Χορήγηση υποτροφιών βραχυχρόνιας κινητικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd40cabd-6b20-4d6a-83c0-fcbaf1fe2945 406204

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για τη βραχυχρόνια κινητικότητά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων προς τα Βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν. Το πρόγραμμα κινητικότητας έχει διάρκεια 4 εβδομάδων και χρηματοδοτείται από πόρους της Ελληνικής και της Βρετανικής κυβέρνησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας βραχυχρόνιας κινητικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Αφορά Έλληνες/ιδες πολίτες και μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Πτυχιούχοι Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10)

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιπέδου Master (i) εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΜΣ) Ελληνικού ΑΕΙ, (ii) που έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από Βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων σε Βρετανικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Υποψήφιοι/ιες διδάκτορες (i) εγγεγραμμένοι σε Ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διατριβής τους, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να έχει ήδη οριστεί, (ii) που έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από Βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής τους διατριβής.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού της Aγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο πρόγραμμα σπουδών στo Hνωμένο Βασίλειο ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή ως δικαιούχοι προγράμματος βραχείας κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

       Όχι Όχι

      • 8 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν εξασφαλίσει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των σχετικών σελίδων (αριθμός, ταυτότητα κατόχου) του εν ισχύ διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των σχετικών σελίδων (αριθμός, ταυτότητα κατόχου) του εν ισχύ διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον Ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον Ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων ή, σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Πιστοποιητικό

       Βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων ή, σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Βεβαίωση αποδοχής για το Πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας από Βρετανικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα έως την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχής για το Πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας από Βρετανικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα έως την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο Europass Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο Europass

       Σχετικός σύνδεσμος: https://europa.eu/europass/en

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 7 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση 157852/Z1 2021 5824 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας κινητικότητας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κατ εφαρμογή του από 11/11/2021 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205824

      • 1 Κατάρτιση και Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων με αποτύπωση των όρων υποβολής, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιλεξιμότητας και ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας των υποβληθέντων αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται οι αιτήσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση και δημοσίευση προσωρινών πινάκων επιλέξιμων και μη αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταρτίζεται ένας προσωρινός πίνακας των μη επιλέξιμων αιτήσεων, τεκμηριώνοντας τη μη επιλεξιμότητά τους. Ο εν λόγω πίνακας, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΙΚΥ, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βritish Council, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων μη επιλεξιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr του British Council και εξετάζονται από την αρμόδια Eπιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Ποιοτική αξιολόγηση αιτήσεων και κατάρτιση προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και μη υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αιτήσεις των υποψηφίων αξιολογούνται από την Επιτροπή. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων εξάγεται από τα μόρια που λαμβάνουν από την αξιολόγηση των κριτηρίων της οικείας Πρόσκλησης. Εν συνεχεία καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάρτιση και κύρωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων κυρώνονται από το ΔΣ του ΙΚΥ, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βritish Council και δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ και του British Council.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή συμβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταρτίζονται οι συμβάσεις με τους επιλεγέντες υποτρόφους και καταβάλλεται το ποσό της υποτροφίας.

       Σημειώσεις Ολοκληρώνεται η διαδικασία της χορήγησης σχετικής υποτροφίας και ακολουθεί έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του έργου με την αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγμένων από τους υποτρόφους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.