Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7a89456-8466-402a-a95a-fe7891571d63 865079 Issuance of a License to Practice the Profession of Electronic Engineer and Computer Engineer

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Κατά τόπο Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
1
)

Κόστος

107,01 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κατά τόπο Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να εξετασθεί και επιλέγει και το Περιφερειακό Τμήμα που επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος δικαιούται να επιλέξει το αντικείμενο της εξέτασής του, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση τη διπλωματική του εργασία, είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα.

Σημειώσεις

Στην εκάστοτε προκήρυξη των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζεται η προθεσμία και ο ακριβής τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ταυτοποίηση με κωδικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση ενώπιον τριμελούς επιτροπής ενστάσεων
    
    Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα γραφεία του TEE ή στον σχετικό ιστότοπο και κατατίθεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο πρωτόκολλο του TEE. Ο ενιστάμενος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι προθεσμίες άσκησης των κατά νόμο ενδίκων μέσων αναστέλλονται όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης και μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 99/2018.

    NACE

    • 71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να είναι μέλος του Τ.Ε.Ε.

       Όχι Όχι

      • 2 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να βρίσκεται σε δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να εκτίει ποινή που αφορά κακούργημα, για το οποίο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή «από … έως ...».

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον τίτλο της διπλωματικής του εργασίας και να βεβαιώνει ότι η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Αν η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, αναφέρονται τα ονόματά τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με ημεδαπό τίτλο σπουδών ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

       Ναι Ναι

      • 7 Εκπαιδευτικές Αν ο ενδιαφερόμενος απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην αλλοδαπή, καταθέτει στο Τ.Ε.Ε. τους ίδιους τίτλους σπουδών (Bachelor ή/και Master) που κατέθεσε και στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη λήψη της σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει και τα μαθήματα επιλογής που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την ακαδημαϊκή του φοίτηση.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του Τ.Ε.Ε. καθώς και στις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ).

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συναινέσει στη διάθεση και δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 11 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Αν η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Τ.Ε.Ε., ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αιτηθεί την έκδοση κωδικών πρόσβασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής μέλους Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις €29,35 (€9,78 για κάθε μία από τις 3 υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου). 29.35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 3 Ετήσια συνδρομή μέλους στο Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 4 Χαρτόσημο παραβόλου 2,4% επί του ποσού € 69,35. 1.66 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 5 Τέλος χαρτοσήμου άδειας άσκησης επαγγέλματος. 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1431

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιημένου μεταφραστή: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-exoterikon/exoterikon/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιημένου μεταφραστή: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-exoterikon/exoterikon/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2825

      • 5 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Εναλλακτικά μέσα απόδειξης ταυτότητας είναι: η στρατιωτική ταυτότητα ή το διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Εναλλακτικά μέσα απόδειξης ταυτότητας είναι: η στρατιωτική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Δύο (2) φωτογραφίες, αυστηρώς στις διαστάσεις της αστυνομικής ταυτότητας σε ματ χαρτί και στην πίσω όψη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες, αυστηρώς στις διαστάσεις της αστυνομικής ταυτότητας σε ματ χαρτί και στην πίσω όψη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Υποβολή ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου σε μορφή αρχείου jpeg τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Φωτογραφία

       Υποβολή ψηφιακής φωτογραφίας προσώπου σε μορφή αρχείου jpeg τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8298

      • 9 Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας και περίληψή της. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας και περίληψή της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για λόγους εξετάσεων και για λόγους συμπερίληψης αυτής στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε. καθώς και στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου στο μητρώο που διατηρεί το Τ.Ε.Ε. υποβάλλεται η περίληψη της διπλωματικής εργασίας του ενδιαφερόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 10 Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Παροχή συναίνεσης για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη από το Τ.Ε.Ε. όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ενδιαφερομένου, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Αίτηση «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)». Αίτηση

       Αίτηση «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: α) δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή ή ότι έχει καταδικαστεί και εκτίει ποινή για διάστημα «από … έως ...», γ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή είναι δημόσιος υπάλληλος και ασκεί ιδιωτικό έργο και δ) η διπλωματική εργασία και η περίληψή της έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: α) δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή ή ότι έχει καταδικαστεί και εκτίει ποινή για διάστημα «από … έως ...», γ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή είναι δημόσιος υπάλληλος και ασκεί ιδιωτικό έργο και δ) η διπλωματική εργασία και η περίληψή της έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά. Αποδεικτικό σπουδών

       Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δικαιολογητικού λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικής δήλωσης του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • Νόμος Υποπαράγραφος ΣΤ.23 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 2 1486 1984 161 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100161

      • Νόμος 1225 1981 340 Α

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100340

      • Νόμος 4463 1930 149 Α

       Περιγραφή Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19300100149

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 12 2020 17 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 8 1926 430 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19260100430

      • Προεδρικό Διάταγμα 512 1991 190 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100190

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟ/0/6/2/Φ.2050 2011 92 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200092

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234 2008 1594 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201594

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΔ5/4/339 1984 713 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200713

      • 1 Δημοσίευση Προκήρυξης για συμμετοχή στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εξετάσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος (για όλες τις ειδικότητες).

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Τ.Ε.Ε. εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την προκήρυξη.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προβλέπεται και εντός της προθεσμίας που ορίζει η Προκήρυξη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος, υποβάλλει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και την ορθότητά τους και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητα αυτών, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. με σκοπό να τα καταθέσει.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. πρωτοκολλεί τα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση Ημερομηνίας Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τ.Ε.Ε. εντός 20 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες εξετάσεων των ενδιαφερόμενων αναρτώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του.

       Όχι Όχι


      • 9 Διενέργεια Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή διενεργεί τις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την επιτυχία του ενδιαφερόμενου ή την επαναφορά του στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη απόφασης αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει σχετική απόφαση με τους επιτυχόντες και τους αποτυχόντες στις εξετάσεις εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, την οποία και υπογράφει το σύνολο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και εν συνεχεία την αποστέλλει στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Συμπλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων συμπληρώνει στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις τα απαραίτητα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 13 Προετοιμασία ειδικών Αδειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ετοιμάζει τις ειδικές άδειες και τις προωθεί στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή ειδικών Αδειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. υπογράφει τις ειδικές άδειες και τις επιστρέφει στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 15 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου για την παραλαβή της Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να παραλάβει την άδειά του.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.