Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας ΕΣΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaecaf13d-4523-4c7e-860b-95c2dc608d23 344902

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υποτροφιών, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

16 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την χορήγηση υποτροφιών διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας ΕΣΠΑ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υποτροφιών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για προγράμματα χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους έρευνας ή/και σε μεταδιδάκτορες για την υλοποίηση της μεταδιδακτορικής τους διατριβής. Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Τελευταία ενημέρωση

17/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφίου

Σημειώσεις

Η πλατφόρμα είναι ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση υποτροφιών διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας ΕΣΠΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ανακηρυχτεί υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία

       Όχι Όχι

      • 3 Εισοδηματικές Το Εισόδημά Επιβολής Εισφοράς του υποψήφιου κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €) βάσει φορολογικής δήλωσης του.

       Όχι Όχι

      • 4 Εισοδηματικές Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν ως υπότροφοι για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass” κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υποψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή. Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass” κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υποψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ams.iky.gr/login

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες. Πρόταση

       Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ams.iky.gr/login

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2578

      • 3 Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται πολύ καλά και θα υποστηριχθεί ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Βεβαίωση

       Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι η διδακτορική διατριβή εξελίσσεται πολύ καλά και θα υποστηριχθεί ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ams.iky.gr/login

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος πρόσφατου οικονομικού έτους Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος πρόσφατου οικονομικού έτους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://ams.iky.gr/login

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38060 2018 876 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200876

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 63241 2019 1639 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201639

       ΑΔΑ 6ΨΩΒ4653ΠΣ-03Ο

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 152694 2021 5584 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205584

       ΑΔΑ 6ΧΟ146ΜΤΛΗ-5ΕΨ

      • 1 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δημοσιεύεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων ενός μήνα

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος επιλεξιμότητας αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων, οι οποίοι επεικυρώνονται από του ΔΣ του ΙΚΥ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή και αξιολόγηση ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων επιλεξιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζονται οι υποβληθείσες ενστάσεις και επί αυτών αποφασίζει το ΔΣ ώστε να επικυρωθούν οι οριστικοί πίνακες επιλέξιμων και μη αιτήσεων και να δημοσιοποιηθούν εν συνεχεία στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

       Όχι Όχι


      • 4 Αξιολόγηση αιτήσεων και μοριοδότηση υποψηφίων υποτρόφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αξιολογούνται οι αιτήσεις ως προς τα τιθέμενα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και με βάση την βαθμολογία καταρτίζονται πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

       Όχι Όχι


      • 5 Επικύρωση πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων από το ΔΣ του ΙΚΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή συμβάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπογράφονται οι συμβάσεις με τους υποψηφίους και εκκινεί η τμηματική καταβολή της υποτροφίας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.