Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc2246a5a-d934-47f0-9368-9f24d2d6ec7d 265882 Solemn declaration and electronic solemn declaration

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμοι, ΚΕΠ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Περιφέρειες

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

20 λεπτά

Περιγραφή

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους:

α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή

β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου).

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.


Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ


Παρατηρήσεις

Τρόποι διακίνησης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης:
 • αποστολή με email του σχετικού συνδέσμου.
 • αποστολή με γραπτό μήνυμα του σχετικού συνδέσμου.
 • έγχαρτα με τοπική αποθήκευση και εκτύπωση αυτής.
 • κοινοποίηση στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr.

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση μέσω θυρίδας gov.gr, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86, Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης

      Επίσημος τίτλος

      Υπεύθυνη Δήλωση και Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση (e-dilosi)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet (ηλεκτρονική διαδικασία)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης σε web banking (ηλεκτρονική διαδικασία)

       Ναι Ναι

      • 3 Πιστοποίησης Πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου ελληνικού παρόχου τηλεφωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

       Όχι Όχι

      • 4 Πιστοποίησης Πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα)

       Ναι Ναι

      • Νόμος 27 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Τα έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου. β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 27 2020 68 Α

       Περιγραφή Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100068

      • Εγκύκλιος 7335 2020

       Περιγραφή Τονίζεται ότι δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση της εκτυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης ούτε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του χρήστη, καθώς η ανωτέρω περιγραφείσα αυθεντικοποίηση του που έλαβε χώρα πριν την σύνταξη αυτής, ισοδυναμεί, δυνάμει του άρθρου εικοστού εβδόμου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), με τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής, όπως η τελευταία ορίζεται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%96%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%A1%CE%A5%CE%A6?inline=true

       ΑΔΑ Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ

      • Νόμος 8 1599 1986 75 Α

       Περιγραφή Περί της υπεύθυνης δήλωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100075

      • Υπουργική Απόφαση 118368 2002 1276 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86. Αρ.Πραξης:ΔΙΑΔΠ/Α1/18368

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201276

      • 1 Προμήθεια εντύπου της έγχαρτης υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο


       Περιγραφή Το πρότυπο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αυτό που επισυνάπτεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1276/ τεύχος Β΄/2002).

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση της έγχαρτης υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο


       Περιγραφή Στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75) κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει γεγονότα ή στοιχεία που δεν μπορούν να αποδειχθούν με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα ταυτοποιητικά έγγραφα του άρθρου 3 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης


       Περιγραφή Η υπεύθυνη δήλωση παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο με την υπογραφή του πολίτη, χωρίς να απαιτείται και το γνήσιο της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99, με την επιφύλαξη πάντα τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν την κάθε διαδικασία για την οποία ζητείται το έντυπο αυτό ως δικαιολογητικό.

       Όχι Ναι


      • 1 Επιλογή προτύπου εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Επιλογή προτύπου εγγράφου πάνω στο οποίο θα βεβαιωθεί το ηλεκτρονικό γνήσιο υπογραφής

       Σημειώσεις Διατίθενται διάφορα έντυπα Υπευθύνων Δηλώσεων με ελεύθερο ή προκαθορισμένο κείμενο (περιεχομένου για άδειες ειδικού σκοπού λόγω πανδημίας).

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet ή web banking

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

       Περιγραφή ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Όχι Όχι


      • 4 Επιτυχής αυθεντικοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 5 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή έξοδος από την υπηρεσία

       Ναι Ναι


      • 6 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

       Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώριση ήδη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, που είναι ήδη πιστοποιημένος είτε από το ΕΜΕπ είτε από την τράπεζα του.

       Σημειώσεις Για τη διευκόλυνση του χρήστη αναγράφονται τα 2 τελευταία ψηφία του ήδη πιστοποιημένου του κινητού τηλεφώνου. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

       Όχι Όχι


      • 8 Επιβεβαίωση ορθότητας προσυμπληρωμένων προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εμφανίζονται στον χρήστη προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα προς επεξεργασία τα στοιχεία του: Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γέννησης

       Ναι Όχι


      • 9 Μη ορθά προσυμπληρωμένα στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Η διαδικασία πρέπει να τερματιστεί

       Σημειώσεις Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι αυτά που περιλαμβάνει το μητρώο φυσικών προσώπων της ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει λάθος στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γίνει διόρθωση στο μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) που ανήκει ο χρήστης.

       Ναι Ναι


      • 10 Καταχώριση προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει επιπρόσθετα στοιχεία που είναι απαιραίτητα για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης. Αυτά είναι: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα, Όνομα και Επώνυμο Μητέρας, Τόπος Γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Τόπος Κατοικίας Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail)

       Όχι Όχι


      • 11 Συμπλήρωση κειμένου υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή ο χρήστης πληκτρολογεί ή επικολλά το κείμενο που επιθυμεί.

       Σημειώσεις Το πεδίο δέχεται μόνο απλό κείμενο χωρίς μορφοποίηση. Δεν δέχεται πίνακες, εικόνες και στοιχεία σχεδίασης.

       Όχι Όχι


      • 12 Προσθήκη αποδέκτη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταχωρίζεται ο φορέας ή το φυσικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις Το πεδίο είναι υποχρεωτικό

       Όχι Όχι


      • 13 Αίτηση αποστολής κωδικού επιβεβαίωσης OTP (one time password)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης κάνει προεπισκόπηση των στοιχείων που θα ενσωματωθούν στην Υπεύθυνη Δήλωση. Ζητάει την αποστολή του OTP για την επιβεβαίωση της αυθεντικοποίησης 2 παραγόντων (2FA)

       Όχι Όχι


      • 14 Μη ορθά στοιχεία στην Υπεύθυνη δήλωση       Περιγραφή Ο χρήστης διαπιστώνει ότι δεν έχει καταχωρίσει σωστά ή επαρκώς τα στοιχεία που επιθυμεί στην Υπεύθυνη δήλωση.

       Σημειώσεις Επανάληψη διαδικασίας από την αρχή. Δεν παρέχεται η διαδικασία επεξεργασίας προηγούμενου σταδίου του εγγράφου.

       Ναι Ναι


      • 15 Αποδοχή προσυμπληρωμένων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 16 Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης (OTP)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στο πιστοποιημένο κινητό του χρήστη αποστέλλεται κωδικός επιβεβαίωσης (OTP) με γραπτό μήνυμα στο sms.

       Όχι Όχι


      • 17 Αποτυχία αποστολής κωδικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Δεν αποστέλλεται κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό του χρήστη

       Ναι Ναι


      • 18 Αίτηση για αποστολή νέου κωδικού επιβεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δηλώνει ο χρήστης ότι δεν έλαβε κωδικό και το σύστημα του αποστέλλει νέο κωδικό.

       Ναι Όχι


      • 19 Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζει τον κωδικό προς επαλήθευση

       Όχι Όχι


      • 20 Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή - Προσθήκη χαρακτηριστικών ασφαλείας του gov.gr στο έγγραφο - Παραγωγή συνδέσμου που περιέχει όλα τα μεταδεδομένα του εγγράφου - Παραγωγή αρχείου μορφής pdf

       Σημειώσεις Τα έγγραφα που εκδίδονται από το gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 21 Αποστολή συνδέσμου Υπεύθυνης Δήλωσης με γραπτό μήνυμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Αποστολή συνδέσμου που περιέχει όλα τα μεταδεδομένα της συγκεκριμένης Υπεύθυνης Δήλωσης και το αρχείο pdf, με γραπτό μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 22 Αποστολή συνδέσμου Υπεύθυνης Δήλωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Αποστολή συνδέσμου που περιέχει όλα τα μεταδεδομένα της συγκεκριμένης Υπεύθυνης Δήλωσης και το αρχείο pdf, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 23 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Διατήρηση του παραγόμενου εγγράφου της Υπεύθυνης Δήλωσης στη θυρίδα του πολίτη.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.