Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος βάσει δημογραφικών στοιχείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2053ce31-dbd3-4c17-838c-0d56dd0ff346 899876

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος βάσει δημογραφικών στοιχείων. Κάθε Δημόσια και Στρατιωτική Αρχή δύναται να λάβει αντίγραφο του περιεχομένου των στοιχείων σημάνσεως των υπηρετούντων ή των αιτούντων διορισμό ή εργασία στις Υπηρεσίες τους, για υπηρεσιακό και μόνο σκοπό, που ρητώς αναφέρεται στο αίτημα της αιτούσας Αρχής. Επίσης, αντίγραφο των στοιχείων σημάνσεως δύναται να χορηγηθεί στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και γενικότερα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τους εργαζόμενούς τους ή για τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να προσληφθούν, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος, εγκεκριμένου από τον οικείο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


Σημειώσεις

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ατόμου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας), για το οποίο ζητείται το εγκληματικό παρελθόν που τηρείται στο Αρχείο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ατομικών δελτίων εγκληματικού παρελθόντος σε Δημόσιες και Στρατιωτικές Αρχές, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ατομικών στοιχείων εγκληματικού παρελθόντος βάσει δημογραφικών στοιχείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Για κάθε Δημόσια και Στρατιωτική Αρχή θα πρέπει η αίτηση να αποβλέπει σε υπηρεσιακούς και μόνο σκοπούς και να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο της αιτούσας Αρχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Για οργανισμούς κοινής ωφέλειας και γενικότερα για Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει να υπάρχει δικαιολογημένη αίτηση περί παροχής πληροφοριών, εγκεκριμένη από τον οικείο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 (παράγραφοι 2,3,5 και 7) και 75 (παράγραφος 5) 342 1977 109 Α

       Περιγραφή Ανακοίνωση του περιεχομένου των στοιχείων σημάνσεως δύναται να γίνει σε κάθε Δημόσια και Στρατιωτική Αρχή για υπηρεσιακό και μόνο σκοπό που ρητώς αναφέρεται στο αίτημα της αιτούσας Αρχής. Επίσης, αντίγραφο των στοιχείων σημάνσεως δύναται να χορηγηθεί στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και γενικότερα σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος, εγκεκριμένου από τον οικείο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100109

      • Νόμος 24 (παράγραφος 1, εδάφιο β) και 26 (παράγραφος 1) 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιο σε δημόσιο φορέα επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του φορέα που διαβιβάζει ή του τρίτου στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, εθνική άμυνα ή δημόσια ασφάλεια ή για τη διασφάλιση φορολογικών και τελωνειακών εσόδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 25 παράγραφος 4, εδάφιο β 1756 1988 35 Α

       Περιγραφή Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών δικαιούται να παραγγείλει στις Yπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100035

      • 1 Αιτήσεις Αρχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση αντιγράφου των στοιχείων σημάνσεως για άτομα που διατελούν ήδη στις Υπηρεσίες τους ή πρόκειται να προσληφθούν στο μέλλον, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Σημειώσεις Το αίτημα αποστέλλεται με συμβατική αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Αθήνα, email: dee@astynomia.gr).

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση της διεκπεραίωσης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Λειτουργικής Μονάδας αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο τη διεκπεραίωση του αιτήματος, ο οποίος διαθέτει τον απαιτούμενο ρόλο στην Εφαρμογή Διαχείριση Ευρετηρίων του Police on Line.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση στην εφαρμογή Διαχείριση Ευρετηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται αναζήτηση των στοιχείων του ατόμου στην εφαρμογή Διαχείριση Ευρετηρίων του Police on Line. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι: 1. ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον ατομικό φάκελο του φυσικού προσώπου ή 2. αρνητικό αποτέλεσμα.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εγγράφου όταν προκύπτει ατομικός φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από τον ατομικό φάκελο του αρχείου Εγκληματολογικών Υπηρεσιών παράγεται αντίγραφο του ατομικού δελτίου εγκληματικότητας και συντάσσεται σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη εγγράφου όταν δεν προκύπτει ατομικός φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο με αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι δεν υφίσταται ατομικός φάκελος στο αρχείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών.

       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αποστολή του απαντητικού εγγράφου γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή συμβατικής αλληλογραφίας ή δύναται να παραληφθεί αυτοπροσώπως από εντεταλμένο προσωπικό της Υπηρεσίας που κατέθεσε την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.