Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33e2ce3a-fef3-4c4a-89b7-7b36089983c2 129357 Bottling licence for completely denatured ethyl alcohol (lamp alcohol)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τελωνεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας για την εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα) και απευθύνεται σε επιτηδευματίες, οι οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Οι επιτηδευματίες αυτοί είναι: οινοπνευματοποιεία Α και Β κατηγορίας, εργοστάσια νεφτοποιών και φορολογικές αποθήκες. Επίσης, επιτρέπεται η εμφιάλωση σε ποτοποιούς, υπό τον όρο ότι θα γίνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις από αυτές του ποτοποιείου. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία περιλαμβάνεται:

(α) η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασης (ακριβής θέση) του εργαστηρίου

(β) το είδος της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα ή/και πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή μέθοδο) που θα εμφιαλώνει και οι εκτιμώμενες ποσότητες ετησίως, κατά είδος αυτής,

(γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Για τη συγκεκριμένη άδεια δεν έχει εφαρμογή η σιωπηρή έγκριση του αιτήματος όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διεκπεραίωσής του εκ μέρους της Διοίκησης (παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63).

    NACE

    • 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από επιτηδευματίες (σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 8 του ν. 2969/2001, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4303/2014), οι οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επί τη βάσει της οποίας και μόνον επιτρέπεται η εκ μέρους τους προμήθεια αυτής. Οι επιτηδευματίες αυτοί είναι: οινοπνευματοποιεία Α και Β κατηγορίας, εργοστάσια νεφτοποιών και φορολογικές αποθήκες (παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 30/003/000/1026/2016). Επίσης, επιτρέπεται η εμφιάλωση σε ποτοποιούς, υπό τον όρο ότι θα γίνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις από αυτές του ποτοποιείου. (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001).

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο και επαρκή για την εμφιάλωση μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1α και 1β του άρθρου 5 της ΚΥΑ 30/003/000/1026/2016.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς, χωρισμένους μεταξύ τους, χώρους ανάλογα με τη δυναμικότητα τους: (i) για την εναποθήκευση της προς εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, (ii) την κυρίως εργασία της εμφιάλωσης (κατά περίπτωση, φωτιστικού οινοπνεύματος ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο), ως και (iii) την εναποθήκευση των ετοίμων προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων (εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης).

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Εντός των χώρων εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Η έκδοση άδειας εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης χορηγείται μετά από έκθεση ελέγχου χημικού του Γενικού Χημείου του Κράτους, στην οποία αναφέρεται η καταλληλότητα των χώρων του εργαστηρίου.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο υπάρχων στο εργαστήριο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ως και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα καθαρισμού (σε περίπτωση εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος και πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης εφόσον χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση ο ίδιος εξοπλισμός), το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεταξύ των διαδοχικών εμφιαλώσεων των εν λόγω προϊόντων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων. Έκθεση

       Τεχνικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο υπάρχων στο εργαστήριο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ως και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα καθαρισμού (σε περίπτωση εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος και πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης εφόσον χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση ο ίδιος εξοπλισμός), το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεταξύ των διαδοχικών εμφιαλώσεων των εν λόγω προϊόντων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά με το εργαστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων του εργαστηρίου στο οποίο αποτυπώνεται ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων του εργαστηρίου στο οποίο αποτυπώνεται ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά με το εργαστήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Δήλωση

       Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχετικά με το εργαστήριο, εφόσον υπάρχει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9429

      • 4 Βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το εργαστήριο πληροί τους όρους της νομοθεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω Υπηρεσία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το εργαστήριο πληροί τους όρους της νομοθεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Έκθεση

       Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 6 Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Υπουργική Απόφαση Α 1141 2020 2445 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β΄ 755).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202445

      • Υπουργική Απόφαση 30/003/000/1026 2016 755 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200755

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΦΚΓ 5005900 ΕΞ 2012 477 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200477

      • Νόμος 55 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 5 Διάκριση επιτηδευματιών, αρ.7 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) του ν. 2969/2001 Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος 69 4583 2018 212 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών). Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100212

      • Νόμος 121 4537 2018 84 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100084

      • Νόμος 107 4446 2016 240 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100240

      • Νόμος 66 4389 2016 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100094

      • Νόμος 2, υποπαράγραφος Δ6 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 2 4303 2014 231 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση παρ. 6 & 11 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (όροι παρασκευής, εμφιάλωσης και διάθεσης φωτιστικού οινοπνεύματος) - Τροποποίηση παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100231

      • Νόμος 2 παρ. 2 3583 2007 142 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση ν. 2969/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100142

      • Νόμος 2969 2001 281 Α

       Περιγραφή Ορισμός και διάκριση Επιτηδευματιών, υποχρεώσεις και δικαιώματα, πρόβλεψη Υπουργικής Απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100281

      • Υπουργική Απόφαση 25732 1955 103 Β

       Περιγραφή Γενικοί όροι διάθεσης οινοπνεύματος και στεμφυλοπνεύματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550200103

      • Νόμος 16 2969 2001 281 Α

       Περιγραφή Κατάργηση ν. 971/1917 με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 και των εδαφίων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του εν λόγω βασιλικού διατάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100281

      • Νόμος 971 1917 236 Α

       Περιγραφή Περί φορολογίας του οινοπνεύματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19170100236

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ταυτόχρονα στο Πρωτόκολλο του αρμόδιου Τελωνείου και της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας (ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση άδειας εμφιάλωσης, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος υποδοχής διαβιβάζει το φάκελο στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τηλεκτρονικά Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση άδειας εμφιάλωσης, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας, πρωτοκόλλησης και διαβίβαση στον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης στο πρωτόκολλο του Τελωνείου ελέγχει κατ αρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος Τελωνείου συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή απόρριψης της αίτησης, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του Τελωνείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος Τελωνείου συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή απόρριψης της αίτησης, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του Τελωνείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Προγραμματισμός επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, ειδοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου η κατά τόπο αρμόδια Χημική Υπηρεσία για να διενεργήσει τον επιτόπιο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Συναρμόδιος Φορέας ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το κλιμάκιο χημικών της Χημικής Υπηρεσίας διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο του εξοπλισμού και συντάσσει την έκθεση καταλληλότητας η οποία αποστέλλεται στη Χημική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση έκθεσης επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Χημική Υπηρεσία παραλαμβάνει την έκθεση και τη διαβιβάζει στο Τελωνείο.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη απόφασης για την χορήγηση ή μη της ειδικής άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τελωνείο παραλαμβάνει την έκθεση καταλληλότητας και συντάσσει απόφαση για την χορήγηση ή μη της ειδικής άδειας λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τελωνείο εκδίδει την άδεια μέσω του υποσυστήματος αδειών – εγκρίσεων της μηχανογραφικής εφαρμογής τελωνείων icisnet και λήψη μοναδικού αριθμού αναφοράς ή σύνταξη απόρριψης αίτησης (εξωσυστημικά).

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή άδειας ή απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος Τελωνείου υπογράφει την άδεια ή την απόφαση απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερομένου και κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο Τελωνείου ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιεί τη νέα άδεια στη Χημική Υπηρεσία και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ και στη Διεύθυνση αλκοόλης και τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.