Χορήγηση νέων αδειών αλιείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a77f23e-fd97-4c36-89ea-bff5f84e4744 254184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση νέας αλιευτικής άδειας για την εκμετάλλευση των θαλασσίων υδάτινων πόρων. Η άδεια χορηγείται σε Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις. Με την απόκτηση της ιδιότητας του επαγγελματία αλιέα, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό της για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας επένδυσης, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική αξιοποίηση των αλιευτικών πεδίων (θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων), υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα αλιευτικά σκάφη εγγράφονται στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών και λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο και μοναδικό αριθμό (Α.Μ.Α.Σ). Η άδεια αλιείας χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του βδ 666/66 σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως ισχύουν κάθε φορά. Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΝ. (ΕΚ) 1380/2013), η είσοδος νέας αλιευτικής ικανότητας στο στόλο (νέες περιπτώσεις ναυπήγησης ή αγοράς σκαφών) θα πρέπει να αντισταθμίζεται από προηγούμενη απόσυρση τουλάχιστον ίσης αλιευτικής ικανότητας, χωρίς οικονομική ενίσχυση. Δυνατότητα αύξησης της αλιευτικής ικανότητας του στόλου μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του άρθ. 1 (§ δ) του π.δ. 261/91 με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αλιευτική ικανότητα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση νέας άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο (Φυσικό Πρόσωπο) μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Αλιείας στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΥΠ.Α.Α.Τ.), κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σ΄αυτή δικαιολογητικά. Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, αναλόγως του πλαισίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας υποδοχής της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας και Αριθμού Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (Α.Μ.Α.Σ.)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Άλλο Οι προϋποθέσεις που ισχύουν στην αλιευτική νομοθεσία (βασιλικό διάταγμα 666/66 (Α΄160) και προεδρικό διάταγμα 261/91 (Α΄98).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου (Ολική Χωρητικότητα Λονδίνου εκφρασμένη σε GT και Ισχύ μηχανής εκφρασμένη σε ΚW), στο πλαίσιο των στόχων την Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που ισχύουν κάθε φορά .

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Τήρηση των κριτηρίων επαγγελματικότητας του αλιέα, όπως ισχύουν κάθε φορά.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη χορήγηση νέων αδειών αλιείας επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιου είδους οικονομικό αντίτιμο από τον αιτούντα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις σε επίπεδο Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας ή Λιμενικών Αρχών, όπου απαιτείται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου (Χαρτόσημα, παράβολα κλπ) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αποτελεί αίτημα συμμετοχής σε Πρόσκληση για τη χορήγηση νέας αδειας αλιείας επαγγελματικού σκάφους. Αίτηση

       Αποτελεί αίτημα συμμετοχής σε Πρόσκληση για τη χορήγηση νέας αδειας αλιείας επαγγελματικού σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην σχετική Πρόσκληση, για την χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη Άλλο

       Το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην σχετική Πρόσκληση, για την χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 94 1993 40 Α

       Περιγραφή Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχικού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100040

      • Προεδρικό Διάταγμα 261 1991 98 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100098

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1380 2013

       Περιγραφή Ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και τη διαχείριση της αλιείας κλπ . (Ο καν (ΕΕ) 1380/2013 τροποποιήθηκε απο τον Καν(ΕΕ) 2022/2495 όσον αφορά περιορισμούς στην πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&from=LV

      • 1 Έκδοση Πρόσκλησης για την Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση νέων αδειών επαγγελματικής αλιείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης απο την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Η αίτηση μπορεί να είναι σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβεβλημένη Αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Ως Υπηρεσία υποδοχής, η διαδικασία γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Αίτησης και Δικαιολογητικών στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας που έχει διαβιβάσει την αίτηση ή και με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 7 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη και αξιολογούνται θετικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εθνικής νομοθεσίας ότι αιτών να χαρακτηρίζεται επαγγελματίας αλιέας που αποζεί από αυτήν

       Σημειώσεις Η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Συντάσσεται Ενημερωτικό Σημείωμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου περιγράφεται το αίτημα, το ιστορικό, το θεσμικό πλαίσιο, παρουσιάζεται η αιτιολογία της κάλυψης του αιτήματος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου της Υπηρεσίας και επιβεβαιώνεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης νέας άδειας αλιέα.

       Όχι Όχι


      • 9 Αρνητική Απάντηση από τον Τελικό Υπογράφοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση όπου ΔΕΝ υπάρχει αποδοχή της πρότασης της Υπηρεσίας από την πολιτική ηγεσία, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

       Ναι Ναι


      • 10 Σχέδιο Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση όπου υπάρχει αποδοχή της πρότασης της Υπηρεσίας από την πολιτική ηγεσία, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και αποστέλλεται για υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σχετική έκδοση.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης χορήγησης Νέας Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση χορήγησης Άδειας επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να προχωρήσει υπό προϋποθέσεις και με χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες και ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και τους στόχους που περιγράφονται στην αίτησή του.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.