Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση745be4c4-63da-4a94-ae8b-b8cffbb179de 134570

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήματα ή Διευθύνσεις Κτηνιατρικής) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  7
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρικού Γραφείου για παραγωγικά ζώα, στο οποίο ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στην αντιμετώπιση των ασθενειών των παραγωγικών ζώων και την προφύλαξη από αυτές, καθώς και στην εφαρμογή των ορθών κανόνων κτηνιατρικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους. Στα Γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετάσεις ή οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις). Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  >ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αφορά Φυσικά Πρόσωπα. Έως 7 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί (παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     NACE

     • 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για Παραγωγικά Ζώα

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Να μην απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρίες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων.

        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί και λαμβάνουν σύνταξη ως κτηνίατροι από το Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.).

        Όχι Όχι

       • 5 Εργασιακές Να μην αποτελούν μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Να μην έχουν μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) ως κτηνίατροι του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Περιφερειών, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

        Όχι Όχι

       • 7 Φορολογικές Να μην κατέχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο όνομά τους.

        Όχι Όχι

       • 8 Φορολογικές Να μην συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

        Όχι Όχι

       • 9 Διοικητικές Για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την ΠαΔ 4−1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.

        Όχι Όχι

       • 10 Τεχνικές Να διαθέτουν ως επαγγελματική στέγη ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων.

        Όχι Όχι

       • 11 Τεχνικές Επιτρέπεται η συστέγαση του κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων με κτηνιατρείο ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.

        Όχι Όχι

       • 12 Διοικητικές Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την Επικράτεια.

        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της επικράτειας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης σε κλίμακα 1:100. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης σε κλίμακα 1:100.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 14 4691 2020 108 Α

        Περιγραφή Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα-Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2538/1997 (έλεγχοι εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων) Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 2538/1997

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUCcA4culuvTRvM8qALWKERNAA55EEpJk60tH7qJ3Gg

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργειου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtW0zq1tvx71Ew1qorgm-xIAzc6UL9r5DAG s7gqRodt1

       • Νόμος 18-24 3698 2008 198 Α
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 282371 2006 731 Β

        Περιγραφή Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucbxPJAOmnJPxEG sA0K9pqfOKy-kWohQyDtyY21FCCy

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης απο τον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή (Τμήμα ή Διεύθυνση Κτηνιατρικής) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αίτηση / υπεύθυνη δήλωση και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου παραγωγικών ζώων.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Παραλαβή αίτησης και χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαμβάνεται η αίτηση και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση στην Κτηνιατρική Αρχή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, η αίτηση με τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.

        Όχι Όχι


       • 6 Εξέταση φακέλου αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Κτηνιατρική Αρχή εξετάζει την αίτηση με τα δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων και εισηγείται στον Προϊστάμενο την έγκριση ή μη της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 7 Υπογραφή απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Αρχής ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο υπογράφει την απόφαση χορήγησης άδειας.

        Όχι Όχι


       • 8 Αποστολή άδειας στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή H Κτηνιατρική Αρχή αποστέλλει την άδεια στον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Όχι


       • 9 Ενημέρωση για απόρριψη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης η Κτηνιατρική Αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μη χορήγηση της άδειας.

        Ναι Όχι


       • 10 Ανάρτηση απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στο διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ αναρτάται ενημερωμένος κατάλογος με τα αδειοδοτημένα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων στην επικράτεια.

        Όχι Ναι


       • Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης - EU-GO portal
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.