Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο αστυνομικό προσωπικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση35689d52-4661-4918-bff1-5df86ec7cfd0 276677

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων/Α.Ε.Α., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 190/1996 και αποσκοπεί στον έλεγχο των προϋποθέσεων που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για την άσκηση, κατόπιν αίτησης, του δικαιώματος για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο αστυνομικό προσωπικό. Με την ίδια διαδικασία χορηγούνται και οι εκπαιδευτικές άδειες για απόκτηση ειδικότητας, ως υπεράριθμοι άμισθοι, μόνιμων υπαλλήλων που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, κατόχων άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (Ν.4368/2016).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας βάσει του Ν.4368/2016, ο/η αιτών/αιτούσα, υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί. Η Υπηρεσία εν συνεχεία διαβιβάζει ιεραρχικά την αίτηση με τα σχετικά έγγραφα, επισυνάπτοντας σχετική Πρόταση Ικανότητας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, κατατίθενται από τον/την Αιτούντα/Αιτούσα στην Υπηρεσία του. Στη συνέχεια, η εν λόγω Υπηρεσία, διαβιβάζει ιεραρχικά τα προαναφερόμενα έγγραφα, επισυνάπτοντας σχετική Πρόταση Ικανότητας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο αστυνομικό προσωπικό


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Ο/Η αιτών/ούσα ανήκει στο αστυνομικό προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο/Η αιτών/ούσα κατέχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλης ισότιμης σχολής.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/Η αιτών/ούσα δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του/της.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο/Η αιτών/ούσα έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται προς τον σκοπό πληρέστερης επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτισης ή εξειδίκευσης ή πρακτικής άσκησης αυτού/αυτής σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα καθήκοντά του/της, καθώς και την αποστολή και τις ανάγκες του Σώματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πρωτόκολλο παρουσίασης και έναρξη ειδίκευσης ως υπεράριθμος άμισθος, στο οποίο επισυνάπτεται η σύμβαση εργασίας του ενδιαφερόμενου με το δημόσιο νοσοκομείο (αφορά μόνο στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας βάσει του Ν.4368/2016). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Πρωτόκολλο παρουσίασης και έναρξη ειδίκευσης ως υπεράριθμος άμισθος, στο οποίο επισυνάπτεται η σύμβαση εργασίας του ενδιαφερόμενου με το δημόσιο νοσοκομείο (αφορά μόνο στη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας βάσει του Ν.4368/2016).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 2 Αντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Άδεια Ιατρικού Επαγγέλματος - Βεβαίωση Άσκησης- από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Άδεια Ιατρικού Επαγγέλματος - Βεβαίωση Άσκησης- από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Προεδρικό Διάταγμα 66 190 1996 153 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και Συναφή Θέματα Εκπαιδευτική Άδεια Αφορά σε εκπαιδευτική άδεια που χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλης ισότιμης σχολής εφόσον έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του, μέχρι τρία χρόνια για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, προς το σκοπό πληρέστερης επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτισης ή εξειδίκευσης ή πρακτικής άσκησης αυτού σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, καθώς και την Αποστολή και τις ανάγκες του Σώματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100153

      • Νόμος 37 4368 2016 21 Α

       Περιγραφή Τοποθέτηση στο Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι, μόνιμων υπαλλήλων που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, κατόχων άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100021

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία του για λήψη εκπαιδευτικής άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Π.Δ.190/1996 ή στο άρθρο 37 του Ν.4368/2016.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει τη γνησιότητα αυτών. Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας ιατρικής ειδικότητας (Ν.4368/2016), οφείλει να ελέγξει τη γνησιότητα του πτυχίου της ιατρικής σχολής και της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πρότασης καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου συντάσσει την πρόταση καταλληλότητας, αξιολογώντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α., μαζί με την πρόταση καταλληλότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά. Οι προϊστάμενες Υπηρεσίες κατά την ιεραρχική διαβίβαση της αίτησης, διατυπώνουν την άποψή τους επαυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέτασης της αίτησης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α. αξιολογεί συνολικά την υπόθεση και συντάσσει εισηγητικό σημείωμα για τη λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης (Π.Δ. 190/1996) με την έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας του Π.Δ. 190/1996 εκδίδεται διαταγή προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και του ενδιαφερόμενου.

       Ναι Όχι


      • 7 Λήψη απόφασης (Ν. 4368/2016) με έκδοση προέγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας του Ν. 4368/2016 εκδίδεται αρχικά προέγκριση, η οποία είναι απαραίτητο έγγραφο για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης εργασίας του ενδιαφερόμενου με δημόσιο νοσοκομείο. Η τελική έγκριση εκδίδεται αφότου ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει την απόφαση διορισμού του ως υπεράριθμος άμισθος από τον Υπουργό Υγείας και τη σύμβαση εργασίας του με δημόσιο νοσοκομείο.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της απόφασης χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.