Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου εντός Λιμενικής Ζώνης και Τουριστικών Λιμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1bed4440-40d6-426e-8576-cab156fee96a 448313 Licence for the Establishment and Operation of Liquid Fuel, LPG and Natural Gas Stations, within the Port Zone and Tourist Ports (Marinas), for the Exclusive Disposal of Fuel on Boats

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

22 έως 23

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

1. Αίτηση για την άδεια ίδρυσης. 2. Αίτηση για την άδεια λειουργίας

Σημειώσεις

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Για την άδεια ίδρυσης: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία (αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

    Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Για την άδεια λειτουργίας: Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η Αδειοδοτούσα Αρχή (αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

    Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου, εντός Λιμενικής Ζώνης και Τουριστικών Λιμένων (Μαρίνες), για την Αποκλειστική Διάθεση Καυσίμων σε Σκάφη

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου και Φυσικού Αερίου, εντός Λιμενικής Ζώνης και Τουριστικών Λιμένων (Μαρίνες), για την Αποκλειστική Διάθεση Καυσίμων σε Σκάφη

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κωδικούς TaxisNet.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε. είτε του Ε.Ο.Χ.

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Για την άδεια ίδρυσης: Αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, πρέπει να έχει την έδρα του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (Φυσικό Πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου (και τα μέλη αυτού) θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του αρ. 13 του π.δ. 118/2006.

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να έχει συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στο αρ. 53 του ν. 3421/2005. πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στον ν. 4439/2016.

       Όχι Όχι

      • 8 Ιδιοκτησιακές Για την άδεια ίδρυσης: Ο ενδιαφερόμενος (το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη και ο εκπρόσωπος αυτού) πρέπει να έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση του πρατηρίου.

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Για την άδεια ίδρυσης: Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο να βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Για την άδεια ίδρυσης: Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πρατηρίου να έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Για την άδεια ίδρυσης: Οι χώροι και ο εξοπλισμός της εγκατάστασης να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 12 Περιβαλλοντικές Για την άδεια ίδρυσης: Η επιχείρηση να έχει υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Για την άδεια ίδρυσης: Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου π.δ 1224/1981, β.δ. 465/1970, π.δ. 595/1984 και της ΚΥΑ 33180/351/2019.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για την άδεια λειτουργίας: Να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης και επίσης να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου (π.δ. 1224/1981, β.δ. 465/1970, ν. 4439/2016 και της ΚΥΑ 33180/351/2019).

       Όχι Όχι

      • 1 Πρατήριο υγρών καυσίμων: Έκδοση άδειας €30. Επιπλέον €30 για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης). 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 2 Πρατήριο υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων: Έκδοση άδειας €30. Επιπλέον €30 για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης). 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8237

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 3 Πρατήριο αμιγώς ή μικτού CNG: Έκδοση άδειας €30. Επιπλέον €30 για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης). 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 1

      • 4 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων: Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων ν. 3054/2002 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 5 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων: Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων ν. 3054/2002. 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 4

      • 6 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων: Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων ν. 3054/2002. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 7 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγραερίων: Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων ν. 3054/2002. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Ναι

      • 6

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι: - κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει - έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι: - κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει - έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία το νομικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, - το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία το νομικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, - το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή μηχανικού της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι: - Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. - Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019 , καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), π.δ. 595/84 (Α΄ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019. - Η μελέτη των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή μηχανικού της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι: - Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. - Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019 , καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), π.δ. 595/84 (Α΄ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019. - Η μελέτη των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης. Το σχέδιο παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης. Το σχέδιο παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 7 Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης. Τα σχέδια παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης. Η τεχνική έκθεση παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 9 Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Λιμένα. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Λιμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 10 Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γνωμάτευση

       Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 11 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 12 Άδεια δόμησης. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 13 Αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), στην περίπτωση που το «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περιφράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης. Άδεια

       Αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), στην περίπτωση που το «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περιφράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 4627

      • 14 Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β`/2010) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β`/2010) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 15 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β`/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β`/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 16 Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β` 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, που υποβάλλεται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται. Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 17 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 18 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 19 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα, ασθενή, γείωση, φωτισμός) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα, ασθενή, γείωση, φωτισμός) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 20 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, των υπεύθυνων κατά τον νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις όπου θα δηλώνονται τα εξής: - Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019, καθώς επίσης και του π.δ.1224/1981(Α` 303), β.δ.465/1970 (Α` 150), π.δ.595/1984 (Α` 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β`/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 33180/351/2019. - Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. - Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. - Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας. (Για την άδεια λειτουργίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 21 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 22 Βεβαίωση εκπαίδευσης, από κατάλληλη εκπαιδευτική δομή, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, γνωρίζει τη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυροπροστασίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπαίδευσης, από κατάλληλη εκπαιδευτική δομή, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, γνωρίζει τη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 23 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 24 Τεχνικός φάκελος κατασκευής του πρατηρίου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνικός φάκελος κατασκευής του πρατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Στον τεχνικό φάκελο περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο τα εξής: - Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. - Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξαμενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών, για τις περιπτώσεις υφιστάμενων υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές καθώς και το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής. - To πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού. Για την άδεια λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Βασιλικό Διάταγμα 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά (Πρατήρια Καυσίμων). Τροποποιήσεις: - Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006) αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 1 του β.δ. 465/1970 (Ίδρυση και λειτουργία), αρ. 2 – Τροποποίηση αρ. 2 του β.δ. 465/1970 (Ορισμοί), αρ. 3 – Τροποποίηση αρ. 3 του β.δ. 465/1970 (Κατηγορίες πρατηρίων) - Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989) αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 2 του β.δ. 465 (Ορισμοί), αρ. 2 - Τροποποίηση αρ. 2 του β.δ. 465/1970 (Αποστάσεις πρατηρίων) - Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) – τροποποποίηση ΒΔ 465/1970 (Όροι - Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων προϋποθέσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2, 3, 9, 10, 14 33180/351 2019 1454 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη. - Άρθρο 2 παρ.2 – Αδειοδοτούσα Αρχή - Άρθρο 3 – Άδεια ίδρυσης (όροι – προϋποθέσεις) - Άρθρο 9, παρ.1 – Άδεια ίδρυσης (δικαιολογητικά), παρ. 2 – Άδεια ίδρυσης (Προθεσμία απάντησης από Αδειοδοτούσα Αρχή) - Άρθρο 10, παρ.1 – Άδεια λειτουργίας (δικαιολογητικά), παρ.2 – Άδεια λειτουργίας (Προθεσμία απάντησης από Αδειοδοτούσα Αρχή) - Άρθρο 4 - Κατάργηση της Κ.Υ.Α. 72983/6562/14/2015

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201454

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 72983/6562/14 2015 88 Β

       Περιγραφή Όροι – Προϋποθέσεις -Δικαιολογητικά – αρμόδιες αρχές για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200088

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ2-1617 2010 1980 Β

       Περιγραφή Διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων (δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας λειτουργίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201980

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 2005 218 Β

       Περιγραφή Ανταποδοτικό τέλος (άδεια λειτουργίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200218

      • Υπουργική Απόφαση 13935/930 2014 674 Β

       Περιγραφή Όροι – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Τροποποίηση: - Υ.Α. 93067/1083/2018 (ΦΕΚ 5661/Β/2018) – κατάργηση και αντικατάσταση της ΥΑ οικ.13935/930

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200674

      • 1 Σταδιο ίδρυσης: Παραλαβή αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων λιμένα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αδειοδοτούσα Αρχή).

       Σημειώσεις Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ-ΕΚΕ και αυτά διαβιβάζουν την αίτηση με το σχετικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Στάδιο ίδρυσης: Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση για την άδεια ίδρυσης που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

       Όχι Όχι


      • 3 Στάδιο ίδρυσης: Μη πλήρωση προϋποθέσεων - Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί την άδεια ίδρυσης πρατηρίου και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους λόγους.

       Ναι Όχι


      • 4 Στάδιο ίδρυσης: Έκδοση βεβαίωσης πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση πλήρωσης νόμιμων προϋποθέσεων. Αν παρέλθουν τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες χωρίς η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση επανυποβολής, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Όχι


      • 5 Στάδιο ίδρυσης: Κοινοποίηση σε αρμόδιους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στο Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή (παρ. 4 αρ. 9 ΚΥΑ 33180/351/2019).

       Όχι Όχι


      • 6 Στάδιο λειτουργίας: Παραλαβή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή O ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων λιμένα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 7 Στάδιο λειτουργίας: έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση για την άδεια λειτουργίας που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

       Όχι Όχι


      • 8 Στάδιο λειτουργίας: Μη πλήρωση προϋποθέσεων - Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί την άδεια λειτουργίας πρατηρίου και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους λόγους απαγόρευσης της δραστηριότητας.

       Ναι Ναι


      • 9 Στάδιο λειτουργίας: Έκδοση βεβαίωσης πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαίωση πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων. Αν παρέλθουν τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες χωρίς η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό και δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων. Σε περίπτωση επανυποβολής, η άδεια εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.