Άδεια Απόσταξης σε Διήμερους Μικρούς Αποσταγματοποιούς, Αμπελοκαλλιεργητές ή Παραγωγούς των άλλων επιτρεπόμενων υλών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23696b1c-d6de-4750-998f-a35137754589 236961

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

90 λεπτά έως 1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας απόσταξης στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και απευθύνεται σε αμπελιοκαλλιεργητές ή παραγωγούς άλλων επιτρεπόμενων υλών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η χρονική ισχύς της άδειας απόσταξης δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ εικοσιτετράωρα (συνεχή ή διακεκομμένα) κατ ανώτατο όριο για κάθε παραγωγό και συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από ενέργειες στις οποίες προβαίνει, τόσο ο συναλλασσόμενος, όσο και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα για τον καθορισμό του δίμηνου απόσταξης.

Σημειώσεις

Παραλαμβάνεται από το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένος ο άμβικας, που θα χρησιμοποιηθεί για την απόσταξη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Δικαστική Προσφυγή, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια απόσταξης στους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές ή στους παραγωγούς των άλλων επιτρεπόμενων υλών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές O αιτών είναι διήμερος μικρός αποσταγματοποιός δηλ. αμπελοκαλλιεργητής κάτοχος αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών (στέμφυλα, οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών) ή παραγωγός άλλων επιτρεπόμενων υλών (μούρα, κούμαρα, κράνα, ζίζιφα, υπολείμματα μέλιτος, σύκα απόσυκα).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Δίμηνο απόσταξης : Οι διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί δύνανται να αποστάζουν τις επιτρεπόμενες πρώτες ύλες παραγωγής τους μέσα σε ένα δίμηνο χρονικό διάστημα στη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου κάθε έτους έως την 31η Ιουλίου του επομένου. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό του δίμηνου απόσταξης.

       Όχι Όχι

      • 3 Ποσοτικές Το προϊόν απόσταξης δεν μπορεί να υπερβάινει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ΄ έτος.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών απαιτείται να είναι κάτοχος κωδικών taxisnet για την είσοδο στο πληροφοριακο σύστημα της ΑΑΔΕ, ICISNET, μεσω του οποίου θα υποβάλλει τη δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΔΕΦΚ).

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Κατάθεση Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ICISNET. Η υποβληθείσα Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συμπληρώνεται δεόντως με τα πλήρη στοιχεία του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, την ποσότητα του προϊόντος απόσταξης που αναμένεται να παραχθεί, εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και τα λίτρα ένυδρα και τον αλκοολικό τίτλο του προϊόντος που πρόκειται να παραχθεί προς διάθεση στην κατανάλωση. Είναι δυνατή η υποβολή από τον κάτοχο του άμβικα ή τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την έκδοση περισσότερων από μίας αδειών απόσταξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος άμβικας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση - Δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού της παρ. Ε3 του άρθρου 7 του ν.2969/2001 Δήλωση

       Αίτηση - Δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού της παρ. Ε3 του άρθρου 7 του ν.2969/2001

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-08/a1102 2022.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ως άνω αίτηση (υπόδειγμα 10 του Παραρτήματος ΙΙ της Α.1102/2022) συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων Δήλωση

       Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι αμπελοκαλλιεργητές συνυποβάλλουν με τη ΔΕΦΚ εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τη δήλωση συγκομιδής αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού, η ακριβής θέση και έκταση του κτήματος καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9429

      • 3 Αντίγραφα των παραστατικών διακίνησης – παράδοσης των σταφυλιών στο οινοποιείο και του παραστατικού διακίνησης στεμφύλων από το οινοποιείο στον αμπελοκαλλιεργητή Φορολογικό παραστατικό

       Αντίγραφα των παραστατικών διακίνησης – παράδοσης των σταφυλιών στο οινοποιείο και του παραστατικού διακίνησης στεμφύλων από το οινοποιείο στον αμπελοκαλλιεργητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ως άνω έγγραφα συνυποβάλλονται με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ).Οι αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι παραδίδουν τη συγκομισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιεία, δύνανται να αποστάζουν στέμφυλα, τα οποία επιστρέφονται σ΄ αυτούς από τα οινοποιεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας, Χρήσης

       Όχι 7259

      • 4 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αμπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού, Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αμπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο συμφωνητικό αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του οινοποιού για την επιστροφή της δικαιούμενης ποσότητας στεμφύλων που θα προκύψουν από την οινοποίηση της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιών στην περίπτωση που η παραδοθείσα ποσότητα δεν αναγράφεται επί των κατά περίπτωση παραστατικών διακίνησης σταφυλιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8972

      • 5 Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι παραγωγοί λοιπών επιτρεπόμενων υλών συνυποβάλλουν με τη ΔΕΦΚ βεβαίωση από τον οικείο Δήμο σχετικά με την ιδιότητα του παραγωγού, την θέση και την έκταση του κτήματος καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9703

      • 6 Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι παραγωγοί λοιπών επιτρεπόμενων υλών συνυποβάλλουνμε τη ΔΕΦΚ εκτύπωση της σχετικής Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), από την οποία αποδεικνύεται η κατοχή του αγροτεμαχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 7140

      • 7 ιδιωτικό συμφωνητικό εκμετάλλευσης του ακινήτου Ιδιωτικό συμφωνητικό

       ιδιωτικό συμφωνητικό εκμετάλλευσης του ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ παραγωγού άλλων επιτρεπόμενων υλών και τρίτου σε περίπτωση εκμετάλλευσης του ακινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές, Ιδιότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8972

      • 8 Κατάσταση στοιχείων των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση στοιχείων των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής, από τον κάτοχο του άμβικα ή τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την έκδοση περισσότερων από μίας αδειών απόσταξης, συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών οι οποίοι πρόκειται να αποστάξουν στον συγκεκριμένο άμβικα ήτοι το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ., ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, η ποσότητα της προς απόσταξη πρώτης ύλης, το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την απόσταξη και η ποσότητα του προϊόντος απόσταξης που αναμένεται να παραχθεί εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, τα λίτρα ένυδρα καθώς και ο αλκοολικός τίτλος το προϊόντος που πρόκειται να παραχθεί προς διάθεση στην κατανάλωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας, Χρήσης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8689

      • Νόμος 82 2960 2001 265 Α

       Περιγραφή Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100265

      • Νόμος 1 παρ. 23 3583 2007 142 Α

       Περιγραφή Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση Διατάξεων του ν. 2960/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100142

      • Νόμος 27, 35 παρ. 3, 92 παρ. 3Β 4916 2022 65 Α

       Περιγραφή Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών - Αντικατάσταση άρθρου 82 ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100065

      • Νόμος 7 παρ. Ε υπό παρ. 3 2969 2001 281 Α

       Περιγραφή Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100281

      • Απόφαση Α.1102 2022 4073 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204073

      • Απόφαση Α.1130 2022 5150 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1102/27.07.2022 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των όρων, των προϋποθέσεων,των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου,της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου» (Β’ 4073).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205150

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1161 2022 5800 Β

       Περιγραφή Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα - Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. Σημειώνεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την αποστακτική περίοδο 2022 - 2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205800

      • Εγκύκλιος Ε.2038 2022

       Περιγραφή Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α Β και Δ του Μέρους Γ και του Μέρους Η του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α 65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D%CE%A3%CE%A746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E3%CE%93

       ΑΔΑ 6ΝΣΧ46ΜΠ3Ζ-Ξ3Γ

      • Εγκύκλιος Ε.2061 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F0%CE%9146%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9C%CE%9F%CE%96

       ΑΔΑ 6Ο0Α46ΜΠ3Ζ-ΜΟΖ

      • Εγκύκλιος Ε.2072 2022

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/610%CE%9246%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%94%CE%9D%CE%95

       ΑΔΑ 610Β46ΜΠ3Ζ-ΔΝΕ

      • Νόμος 69 παρ. 3 & 10 4583 2018 212 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 "Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται το αίτημα του αμπελοκαλλιεργητή ή του παραγωγού των λοιπών επιτρεπόμενων πρώτων υλών για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης.

       Σημειώσεις Αρμόδιο είναι το τμήμα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Λοιπών Φορολογιών ή Τμήμα που χειρίζεται τα θέματα Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών αντίστοιχα.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος για τον καθορισμό του δίμηνου απόσταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή πρότασης για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης, ανά δημοτική ενότητα ή και κοινότητα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η πρόταση υποβάλλεται από το αρμόδιο τελωνείο στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο τμήμα της Τελωνειακής Περιφέρειας είναι το τμήμα Τελωνειακών Διαδικασιών & ΕΦΚ.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση πρότασης για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης, ανά δημοτική ενότητα ή και κοινότητα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Τελωνειακή Περιφέρεια πρωτοκολλεί την πρόταση που της υπέβελε το αρμόδιο τελωνείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του διμήνου απόσταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια εκδίδει την απόφαση που καθορίζει το δίμηνο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η απόσταξη.

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., για λόγους παρακολούθησης, στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού του διμήνου απόσταξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τελωνείο κοινοποιεί την απόφαση καθορισμού του διμήνου απόσταξης στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την ενημέρωση των παραγωγών.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποδοχή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. και απόδοση αριθμού Movement/Master Reference Number (MRN).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον συναλλασσόμενο, η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), η οποία, κατόπιν αυτόματου διασταυρωτικού ελέγχου, ως προς τα υποχρεωτικά πεδία και τα πεδία που διαλειτουργούν με άλλα υποσυστήματα (όπως,, εγγυήσεων), γίνεται αποδεκτή. Αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης (MRN) στη δήλωση από το σύστημα ICISnet , η οποία εμφανίζεται με την ένδειξη «καταχωρημένη».

       Σημειώσεις Η υποβολή καταχωρείται στο σύστημα ICISNET με κωδικούς πρόσβασης ΤΑXISNET.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια ανάλυσης κινδύνου της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διενεργείται αυτόματα ανάλυση κινδύνου, αποδίδεται βαθμός επικινδυνότητας στο παραστατικό και υποδεικνύεται το είδος και η κατηγορία ελέγχου μέσω του συστήματος ICISNET.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου : Έλεγχος κατά δήλωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή       Ναι Όχι


      • 10 Αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου : Έλεγχος εγγράφων/φυσικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση εντολής ελέγχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 12 Έλεγχος της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) & Καταχώρηση αποτελεσμάτων ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εμφανίζεται η εντολή ελέγχου στην οθόνη (Dashboard) του ορισθέντα ελεγκτή και διενεργείται έλεγχος, σύμφωνα με την εντολή ελέγχου της δήλωσης του μικρού αποσταγματοποιού και των λοιπών συνημμένων εγγράφων, καθώς και έλεγχος του ορθού υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων, με βάση τα προσκομισθέντα από τον υπόχρεο δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 13 Δημιουργία εντολής πληρωμής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Πληρωμή στο ταμείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δηλωθεί στη Δ.Ε.Φ.Κ. πληρωμή με μετρητά, ο αναλογών Ε.Φ.Κ. εισπράττεται με φυσική πληρωμή από τον υπάλληλο της ταμειακής διαχείρισης ή από τον υπόλογο ταμία.

       Ναι Όχι


      • 15 Ηλεκτρονική Πληρωμή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής, η καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

       Ναι Όχι


      • 16 Είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων και έκδοση αποδεικτικού είσπραξης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισπράττονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις και εκδίδεται το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης. Η Δ.Ε.Φ.Κ. εμφανίζεται στο σύστημα ICISNET σε κατάσταση «οριστικοποιημένη».

       Όχι Όχι


      • 17 Έκδοση άδειας απόσταξης μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η άδεια απόσταξης διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) εφόσον κρίνεται ότι, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης και από τις υπηρεσίες αυτές, χρήζουν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, καθώς και στην Χημική Υπηρεσία, για τον προγραμματισμό ελέγχων.

       Όχι Όχι


      • 18 Αποσφράγιση άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποσφραγίζεται ο άμβικας, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη, συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο αποσφράγισης από τον ενεργήσαντα την αποσφράγιση υπάλληλο του Τελωνείου και από τον κάτοχο του άμβικα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

       Όχι Όχι


      • 19 Σφράγιση άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σφραγίζεται ο άμβικας, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσταξη, συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης από τον ενεργήσαντα την σφράγιση υπάλληλο του Τελωνείου και από τον κάτοχο του άμβικα ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.