Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα, με Εγκατάσταση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση056c95b2-28c3-4c1e-84a8-bb8ed32a394c 897141 Commencement of Operations and Attribution of Tax Registration Number to Service Providers, Legal Entities (with Establishment)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΟΥ, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία περιγράφει τις ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών και απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από τη φορολογική διοίκηση σε παρόχους με εγκατάσταση.

Η απόδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο είναι υποχρεωτική για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, η διαδικασία μπορεί διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης


Τελευταία ενημέρωση

18/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Για τα Φυσικά Πρόσωπα:

-το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη» και -το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας στερείται ΑΦΜ Για τα Νομικά Πρόσωπα/νομικές οντότητες: το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη», στο οποίο η επωνυμία αναγράφεται, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.

Για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις, υποβάλλεται το έντυπο Μ5 «Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης», από τον ιδρυτή της επιχείρησης. Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή καθώς και η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης και το έντυπο Μ1, αν κατά την έναρξη εργασιών ο επιτηδευματίας που είναι φυσικό πρόσωπο στερείται ΑΦΜ.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έναρξη Εργασιών και Απόδοση ΑΦΜ σε Παρόχους Υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα (με Εγκατάσταση)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Το ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο (φυσικό, νομικό ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1006/2013) που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία εξαιρούνται από τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), υποχρεούνται να υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση έντυπο για τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις δε θα πρέπει να έχουν συσταθεί σε προγενέστερη χρονική περίοδο.

       Όχι Όχι

      • 4 Φορολογικές Υποχρέωση συνυποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ 1006/2013, για την επιπρόσθετη δήλωση: - επί πλέον δραστηριοτήτων, οι οποίες δηλώνονται σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά, - σχέσεων, που απορρέουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, - των μελών ή των εταίρων , των νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, καθώς και του ποσοστού και του είδους συμμετοχής τους (υποβάλλεται μόνο τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες) - των στοιχείων της έδρας αλλοδαπής επιχείρησης. Υποβάλλεται από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και από τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, που ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο, φορολογικό αντιπρόσωπο ή φορολογικό εκπρόσωπο (παρ. 1 άρθρου 8 του ΚΦΔ) κατά περίπτωση. - εγκατάστασης εσωτερικού/εξωτερικού (ξεχωριστές δηλώσεις). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση, για κάθε μία εγκατάσταση, που βρίσκεται εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. - πωλήσεων από απόσταση, από την Ελλάδα προς άλλο κράτος– μέλος, όταν οι πωλήσεις αυτές και φορολογούνται στο άλλο κράτος – μέλος.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Να προσδιορίζεται η έδρα και οι λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Εάν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχει προεγκριθεί η ίδρυσή του.

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της εγκατάστασης ή του αντικειμένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η σχετική άδεια διαμονής για εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Η ίδια άδεια, προσκομίζεται και για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρείες και για τον ορισμό τους ως διαχειριστών ή ως νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων, σε κεφαλαιουχικές εταιρείες.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί (συνυποβάλλεται με το έντυπο Μ5). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν έχει νόμιμα συσταθεί (συνυποβάλλεται με το έντυπο Μ5).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7320

      • 2 Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης (Μ6) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου (Μ7) Δήλωση Μελών μη Φυσικού Προσώπου (Μ8) Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης (Μ9) Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού (Μ10) ή/και Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού (Μ11) Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση (Μ12). Δήλωση

       Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης (Μ6) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου (Μ7) Δήλωση Μελών μη Φυσικού Προσώπου (Μ8) Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης (Μ9) Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού (Μ10) ή/και Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού (Μ11) Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση (Μ12).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται με φυσική παρουσία, βάσει της προϋπόθεσης υπ’αρ. 3.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9429

      • 3 Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου) και δικαιολογητικό προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο, για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου) και δικαιολογητικό προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο, για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 9703

      • 5 Προέγκριση ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως ισχύει. Έγκριση

       Προέγκριση ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 6 Άδεια διαμονής για εργασία. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής για εργασία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 7 Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1006/2013 για τα νομικά πρόσωπα. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1006/2013 για τα νομικά πρόσωπα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής με φυσική παρουσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7140

      • 8 Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Στοιχείο ταυτότητας, όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένει νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένει νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4178

      • 10 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Γέννησης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η και στερείται ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκου υπηκοότητας αλλοδαπής, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο. Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 9439

      • 11 Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα. Δήλωση

       Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9429

      • 12 Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 1127

      • 13 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 14 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 13

       Ναι 3531

      • Εγκύκλιος 2036 2020

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A63846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A92%CE%93?inline=true

       ΑΔΑ 6Φ3846ΜΠ3Ζ-Ω2Γ

      • Υπουργική Απόφαση 1006 2014 19 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Τροποποιήσεις: - Α.1188/7-8-2020 (ΦΕΚ Β 3409/14.08.2020) - Α.1164/10-05-2019 (ΦΕΚ Β 1618)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200019

      • Νόμος 10, 11 4174 2013 170 Α

       Περιγραφή Περί εγγραφής στο φορολογικό μητρώο και περί ΑΦΜ. Τροποποιήσεις: - N.4714/2020 (ΦΕΚ Α148), Άρθρο 101-Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α 105), Άρθρο 112- Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 του Ν.4174/2013 - Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5), Άρθρο 355- Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 του Ν.4174/2013 - Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α 141), Άρθρο 40-Τροποποίηση άρθρου 10 και 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160), Άρθρο 2- Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), Άρθρο 1 (Υποπαράγραφος Δ2)- Τροποποίηση άρθρου 11 και λοιπές τροποποιήσεις του Ν.4174/2013 - N.4223/2013 (ΦΕΚ Α 287), Άρθρο 40-Τροποποίηση άρθρου 10 του Ν.4174/2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

      • 1 Υποβολή με φυσική παρουσία: Συμπλήρωση Εντύπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το έντυπο έναρξης εργασιών, το οποίο είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο, τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή με φυσική παρουσία: Υποβολή με φυσική παρουσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα έντυπα στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια. Σε περίπτωση που η δήλωση έναρξης δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του δηλούντος από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ και το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

       Σημειώσεις Η αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ για την υποβολή αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών των εντύπων των δηλώσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή με φυσική παρουσία: Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τη δήλωση έναρξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χορηγεί το έντυπο Αποδεικτικό Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών και αντίγραφο της δήλωσης στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 4 Υποβολή με φυσική παρουσία: Έλεγχος δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ελέγχει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή με φυσική παρουσία: Καταχώρηση στοιχείων στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία είναι ορθά και πλήρη καταχωρούνται στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας και χορηγείται σχετική Βεβαίωση στον Φορολογούμενο, με την οποία αποδίδεται το ΑΦΜ και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των υποβαλλόμενων εντύπων, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η βεβαίωση παραδίνεται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Υποβολή μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Συμπλήρωση κωδικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αφού συμπληρώνει τους μοναδικούς κωδικούς και το όνομα χρήστη που διαθέτει.

       Ναι Όχι


      • 9 Υποβολή μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού εισέλθει στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ μεταφορτώνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 10 Υποβολή μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 11 Υποβολή μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Προγραμματισμός βίντεοκλήσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης παραλαμβάνει το αίτημα και προγραμματίζεται ραντεβού με βίντεοκλήση, προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπείας.

       Ναι Όχι


      • 12 Υποβολή μέσω myAADElive (Φυσικό Πρόσωπο): Αποστολή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχει χρησιμοποιηθεί.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.