Άδεια Ιδρύσεως και Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9b4635d-3b6e-4b20-a480-47d0dc5426b3 946353 Approval of Establishment of Cold Storage Facilities

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) / Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών. Οι ιδρυόμενες ψυκτικές αποθήκες αποτελούν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, συντήρηση και κατάψυξη προϊόντων. Οι διαδικασίες, πρακτικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται εξασφαλίζουν ότι τα διάφορα προϊόντα υφίστανται χειρισμούς, αποθηκεύονται, συντηρούνται και μεταφέρονται υπό τις δέουσες συνθήκες υγιεινής. Συμβάλλουν έτσι αποφασιστικά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών υγιεινής και τεχνολογίας των διαφόρων προϊόντων, στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε ενδιαφερομένους Πολίτες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) / Διεύθυνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών / Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση με τα εξής στοιχεία:

- το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ του φυσικού ή του νομικού προσώπου - το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, εάν υπάρχει - τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας,

- τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εγκατάστασης Ψυκτικών Αποθηκών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σχετικά με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού. Κάτοψη

       Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 2 Ακριβή περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. Έκθεση

       Ακριβή περιγραφή δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχ/σης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχ/σης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32790/392/Φ.15 2017 1061 Β

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας. Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Υπουργική Απόφαση οικ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β 60), άρθρο 2 -Αντικατάσταση περίπτωσης βγ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 32790/2017 (αντικατάσταση της διάταξης για το δικαιολογητικό της κάτοψης που πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στον φάκελο εγκατάστασης κατά τη διάρκεια λειτουργίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201061

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155511 2011 1308 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201308

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Προεδρικό διάταγμα (Π.Δ. ή π.δ.) προβλέπει τις προϋποθέσεις, την εφαρμογή ευρωπαϊκών Κανονισμών και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης. Το ΠΔ τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218), Άρθρο 16 -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/2007 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (Επίσημοι Έλεγχοι) Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74), Άρθρο 122 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2007 (Καταχώριση Εγκαταστάσεων) - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007 (Έγκριση Εγκαταστάσεων) Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), Άρθρο 64 παρ.11 -Κατάργηση άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2007 (Αναστολή-Ανάκληση έγκρισης) - Κατάργηση άρθρου 13 του Π.Δ. 79/2007 (Διαδικασίες επιβολής μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) - Κατάργηση άρθρου 29 του Π.Δ. 79/2007 (Κυρώσεις) ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89), Άρθρο 11 -Μεταφορά αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, προβλέπει τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία, καθώς και τις αρμοδιότητες έγκρισης για την εν λόγω διαδικασία. Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 1288/2017 (ΦΕΚ Β 1763), άρθρο 1 -Τροποποίηση άρθρου 2 της Υ.Α. 15523/2006 (Κεντρικές αρμόδιες αρχές) - Κατάργηση άρθρου 4 της Υ.Α. 15523/2006 (Άδειες λειτουργίας) - Αντικατάσταση άρθρου 5 της Υ.Α. 15523/2006 (Καταχώριση Εγκαταστάσεων) - Αντικατάσταση άρθρου 6 της Υ.Α. 15523/2006 (Έγκριση Εγκαταστάσεων) - Αντικατάσταση άρθρου 7 της Υ.Α. 15523/2006 (Έγκριση υπό όρους) - Αντικατάσταση άρθρου 8 της Υ.Α. 15523/2006 (Μεταβολές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Καθορισμός των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1623390764799&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1623390834237&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20210101&qid=1623390935979&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Επίσημοι έλεγχοι και άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. (Αντικατέστησε τους Ευρ. Κανονισμούς 854/2004 και 882/2004, οι οποίοι και καταργήθηκαν)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=el

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έγκριση της εγκατάστασης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και των υποβληθέντων στοιχείων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 5 Ελλιπή Στοιχέια-Ενημέρωση Ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή συντάσσεται και αποστέλλεται από την ΔΑΟΚ στον ενδιαφερόμενο σχετική επιστολή και τίθεται προθεσμία 10 ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που εκκρεμούν. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ

       Ναι Ναι


      • 6 Πλήρη στοιχεία-Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή οι ελλείψεις έχουν καλυφθεί, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ για την διαπίστωση τήρησης των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ

       Ναι Όχι


      • 7 Σύνταξη εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κλιμάκιο της ΔΑΟΚ συντάσσει σχετική εισήγηση για έγκριση ή μη της της εγκατάστασης και την προωθεί στον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 8 Αρνητική εισήγηση-ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις αρνητικής εισήγησης, τότε ο/η Προϊστάμενος/η ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 9 Θετική εισήγηση-διαβίβαση εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις θετικής εισήγησης, ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ την διαβιβάζει στη Δ/νση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση και Σύνταξη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα έντυπα ελέγχου και τα αποτελέσματα νέου ελέγχου από τις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος νέος έλεγχος), συντάσσει σχετική απόφαση την οποία προωθεί για υπογραφή στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Έγκριση υπό όρους χορηγείται, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης. Η ενέργεια ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή απόφασης από ΓΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Γενικός Διευθυντής υπογράφει το έντυπο της απόφασης και το προωθεί στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Έγκριση υπό όρους χορηγείται, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης. Η ενέργεια ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή απόφασης από Πρόεδρο ΕΦΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος υπογράφει την απόφαση ένα εκ των κατωτέρω αποτελεσμάτων: - τη χορήγηση του αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης - την έγκρισης υπό όρους - την απόρριψη της έγκρισης

       Σημειώσεις Έγκριση υπό όρους χορηγείται, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα με τον ΕΚ 854/2004 (άρθρο 3) και το άρθρο 7 της ΥΑ 1288/2017 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης. Η ενέργεια ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση μητρώου και κοινοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης, πραγματοποιείται καταχώρηση στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και η απόφαση κοινοποιείται στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, της ΔΑΟΚ και τον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις 1. Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Δ/νση Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΕΤ 2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης των καταλόγων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της χώρας, όπου κάθε υπόχρεη αρμόδια αρχή ενημερώνει σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς της. 3. Μετά την έγκριση της εγκατάστασης ακολουθεί ανεξάρτητη διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας της επιχείρησης η οποία υλοποιείται μέσω του notifybyssiness.gr.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.