Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση745be4c4-63da-4a94-ae8b-b8cffbb179de 134570 License to Establish and Operate a Veterinary Office of Productive Animals

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρικού Γραφείου για παραγωγικά ζώα, στο οποίο ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στην αντιμετώπιση των ασθενειών των παραγωγικών ζώων και την προφύλαξη από αυτές, καθώς και στην εφαρμογή των ορθών κανόνων κτηνιατρικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους.

Στα Γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις).

Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αφορά Φυσικά Πρόσωπα. Έως 7 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί (παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004, Α 44).

    NACE

    • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για Παραγωγικά Ζώα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί ούτε να λαμβάνουν σύνταξη ως κτηνίατροι από το Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.).

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην είναι μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) ως κτηνίατροι του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Περιφερειών, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην κατέχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο όνομά τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Εταιρικού δικαίου Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην συμμετέχουν σε εταιρείες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από το ν.δ. 1400/1973 (Α 114), το π.δ. 130/1984 (Α 42) και την ΠαΔ 4−1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέτουν ως επαγγελματική στέγη ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων.

       Όχι Όχι

      • 12 Τεχνικές Σε περίπτωση συστέγασης του κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων με κτηνιατρείο ζώων συντροφιάς, οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.

       Όχι Όχι

      • 13 Γεωγραφικές Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την Επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ Άδεια εργασίας

       Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης σε κλίμακα 1:100. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης σε κλίμακα 1:100.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • Νόμος 14 4691 2020 108 Α

       Περιγραφή Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα-Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2538/1997 (έλεγχοι εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων) Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 2538/1997

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100108

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργειου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Νόμος 18-24 3698 2008 198 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100198

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282371 2006 731 Β

       Περιγραφή Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200731

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Κτηνιατρική Αρχή (Τμήμα ή Διεύθυνση Κτηνιατρικής) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αίτηση / υπεύθυνη δήλωση και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού παραλαμβάνεται η αίτηση, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση φακέλου αίτησης και εισήγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Κτηνιατρική Αρχή εξετάζει την αίτηση με τα δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων και εισηγείται στον Προϊστάμενο την έγκριση ή μη της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Αρχής ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο υπογράφει την απόφαση χορήγησης άδειας.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή άδειας στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H Κτηνιατρική Αρχή αποστέλλει την άδεια στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση για απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης η Κτηνιατρική Αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μη χορήγηση της άδειας.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανάρτηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ αναρτάται ενημερωμένος κατάλογος με τα αδειοδοτημένα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων στην επικράτεια.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.