Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση59139a43-2ca9-44a6-aed8-5c97108b83fc 783256 License to Practice the Profession of Chemical Engineer

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Κατά τόπο Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αριθμός δικαιολογητικών

8 + (
1
)

Κόστος

107,01 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κατά τόπο Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να εξετασθεί και επιλέγει και το Περιφερειακό Τμήμα που επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος δικαιούται να επιλέξει το αντικείμενο της εξέτασής του, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση τη διπλωματική του εργασία είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα.

Σημειώσεις

Ο παραπάνω σύνδεσμος αφορά την πρότυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕΕ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, τα πρότυπα έντυπα παρέχονται εδώ: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 71.1 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και να βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για τον χρόνο που εκτίει την ποινή του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως … .

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον τίτλο της διπλωματικής του εργασίας και να βεβαιώνεται ότι η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ειδικότητας Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην αλλοδαπή, καταθέτει στο Τ.Ε.Ε. τους τίτλους σπουδών (Bachelor ή/και Master) που κατέθεσε και στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη λήψη της σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει και τα μαθήματα επιλογής που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την ακαδημαϊκή του φοίτηση.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του Τ.Ε.Ε. καθώς και στις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ).

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συναινέσει στη διάθεση και δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αιτηθεί την έκδοση κωδικών πρόσβασης.

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/exams/

       Όχι Όχι

      • 1 Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής μέλους Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://web.tee.gr/exams/

       Όχι

      • 2 Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις €29,35 (€9,78 για κάθε μία από τις 3 υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου). 29.35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://web.tee.gr/exams/

       Όχι

      • 3 Ετήσια συνδρομή μέλους στο Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://web.tee.gr/exams/

       Όχι

      • 4 Χαρτόσημο παραβόλου 2,4% επί του ποσού € 69,35. 1.66 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://web.tee.gr/exams/

       Όχι

      • 5 Τέλος Χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 36 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1431

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιημένου μεταφραστή: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά. Αποδεικτικό σπουδών

       Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του δικαιολογητικού λαμβάνει χώρα κατόπιν σχετικής δήλωσης του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιημένου μεταφραστή: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis/anazetese-pistopoiemenou-metaphraste

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2825

      • 6 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Φωτοτυπία άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά μέσα απόδειξης ταυτότητας είναι: η στρατιωτική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2244

      • 8 2 φωτογραφίες. Φωτογραφία προσώπου

       2 φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Υποβολή φωτογραφιών αυστηρώς στις διαστάσεις της αστυνομικής ταυτότητας σε ματ χαρτί και στην πίσω όψη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 9 Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας και περίληψής της. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας και περίληψής της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για λόγους εξετάσεων και για λόγους συμπερίληψης αυτής στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε. καθώς και στον ατομικό φάκελο του ενδιαφερόμενου στο μητρώο που διατηρεί το Τ.Ε.Ε. υποβάλλεται η διπλωματική εργασία του ενδιαφερόμενου και περίληψή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 10 Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Παροχή συναίνεσης για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ενδιαφερομένου, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Αίτηση «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)». Αίτηση

       Αίτηση «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 12 Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: α) δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή, γ) είναι/ δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και δ) η διπλωματική εργασία και η περίληψή της έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως …. . Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: α) δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή, γ) είναι/ δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και δ) η διπλωματική εργασία και η περίληψή της έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως …. .

       Σχετικός σύνδεσμος: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος Υποπαράγραφος ΣΤ.23 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 2 1486 1984 161 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100161

      • Νόμος 1225 1981 340 Α

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100340

      • Νόμος 4463 1930 149 Α

       Περιγραφή Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19300100149

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 12 2020 17 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 2 8 1926 430 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19260100430

      • Προεδρικό Διάταγμα 512 1991 190 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100190

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟ/0/6/2/Φ.2050 2011 92 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200092

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234 2008 1594 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201594

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΔ5/4/339 1984 713 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840200713

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Δημοσίευση Προκήρυξης για συμμετοχή στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εξετάσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος (για όλες τις ειδικότητες).

       Όχι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος εντός 25 ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζει η Προκήρυξη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος, υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη παρουσία

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και την ορθότητά τους και εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα κι η ορθότητα αυτών παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. με σκοπό να τα καταθέσει.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. πρωτοκολλεί τα δικαιολογητικά και χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση Ημερομηνίας Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τ.Ε.Ε. εντός 20 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες εξετάσεων των ενδιαφερόμενων αναρτώντας το αντίστοιχο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του.

       Όχι Όχι


      • 10 Διενέργεια Εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή διενεργεί τις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 11 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την επιτυχία του ενδιαφερόμενου ή την επαναφορά του στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη απόφασης αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει σχετική απόφαση με τους επιτυχόντες και τους αποτυχόντες στις εξετάσεις εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, την οποία και υπογράφει το σύνολο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και εν συνεχεία την αποστέλλει στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 13 Συμπλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων συμπληρώνει στα πληροφοριακά συστήματα: α) Μητρώο και β) Διαχείρισης Υποψηφίων για εξετάσεις τα απαραίτητα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 14 Προετοιμασία ειδικών Αδειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ετοιμάζει τις ειδικές άδειες και τις προωθεί στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή ειδικών Αδειών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος ΤΕΕ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ε. υπογράφει τις ειδικές άδειες και τις επιστρέφει στο Τμήμα Εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 16 Ενημέρωση Ενδιαφερομένου για την παραλαβή της Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Εξετάσεων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να έρθει να παραλάβει την άδειά του.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.