Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε κατ’ οίκον διδασκαλία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση996a2e5f-97b3-4d72-85d7-6b55271a66e3 137336

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών και σε κατ’ οίκον διδασκαλία. Η απόφαση χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών

Σημειώσεις

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθεται αυτοπροσώπως είτε αποστέλλονται στο email: protocol@minedu.gov.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας και για ορισμένες ξένες γλώσσες και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πτυχίο ξένης γλώσσας και φιλολογίας και για ορισμένες ξένες γλώσσες και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον ΔΟΑΤΑΠ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για όλες τις ξένες γλώσσες εκτός από Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά χρειάζεται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • Αναγκαστικός Νόμος 70 2545 1940 287 Α

       Περιγραφή Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19400100287

      • Υπουργική Απόφαση 1-7 6117/Α5 2017 324 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200324

      • Υπουργική Απόφαση 2017 562 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 6117/A5/2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 324/τ.Β ́/8.2.2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200562

      • Υπουργική Απόφαση 77728 2017 1773 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β ́ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β ́ 562).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201773

      • Υπουργική Απόφαση 1986 Β

       Περιγραφή ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ


      • Υπουργική Απόφαση 85011 2019 2008 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ 324/τ.Β ́/8-2-2017), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 562/τ.Β ́/23-2-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202008

      • 1 Παραλαβή της αίτησης, πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας https://mydocs.minedu.gov.gr/ Εναλλακτικά, η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο mail: protocol@minedu.gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης στον χειριστή του θέματος (υπάλληλος του Τμήματος Δ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η χρέωση της αίτησης γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και εύρεση φακέλου στο αρχείο των επαρκειών (στην περίπτωση που η αίτηση αφορά επανέκδοση επάρκειας προσόντων που έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)

       Όχι Όχι


      • 4 Εάν συντρέχουν οι κείμενες προϋποθέσεις χορήγηση επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής του θέματος εκδίδει για τον αιτούντα που πληροί τις κείμενες προϋποθέσεις απόφαση χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

       Ναι Όχι


      • 5 Εάν δεν συντρέχουν οι κείμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται και εκδίδεται αρνητική απάντηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης επάρκειας, συντάσσεται και εκδίδεται έγγραφο με το οποίο ενημερώνεται ο υποψήφιος για τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η χορήγησή της.

       Ναι Ναι


      • 6 Σύνταξη και έκδοση απόφασης χορήγησης επάρκειας για διδασκαλία ξένης γλώσσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης επάρκειας υπογράφεται από τον συντάκτη, τον προϊστάμενο του Τμήματος και τον Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Κατόπιν, ο συντάκτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό συστήματος Πάπυρος.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή του ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου της απόφασης χορήγησης επάρκειας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ψηφιακά υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης επάρκειας προσόντων αποστέλλεται στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος μέσω του πληροφοριακού συστήματος Πάπυρος.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή της απόφασης χορήγησης επάρκειας στον αιτούντα ταχυδρομικώς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή η απόφαση επάρκειας προσόντων στη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.