Χορήγηση αριθμού καταχώρισης σε μελισσοκομικό φορέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση29573b94-fa77-46d5-9150-e172bfa1cd9b 732634

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που θα τους επιτρέπει την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Μετά τη χορήγηση της καταχώρισης, οι ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, διατηρούν κατάλογο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που κάνουν χρήση της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019). Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται στη ΔΚΔΥ (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) της ΓΔΚ (Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής) του ΥΠΑΑΤ (Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) η οποία το δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/8029-meli-egk-trofimon

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση από τον φορέα εγκαταστάσεων μελισσοκομίας ο οποίος μπορεί είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σημειώσεις

«Φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας» είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

    Εκτύπωση

    Προϋποθέσεις

      Κόστος

        Σχετικά


        Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

        Άλλο

                                   Διοικητική Προσφυγή
        

        Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

        Αν παρέλθουν οι 60 ημέρες, τεκμέρεται ότι η καταχώρηση ρηγήθηκε.Άλλο

        Δεν υπάρχει νομοθεσία που υποδεικνύει το χρονικό διάστημα που πρέπει να υλοποιηθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η Διοίκηση πρέπει να διεκπεραιώσει το αίτημα εντός 60 ημερών.

        Εξερχόμενα

        Εξερχόμενα

        Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

        Βήματα

          Ψηφιακά βήματα

            Άλλες πληροφορίες

            Εναλλακτικοί τίτλοι

            Καταχώριση φορέα εγκαταστάσεων μελισσοκομίας για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό

            Επίσημος τίτλος

            Χορήγηση αριθμού καταχώρισης σε μελισσοκομικό φορέα


            Νομοθεσία

              Κατηγορίες

              Είδος διαδικασίας

              Έναυσμα

              Αιτούμενη

              Τρόπος υποβολής

              Αίτηση (έντυπο)

              Τύπος

              Εξωστρεφής

              ,,,,,


            • 1 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος Μελισσοκόμος πρέπει να είναι ενεργός κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

              Όχι Όχι

            • 1 Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ Βιβλιάριο

              Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ

              Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/8029-meli-egk-trofimon

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

              Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

              Σημειώσεις: Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για παραγωγό πρωτογενούς παραγωγής απαιτείται το μελισσοκομικό βιβλιάριο να είναι σε ισχύ. Επιπλέον, από το μελισσοκομικό βιβλιάριο διαπιστώνεται και η έδρα του φορέα.

              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 7646

            • 2 Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο Κάτοψη

              Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο

              Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/8029-meli-egk-trofimon

              Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

              Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

              Σημειώσεις: Δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή μηχανικού.

              Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


              Όχι 2903

            • Υπουργική Απόφαση 4 144/15067/24-01-2019 2019 466 Β

              Περιγραφή Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200466

            • Νόμος 122 4472 2017 74 Α

              Περιγραφή Τροποποίηση του π.δ. 79/2007(Α 95)

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

            • Προεδρικό Διάταγμα 5 79 2007 95 Α

              Περιγραφή Αναγκαία μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 ΚΑΙ 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την οδηγία αριθ. 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

              Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

            • 1 Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκόλλησή της

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω: 1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. 2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο. 3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ παρατίθεται υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης.

              Όχι Όχι


            • 2 Αξιολόγηση της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

              Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

              Περιγραφή Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, αξιολογεί την αίτηση και το φάκελο που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ως προς την πληρότητά τους.

              Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου.

              Όχι Όχι


            • 3 Απόρριψη αίτησης

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Κατά την αξιολόγηση της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μπορεί να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καταχώρισης.

              Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

              Ναι Ναι


            • 4 Χορήγηση Απόφαση καταχώρισης

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/8029-meli-egk-trofimon

              Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου.

              Ναι Όχι


            • 5 Ενημέρωση καταλόγου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας με δικαίωμα για άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού

              Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

              Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

              Περιγραφή Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

              Ναι Ναι            • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.