Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση44dae20c-107c-4106-9784-5c6106e75a7d 280463

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, Κατά τόπους αρμόδια τμήματα του ΤΕΕ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8

  Κόστος

  107.01

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να εξετασθεί και επιλέγει και το Περιφερειακό Τμήμα που επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος δικαιούται να επιλέξει το αντικείμενο της εξέτασής του, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση τη διπλωματική του εργασία είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     • 71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και να βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για τον χρόνο που εκτίει την ποινή του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως ….»

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον τίτλο της διπλωματικής του εργασίας και να βεβαιώνεται ότι η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.

        Όχι Όχι

       • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ειδικότητας Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην αλλοδαπή, καταθέτει στο Τ.Ε.Ε. τους τίτλους σπουδών (Bachelor ή/και Master) που κατέθεσε και στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη λήψη της σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

        Όχι Όχι

       • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει και τα μαθήματα επιλογής που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την ακαδημαϊκή του φοίτηση.

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του Τ.Ε.Ε. καθώς και στις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ).

        Όχι Όχι

       • 6 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συναινέσει στη διάθεση και δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

        Όχι Όχι

       • 1 Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής μέλους Τ.Ε.Ε. 20 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις €29,35 (€9,78 για κάθε μία από τις 3 υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου). 29.35 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 3 Ετήσια συνδρομή μέλους στο Τ.Ε.Ε. 20 €

        Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

        Όχι

       • 4 Χαρτόσημο παραβόλου 2,4% επί του ποσού € 69,35. 1.66 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Όχι

       • 5 Τέλος χαρτοσήμου άδειας άσκησης επαγγέλματος. 36 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • Νόμος Υποπαράγραφος ΣΤ.23 4254 2014 85 Α

        Περιγραφή Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijBRmw75poCGRQO7tgPkxk5X1od3DTZAePLfVCiaZ5Mgb

       • Νόμος 2 1486 1984 161 Α

        Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8px6 ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVe3yJbZAmK4DBU6RwKHmPKewASx83YnetrySDfM1G6V

       • Νόμος 1225 1981 340 Α

        Περιγραφή Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFvXEK2SZLJBHdtvSoClrL8lEkA8Fows N5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQy9-D2zr6ASK5RiMhs5Ld8427vbx6Kmn1ElIOY13TRu

       • Νόμος 4463 1930 149 Α

        Περιγραφή Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wED7Mjjd1T463dtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQr11wCoXZPDHrzvAiUL7Dy2ab3xVX6NE9l0Eg7c8aQL

       • Προεδρικό Διάταγμα 17 12 2020 17 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 2 8 1926 430 Α

        Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8gIlI0rlzRk55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVLkIKaSy29Y3lpR5t cHUdHiUi9O4ojYx4mDGKzXUZE

       • Προεδρικό Διάταγμα 512 1991 190 Α

        Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL88Y71z4OJk5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVoqTAP XXfqb5bYwZls0A9Ou qpsNEYfG7yKvCNtPXT

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟ/0/6/2/Φ.2050 2011 92 Β

        Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8JqcMq8 XPEXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijAi7pAMHWpppEd9KrKImpZVBOiOgAalqiwKsjRgNlTbm

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234 2008 1594 Β

        Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZVp01BP V0ETYYo5ASCvDV9HXx8XeUnlN43Q63H5 at

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΔ5/4/339 1984 713 Β

        Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGTNzPxpnvztndtvSoClrL8wW7qhix580h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWa8tfBfIU84PKv98ph1e4PGlgVhmVDaD7HB9562wFke

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 2 Δημοσίευση Προκήρυξης για συμμετοχή στις εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εξετάσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος (για όλες τις ειδικότητες).

        Όχι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών        Ναι Όχι


       • 4 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντός 25 ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζει η Προκήρυξη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος, υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη παρουσία

        Ναι Όχι


       • 5 Έλεγχος Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και την ορθότητά τους και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα κι η ορθότητα αυτών παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. με σκοπό να τα καταθέσει.

        Όχι Όχι


       • 6 Πρωτοκόλληση Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. πρωτοκολλεί τα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 8 Παραλαβή Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις.

        Όχι Όχι


       • 9 Ανακοίνωση Ημερομηνίας Εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τ.Ε.Ε. εντός 20 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες εξετάσεων των ενδιαφερόμενων αναρτώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του.

        Όχι Όχι


       • 10 Διενέργεια Εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή διενεργεί τις εξετάσεις.

        Όχι Όχι


       • 11 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την επιτυχία του ενδιαφερόμενου ή την επαναφορά του στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

        Όχι Όχι


       • 12 Σύνταξη απόφασης αποτελεσμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει σχετική απόφαση με τους επιτυχόντες και τους αποτυχόντες στις εξετάσεις εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, την οποία και υπογράφει το σύνολο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και εν συνεχεία την αποστέλλει στο Τμήμα Εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 13 Συμπλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων συμπληρώνει στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις τα απαραίτητα στοιχεία.

        Όχι Όχι


       • 14 Προετοιμασία ειδικών Αδειών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ετοιμάζει τις ειδικές άδειες και τις προωθεί στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 15 Υπογραφή ειδικών Αδειών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. υπογράφει τις ειδικές άδειες και τις επιστρέφει στο Τμήμα Εξετάσεων.

        Όχι Όχι


       • 16 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου για την παραλαβή της Άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να παραλάβει την άδειά του.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - MyTEE portal

       • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο. Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Αντίγραφο εγγράφου

        Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή όποιου άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 2 φωτογραφίες. Φωτογραφίες

        2 φωτογραφίες.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβολή φωτογραφιών αυστηρώς στις διαστάσεις της αστυνομικής ταυτότητας σε ματ χαρτί και στην πίσω όψη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Αντίγραφα της περίληψης της διπλωματικής εργασίας. Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφα της περίληψης της διπλωματικής εργασίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για λόγους εξετάσεων και για λόγους συμπερίληψης αυτής στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε. καθώς και στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου στο μητρώο που διατηρεί το Τ.Ε.Ε. υποβάλλεται η περίληψη της διπλωματικής εργασίας του ενδιαφερόμενου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

        Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)». Υπηρεσιακό έγγραφο

        Έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)».

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει αν είναι ή όχι δημόσιος υπάλληλος και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, δηλώνει ότι ασκεί ιδιωτικό έργο. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει αν είναι ή όχι δημόσιος υπάλληλος και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, δηλώνει ότι ασκεί ιδιωτικό έργο.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.