Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικτών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Αμιγώς Υγραερίου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b32046e-3e6b-419a-a4d0-592a531a7c7f 771392

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  22 έως 23

  Κόστος

  230

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την έκδοση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού υγραερίου και υγρών καυσίμων και Ενέργειας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών και η άδεια λειτουργίας εντός επιπλέον τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση επανυποβολής δικαιολογητικών: εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επανυποβολή. Σε περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας: εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (Α΄ 44). Άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι μπορεί νομίμως να λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α 44). Τροποποίηση της άδειας: Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α 44).

     NACE

     • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων
     • 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση ή Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Αμιγώς Υγραερίου ή Μικτού Υγραερίου και Υγρών Καυσίμων και Ενέργειας

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet .

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Υποβολή αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης

        Όχι Όχι

       • 4 Υπηκοότητας Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (Φυσικό Πρόσωπο) ή το Νομικό Πρόσωπο και ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος, είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε είτε του Ε.Ο.Χ .

        Όχι Όχι

       • 5 Άλλο Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, να έχει την έδρα του στην Ελλάδα .

        Όχι Όχι

       • 6 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (Φυσικό Πρόσωπο) ή το Νομικό Πρόσωπο (τα μέλη του) και ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του αρ. 13 του ΠΔ 118/2006.

        Όχι Όχι

       • 7 Ηλικιακές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (Φυσικό Πρόσωπο) ή το Νομικό Πρόσωπο (τα μέλη του) και ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

        Όχι Όχι

       • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (Φυσικό Πρόσωπο) ή το Νομικό Πρόσωπο (τα μέλη του) και ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στο Ν.4439/2016.

        Όχι Όχι

       • 9 Ιδιοκτησιακές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του πρατηρίου .

        Όχι Όχι

       • 10 Πολεοδομικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις .

        Όχι Όχι

       • 11 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου Π.Δ 1224/1981 και ΒΔ 465/1970 .

        Όχι Όχι

       • 12 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

        Όχι Όχι

       • 13 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης.

        Όχι Όχι

       • 14 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να δημιουργήσουν τους χώρους και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

        Όχι Όχι

       • 15 Περιβαλλοντικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

        Όχι Όχι

       • 16 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Όχι Όχι

       • 17 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας: Έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου (ΠΔ 1224/1981, ΒΔ 465/1970, Ν.4439/2016).

        Όχι Όχι

       • 18 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Περιγραφή των σχετικών μεταβολών

        Όχι Όχι

       • 19 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Εκ νέου έγκριση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών βάσει του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 26 παρ.4 του ΠΔ 595/1984).

        Όχι Όχι

       • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου €30 (επιπλέον 30€ για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης ανεξαρτήτως των επιστομίων): 30 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Ανταποδοτικό τέλος 200€ (ΚΑΕ 3421): 200 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Φυσικά Πρόσωπα: Ταυτότητα ή αντίγραφο Διαβατηρίου - Για Νομικά Πρόσωπα: Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικού Προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Φυσικά Πρόσωπα: Ταυτότητα ή αντίγραφο Διαβατηρίου - Για Νομικά Πρόσωπα: Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικού Προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Φυσικού Προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Φυσικού Προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις: Τοπογραφικό διάγραμμα σε 4 αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις: Τοπογραφικό διάγραμμα σε 4 αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι: - πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου Π.Δ 1224/1981 και ΒΔ 465/1970 - για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι: - πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου Π.Δ 1224/1981 και ΒΔ 465/1970 - για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των αντλιών, κλπ καθώς και της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης, υποβάθμισης του πεζοδρομίου σε 4 αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των αντλιών, κλπ καθώς και της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης, υποβάθμισης του πεζοδρομίου σε 4 αντίγραφα.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 4 αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε 4 αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε 4 αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε 4 αντίγραφα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε 4 αντίγραφα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου Έγκριση

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ Πιστοποιητικό

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 13 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Άδεια δόμησης Άδεια

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Άδεια δόμησης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 14 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 15 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Πιστοποιητικό

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 16 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 17 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών και εκροών και του μηχανικού Υπεύθυνη Δήλωση

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών και εκροών και του μηχανικού

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 18 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού Πιστοποιητικό

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 19 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση Πιστοποιητικό

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 20 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται) Βεβαίωση

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 21 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας Πιστοποιητικό

        Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 22 Για την τροποποίηση άδειας: Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Για την τροποποίηση άδειας: Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 23 Για την τροποποίηση άδειας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

        Για την τροποποίηση άδειας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 7135/81 2019 714 Β

        Περιγραφή Λειτουργία ψηφιακού μητρώου (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)


       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33180/351 2019 1454 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων για την διάθεση των καυσίμων σε σκάφη


       • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α

        Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά: -Άρθρο 23, Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας -Άρθρο 24, Αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών -Άρθρο 25, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης -Άρθρο 26, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης – Διαδικασία Τροποποίησης αδειών Τροποποιήσεις: - ΚΥΑ 33180/351/2019 (ΦΕΚ 1454/Β), προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων για την διάθεση των καυσίμων σε σκάφη - Ν.4439/2016, (ΦΕΚ 122/Α), αρ. 17 και 18, τροπ. αρ. 25 και 26 ΠΔ 595/1984, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - ΠΔ 1224/1981, (ΦΕΚ 303/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις – υγρά καύσιμα - ΠΔ 118/2006, (ΦΕΚ 119/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις – υγρά καύσιμα - ΠΔ 475/1976 (ΦΕΚ 169/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις –υγρά καύσιμα


       • Υπουργική Απόφαση 2490 2005 218 Β

        Περιγραφή Ανταποδοτικό τέλος Τροποποίηση: - ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 (ΦΕΚ Β 3151 – 30.7.2020), κατάργηση ΥΑ οικ. 2490/2005


       • Υπουργική Απόφαση 81540/1445/Φ.4.2 2015 2984 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ/ ΕΚΕ Τροποποίηση: - ΥΑ οικ. 24541/409/Φ.4.2/2018 (ΦΕΚ 1424/Β), τροπ. ΥΑ 81540/2015 αντικατάσταση εντύπου αίτησης


       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ίδρυσης/τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

        Όχι Όχι


       • 6 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 7 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Υπογραφή άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το έντυπο της άδειας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 8 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Υπογραφή άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το έντυπο της άδειας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 9 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Υπογραφή άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια ίδρυσης/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 10 ΥΓια το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Υπογραφή άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το έντυπο της άδειας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 11 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποιημένης άδειας ίδρυσης: Αποστολή άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος αποστέλλει την άδεια ίδρυσης/τροποποίησης της άδειας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου στον ενδιαφερόμενο μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια και την κοινοποιεί στην οικεία υπηρεσία δόμησης καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της οδού που βρίσκεται μπροστά από το ιδρυόμενο πρατήριο.

        Όχι Όχι


       • 12 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε αίτηση - υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας/τροποποίησης της άδειας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 13 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 14 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

        Όχι Όχι


       • 15 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Σύνταξη σχεδίου απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 16 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Υπογραφή άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για το στάδιο λειτουργίας: Η άδεια λειτουργίας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 17 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Υπογραφή άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

        Όχι Όχι


       • 18 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Υπογραφή άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια υπογράφεται τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

        Όχι Όχι


       • 19 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Υπογραφή άδειας λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 20 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Αποστολή και κοινοποίηση άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πραγματοποιείται αποστολή της άδειας/τροποποίησης της άδειας στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίηση της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, στην τοπική Δ.Ο.Υ και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το σύστημα εισροών – εκροών της ΓΓΠΣ

        Όχι Όχι


       • 21 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποιημένης άδειας λειτουργίας: Καταχώρηση στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Για το στάδιο λειτουργίας: Καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του πρατηρίου στο προσωρινό μητρώο του υπουργείου Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: web.yme.gov.gr/private/pratiria.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.