Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικτών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Αμιγώς Υγραερίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3b32046e-3e6b-419a-a4d0-592a531a7c7f 771392 Issuance or Amendment of a Licence for the Establishment of a Pure LPG or Mixed LPG, Liquid Fuels and Energy Service Station

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

21 έως 23

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την έκδοση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου αμιγώς υγραερίου ή μικτού υγραερίου και υγρών καυσίμων και Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών και η άδεια λειτουργίας εντός επιπλέον τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση επανυποβολής δικαιολογητικών: εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επανυποβολή. Σε περιπτώσεις τροποποίησης της άδειας: εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

1. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση 2. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    Άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι μπορεί νομίμως να λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (Α 44).

    Τροποποίηση της άδειας: Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί (σιωπηρή έγκριση) και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων
    • 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Αμιγώς Υγραερίου ή Μικτού Υγραερίου και Υγρών Καυσίμων και Ενέργειας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet .

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο εκπρόσωπος αυτού), πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε είτε του Ε.Ο.Χ .

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αυτό πρέπει να έχει την έδρα του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να πληροί τις διατάξεις του αρ. 13 του π.δ. 118/2006.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού), πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού), θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στον ν. 4439/2016.

       Όχι Όχι

      • 8 Ιδιοκτησιακές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του πρατηρίου.

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Η θέση που θα εγκατασταθεί το πρατήριο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου π.δ 1224/1981 και β.δ. 465/1970.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου να έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης.

       Όχι Όχι

      • 13 Τεχνικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να δημιουργήσουν τους χώρους και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 14 Περιβαλλοντικές Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης: Να έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

       Όχι Όχι

      • 15 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας: Να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου (π.δ. 1224/1981, β.δ. 465/1970, ν. 4439/2016).

       Όχι Όχι

      • 16 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Περιγραφή των σχετικών μεταβολών

       Όχι Όχι

      • 17 Διοικητικές Για την τροποποίηση άδειας: Εκ νέου έγκριση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών βάσει του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 26 παρ. 4 του π.δ. 595/1984).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ Δημοσίου για την έκδοση άδειας €30 (επιπλέον €30 για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης ανεξαρτήτως των επιστομίων). 30 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 8237

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 2 Για την άδεια λειτουργίας: Ανταποδοτικό τέλος €200 (ΚΑΕ 3421) - Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων Ν.3054/2002. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8456

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 3 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων ν. 3054/2002 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8461

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 1 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Νομικά Πρόσωπα: Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικού Προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Νομικά Πρόσωπα: Νομιμοποιητικά έγγραφα Νομικού Προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Φυσικά Πρόσωπα: Ταυτότητα ή αντίγραφο Διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: - Για Φυσικά Πρόσωπα: Ταυτότητα ή αντίγραφο Διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Φυσικού Προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση του Φυσικού Προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί μη καταδίκης και περί δικαιώματος χρήσης του χώρου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα σε τέσσερα (4) αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα σε τέσσερα (4) αντίγραφα υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 5 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Για την πλήρωση της προϋπόθεσης ότι η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι: - πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου π.δ 1224/1981 και β.δ. 465/1970 - για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι: - πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου π.δ 1224/1981 και β.δ. 465/1970 - για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων - έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού αίτηση για έγκριση της απότμησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των αντλιών, κλπ καθώς και της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης, υποβάθμισης του πεζοδρομίου. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των αντλιών, κλπ καθώς και της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης, υποβάθμισης του πεζοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 9 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 10 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Έκθεση

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 11 Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Για την έκδοση άδειας ίδρυσης: Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 12 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου. Έγκριση

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 13 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. Πιστοποιητικό

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Άδεια δόμησης. Άδεια δόμησης

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 15 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 16 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Πιστοποιητικό

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 17 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 18 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών και εκροών και του μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών και εκροών και του μηχανικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 19 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού. Πιστοποιητικό

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών και του λοιπού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 20 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση. Πιστοποιητικό

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα για τον εξοπλισμό υπό πίεση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 21 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται). Βεβαίωση

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης (όπου απαιτείται).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 22 Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας. Πιστοποιητικό

       Για την έκδοση άδειας λειτουργίας: Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 23 Για την τροποποίηση άδειας: Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών Έκθεση

       Για την τροποποίηση άδειας: Τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 24 Για την τροποποίηση άδειας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Για την τροποποίηση άδειας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 7135/81 2019 714 Β

       Περιγραφή Λειτουργία ψηφιακού μητρώου (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200714

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 33180/351 2019 1454 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων για τη διάθεση των καυσίμων σε σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201454

      • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις , δικαιολογητικά: -Άρθρο 23, Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας -Άρθρο 24, Αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών -Άρθρο 25, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης -Άρθρο 26, Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης – Διαδικασία Τροποποίησης αδειών Τροποποιήσεις: - ΚΥΑ 33180/351/2019 (ΦΕΚ 1454/Β), προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων για την διάθεση των καυσίμων σε σκάφη - Ν.4439/2016, (ΦΕΚ 122/Α), αρ. 17 και 18, τροπ. αρ. 25 και 26 ΠΔ 595/1984, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά - ΠΔ 1224/1981, (ΦΕΚ 303/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις – υγρά καύσιμα - ΠΔ 118/2006, (ΦΕΚ 119/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις – υγρά καύσιμα - ΠΔ 475/1976 (ΦΕΚ 169/Α), τροπ ΒΔ 465/1970, προϋποθέσεις – υγρά καύσιμα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100218

      • Υπουργική Απόφαση 2 περ. 5 ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 2020 218 Β

       Περιγραφή Ανταποδοτικό τέλος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Υπουργική Απόφαση 81540/1445/Φ.4.2 2015 2984 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ/ ΕΚΕ Τροποποίηση: - ΥΑ οικ. 24541/409/Φ.4.2/2018 (ΦΕΚ 1424/Β), τροπ. ΥΑ 81540/2015 αντικατάσταση εντύπου αίτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202984

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Αν εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 6 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή στην ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 7 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Υπογραφή άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έντυπο της άδειας/τροποποίησης της άδειας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 8 Για το στάδιο ίδρυσης / τροποποίησης άδειας ίδρυσης: Αποστολή άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος αποστέλλει την άδεια ίδρυσης /τροποποίηση της άδειας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου στον ενδιαφερόμενο μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια και την κοινοποιεί στην οικεία υπηρεσία δόμησης καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της οδού που βρίσκεται μπροστά από το ιδρυόμενο πρατήριο.

       Όχι Όχι


      • 9 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας /τροποποίηση της άδειας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 10 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 11 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Αν εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας / τροποποίησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 12 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας/τροποποίησης της άδειας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται για υπογραφή από την ιεραρχία.

       Όχι Όχι


      • 13 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Υπογραφή άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας/τροποποίηση της άδειας λειτουργίας υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 14 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Αποστολή και κοινοποίηση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται αποστολή της άδειας/τροποποίησης της άδειας στον ενδιαφερόμενο και κοινοποίησή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, στην τοπική Δ.Ο.Υ και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το σύστημα εισροών – εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

       Όχι Όχι


      • 15 Για το στάδιο λειτουργίας / τροποποίησης άδειας λειτουργίας: Καταχώριση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για το στάδιο λειτουργίας: Καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του πρατηρίου στο προσωρινό μητρώο του υπουργείου Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: web.yme.gov.gr/private/pratiria.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.