Χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου (T.D.V.) δικαιούχου προσφυγικού καθεστώτος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd351558d-8b36-4257-969e-e9a32606d3b2 202162

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

63,4 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση στον δικαιούχο, του καθεστώτος του πρόσφυγα ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής ή/και εξέτασης, χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage), ανεξάρτητα από τη χώρα, στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμπεριέχεται στο Παράρτημα της Σύμβασης της Γενεύης, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης, αποκλεισμού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος. Οι ως άνω δικαιούχοι προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, κατά την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος θα πρέπει να εφοδιάζονται, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου που διενεργεί την επίδοση, με ενημερωτικό πολυγλωσσικό έγγραφο για τις αρμόδιες αρχές παραλαβής δικαιολογητικών, λήψης δακτυλικών και εκτύπωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και για τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να συνυποβάλλουν με την αίτησή-υπεύθυνη δήλωσή τους ενώπιων των αρμόδιων αρχών παραλαβής. Σε περίπτωση που η επίδοση της απόφασης δεν διενεργείται με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου, το ενημερωτικό πολυγλωσσικό έγγραφο στη γλώσσα του αιτούντος θα επισυνάπτεται στον φάκελο που του αποστέλλεται προς επίδοση μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα στην περίπτωση θετικής απόφασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου που χορηγείται από το Γραφείο Διαβατηρίων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου (T.D.V.) δικαιούχου προσφυγικού καθεστώτος

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο δικαιούχος προσφυγικού καθεστώτος θα πρέπει να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση (άρθρα 216, 217, 222, και 225 Π.Κ. και άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986) εφόσον η τέλεση των εγκλημάτων αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου, ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ή για εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία (άρθρα 187, 187Α, 322, 323, 323Α, 324, 327, 351 Π.Κ.) καθώς και με τα αδικήματα του άρθρου 29 παρ. 5, 6 και 7 και του άρθρου 30 παρ. 1 και 2 του ν. 4251/2014. Η απαγόρευση ισχύει από την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για 5 χρόνια εφόσον αφορά στην τέλεση των παραπάνω πλημμελημάτων και για 10 χρόνια αντίστοιχα στις περιπτώσεις τέλεσης κακουργήματος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκτιθεί η επιβληθείσα ποινή,

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα και για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία,

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκκρεμεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκτίει ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκκρεμεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ή διάταξη Δικαστή ή Εισαγγελέα, η οποία δεν έχει εκτελεστεί, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκκρεμεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή αίτημα έκδοσής του/της σε τρίτη χώρα και μέχρι περάτωσης της διαδικασίας αυτής

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην εκκρεμεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης

       Όχι Όχι

      • 8 Υπηκοότητας Να μην εκκρεμεί σε βάρος του δικαιούχου διεθνούς προστασίας η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος

       Όχι Όχι

      • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του δικαιούχου διεθνούς προστασίας επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση-ανανέωση-απώλεια (ενήλικες & ανήλικοι) 6 μήνες 63.4 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6041

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο απόφασης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα Απόφαση

       Αντίγραφο απόφασης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Αντίγραφο απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο απόφασης χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία δείχνει ότι έχει εγκριθεί η αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων Απόφαση

       Απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου η οποία δείχνει ότι έχει εγκριθεί η αίτηση του δικαιούχου διεθνούς προστασίας για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την περίπτωση του έχει υποβληθεί αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από τις 30/05/2020 στην Υπηρεσία Ασύλου. Μετά τις 30/05/2020 δεν εκδίδεται απόφαση και συνεπώς δεν χρειάζεται να κατατεθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 25 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10302 2020 2036 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202036

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 19298 2020

       Περιγραφή Τροποποίηση της 11354/12-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΖΛ46ΜΔΨΟ-79) απόφασης του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου για τον Καθορισμό Αρμόδιων Υπηρεσιών για την παραλαβή δικαιολογητικών και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση ταξιδιωτικών εγγράφων των δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A11%CE%A0%CE%A846%CE%9C%CE%94%CE%A8%CE%9F-80%CE%95

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών σε Γραφείο Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικαιούχος προσφυγικού καθεστώτος υποβάλλει αίτηση σε Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομίας. Επιλέγει Γραφείο Διαβατηρίων ανάλογα με την περιοχή που κατοικεί. Στο Γραφείο Διαβατηρίων θα καταθέσει αίτηση που θα του δοθεί από το εν λόγω Γραφείο και τα δικαιολογητικά/παράβολο που περιγράφονται στα πεδία Δικαιολογητικά και Παράβολο. Επίσης, θα δώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

       Όχι Όχι


      • 2 Επίδειξη της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου από τον δικαιούχο προσφυγικού καθεστώτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου στο Γραφείο Διαβατηρίων ο δικαιούχος προσφυγικού καθεστώτος θα πρέπει να έχει μαζί του την Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, προκειμένου να την επιδείξει όταν του ζητηθεί, ειδάλλως πρέπει να επιδείξει το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία που φέρει την ένδειξη «Εκκρεμεί Έκδοση Άδειας Διαμονής».

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή αποδεικτικού κατάθεσης δικαιολογητικών από το Γραφείο Διαβατηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο δικαιούχος καταθέσει τα δικαιολογητικά θα του δοθεί ένα αποδεικτικό από το Γραφείο Διαβατηρίων. Αυτό το αποδεικτικό δεν θα πρέπει να χαθεί, καθώς είναι απαραίτητο να το επιδείξετε κατά την παραλαβή του ταξιδιωτικού σας εγγράφου από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

       Σημειώσεις Εν συνεχεία, ο δικαιούχος προσφυγικού καθεστώτος θα πρέπει να παρακολουθεί τις διαδικτυακές ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Ασύλου που αφορούν στα έτοιμα ταξιδιωτικά έγγραφα (https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/etoima-taxidiotika-eggrafa/) και χρησιμοποιώντας τον αριθμό υπόθεσής του να ελέγχει αν είναι έτοιμο το έγγραφο, καθώς και να ενημερωθεί για την ημερομηνία και ώρα που πρέπει να το παραλάβει.

       Όχι Όχι


      • 4 Επίδειξη από τον δικαιούχο του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο δικαιούχος προσέρχεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου προκειμένου να παραλάβει το ταξιδιωτικό του έγγραφο, ο αρμόδιος υπάλληλος του ζητά να του επιδείξει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που του χορήγησε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου άνω των 15 ετών το ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται στον ίδιο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του εκπροσώπου ή επιτρόπου που του έχει οριστεί. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού παράδοσης - παραλαβής και παράδοση του ταξιδιωτικού εγγράφου TDV

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ταξιδιωτικό έγγραφο παραδίδεται στον δικαιούχο αφού πρώτα συνταχθεί και υπογραφεί και από τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον δικαιούχο το πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος του.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή του αποδεικτικού παραλαβής δικαιολογητικών στον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επιστρέφει το αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών που είχε χορηγήσει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στον δικαιούχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή του ταξιδιωτικού εγγράφου T.D.V. από τον δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος που παραδίδει το ταξιδιωτικό έγγραφο ζητάει από τον δικαιούχο να το υπογράψει. Σε περίπτωση του παραδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα ανηλίκων στους γονείς/εκπροσώπους τους πρέπει να τα υπογράψουν αυτοί.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.