση Ατυχήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δύο μαρτυρικές καταθέσεις σχετικά με το ατύχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Βεβαίωση από: Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (ΤΟΤΑ) , Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Βεβαίωση

       Βεβαίωση από: Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (ΤΟΤΑ) , Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον προσήλθαν ΕΚΑΒ, ΤΟΤΑ, σχετική βεβαίωση. Επισυνάπτεται ως δικαιολογητικό στην ηλεκτρονική αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Δήλωση Υπαιτίων Δήλωση

       Δήλωση Υπαιτίων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου τότε ο ασφαλισμένος καλείται ηλεκτρονικά να συμπληρώσει τα στοιχεία του υπαιτίου και να δηλώσει ότι σε περίπτωση αγωγής ή εξώδικου συμβιβασμού, αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει τον e-ΕΦΚΑ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 7 Αριθμό λογαριασμού IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αριθμό λογαριασμού IBAN

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/epidoma

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο IBAN είναι καταχωρημένος στα ατομικά στοιχεία στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ, τότε εμφανίζεται προσυμπληρωμένος και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να τον επεξεργαστεί και να τον αποθηκεύσει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του επιδόματος ασθένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος 77 4826 2021 160 Α

       Περιγραφή Παροχές ασθένειας σε χρήμα - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100160

      • Νόμος 15 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. / Χορήγηση παροχών σε χρήμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 49876/14967 2020 5497 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205497

      • Νόμος 8 4488 2017 137 Α

       Περιγραφή Άρθρο 8 / Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4387/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100137

      • Υπουργική Απόφαση 17 Φ.40035/12249/1486 2011 1450 Β

       Περιγραφή Η παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού του ΚλάδουΥγείας του ΟΑΕΕ, η οποία προστέθηκε με την παρ.2 της υπ’ αριθμ. 35/1548/16−11−2001 (Β΄ 1561) υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «Στους παθόντες εργατικό ατύχημα, οι παροχές του κλάδου υγείας χορηγούνται ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Το επίδομα της παρ 1 του άρθρου 19 χορηγείται εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ταμειακά ενήμερος.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201450

      • Υπουργική Απόφαση 19 35/1385 1999 1814 Β

       Περιγραφή Εργατικό Ατύχημα - Έγκριση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990201814

      • 1 Εισαγωγή στοιχείων αρμόδιου υπαλλήλου και Πιστοποίηση Στοιχείων που αντλούνται από τη βάση του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος πιστοποιείται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να επεξεργαστεί τις αιτήσεις των ασφαλισμένων.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναζήτηση και επεξεργασία της υποβληθείσας αίτησης χορήγησης εργατικού ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αναζητά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τις υποβληθείσες αιτήσεις και μπορεί να επεξεργαστεί αναλυτικά τα στοιχεία του/της ασφαλισμένου/ης και τα στοιχεία της αίτησης όπως να αντλήσει τα επισυναπτόμενα αρχεία που έχει αναρτήσει ο/η ασφαλισμένος/η.

       Σημειώσεις Το επίδομα του εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών/η παθούσα κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα και μέχρι 4 (τέσσερις) μήνες κατ ανώτατο όριο (120 ημέρες). Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο αρμόδιος Προϊστάμενος χαρακτηρίσει εγκριτικά ότι το ατύχημα είναι συνέπεια της εργασίας του / της ασφαλισμένου/νης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση και Άντληση Διαχείρισης Δήλωσης Ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Άντληση και Διαχείριση Δήλωσης Ατυχήματος από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο. Η δήλωση ατυχήματος δεν περιορίζεται σε απλή μνεία των συμπτωμάτων της πάθησης ή βλάβης αλλά περιέχει ταυτόχρονα και περιγραφή των εξωτερικών στοιχείων και περιστατικών που συνιστούν ατύχημα ή τις εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες με τις οποίες ο/η ασφαλισμένος/η απασχολήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο και οι οποίες αποτέλεσαν την πρόσφορη αιτία που προκάλεσε την αναπηρία ή το θάνατο ή την ανικανότητα για εργασία.

       Σημειώσεις Η δήλωση ατυχήματος περιέχει οπωσδήποτε και (2) μαρτυρικές καταθέσεις σχετικά με το ατύχημα. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος εφόσον προσήλθαν επισυνάπτονται βεβαίωση ΕΚΑΒ και ΤΟΤΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ή χειρόγραφων γνωματεύσεων κρατικών νοσοκομείων στην αρμόδια ΑΥΕ (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α υπάλληλος διαβιβάζει στην αρμόδια ΑΥΕ τις ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες γνωματεύσεις κρατικών νοσοκομείων (πάνω από 30 ημέρες συνεχόμενη άδεια από την ημερομηνία του ατυχήματος) προκειμένου να πιστοποιήσουν τη νόσο που επιφέρει ανικανότητα για εργασία και να χαρακτηρίσουν την ανικανότητα προς εργασία οφειλόμενη σε ατύχημα. Το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο κατά το άρθρο 8 του ν. 4488/2017 αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό του εργατικού ή μη ατυχήματος.

       Σημειώσεις Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών στις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ όταν πρόκειται για ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΑΥΕ - ΒΥΕ.

       Όχι Όχι


      • 5 Λίστα Αιτήσεων Επιδόματος Εργατικού Ατυχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η αρμόδιος/α υπάλληλος κάθε φορά που εισέρχεται στο σύστημα έχει πρόσβαση στη λίστα / ευρετήριο των αιτήσεών του/της ασφαλισμένης που έχουν υποβληθεί και ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πια κατάσταση βρίσκεται η αίτηση. (πχ. Προς Έλεγχο, Σε διαδικασία Ελέγχου, Αναμονή Υπολογισμού, Παραπομπή σε ΑΥΕ - ΒΥΕ, Ένσταση ΤΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης από την αρμόδια ΑΥΕ (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΑΥΕ (Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή) βεβαιώνει την ανικανότητα για εργασία κατά την ιατρική - επιστημονική κρίση των μελών της σύμφωνα με τη βαρύτητα της πάθησης του/της ασφαλισμένου/ης μέχρι της εξαντλήσεως του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ημερών ανικανότητας για εργασία.

       Σημειώσεις Επί προσφυγών κατά των γνωματεύσεων των ΑΥΕ (Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών) αποφαίνεται η ΒΥΕ (Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση και Κοινοποίηση Απόφασης χορήγησης χρηματικού ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδια για τη χορήγησης της παροχής είναι η Τοπική Διεύθυνση της εργασίας του / της δικαιούχου. Μπορεί να αναζητήσει στοιχεία επικοινωνίας από την ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ :Μάθε πού ανήκεις

       Σημειώσεις Η απόφαση πληρωμής κοινοποιείται στον/στην ασφαλισμένο/η ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής είτε είναι Εγκριτική είτε Απορριπτική. Παράλληλα κοινοποιείται και στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να προβεί στη πληρωμή του αναλογούντος ποσού

       Ναι Όχι


      • 8 Πίστωση χρηματικού ποσού στον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το αναλογούν ποσό στον/στην ασφαλισμένο/η πιστώνεται στο IBAN που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης.

       Σημειώσεις Το ποσό του μηνιαίου εισοδήματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου ή των κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος.

       Ναι Ναι


      • 9 Έκδοση και Κοινοποίηση Απορριπτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον το ατύχημα δεν χαρακτηριστεί εργατικό ως συνέπεια της εργασίας του/της ασφαλισμένου/νης τότε εκδίδεται Απορριπτική Απόφαση.

       Σημειώσεις Κατά της Απορριπτικής Απόφασης της αίτησης για χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος ο/η ασφαλισμένος/η έχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από τη παρέλευση της κοινοποίησης της Απόφασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ που εξέδωσε την Απορριπτική Απόφαση.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.