Άδεια Κατοχής Κινητού Αρχαίου Μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4e8df131-f047-4844-ae3b-caa9e4d0cbd4 228093

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στη χορήγηση άδειας κατοχής κινητού αρχαίου μνημείου που χρονολογείται έως και το έτος 1453, του οποίου η κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο. Απευθύνεται σε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3028/2002 "Όποιος βρίσκει ή αυτός στον οποίο περιέρχεται κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Δήλωση με την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ζητά τη χορήγηση αδείας κατοχής κινητών αρχαίων μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται:

α) τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, β) ο ακριβής αριθμός των δηλωθέντων αρχαίων, ο τρόπος απόκτησης, ο χρόνος απόκτησης και ο τόπος φύλαξης. γ) δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του Ποινικού του Μητρώου από την Υπηρεσία για την έκδοση της σχετικής αδείας και ότι θα προσκομίσει εν πρωτοτύπω υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι διώκεται/δεν διώκεται ποινικά και ότι έχει/δεν έχει καταδικασθεί ποτέ στο παρελθόν για κακούργημα ή παράβαση του νόμου περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (Ν. 3028/2002, αρ. 23γ).

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από ενδεικτικές φωτογραφίες των δηλωθέντων αρχαίων. Εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί προς συμπλήρωση έντυπο Αίτησης-Δήλωσης συγκεκριμένου προτύπου, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, στην οποία ανήκει, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του. Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας, ή θα αποστέλλεται το πρωτότυπο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Κατοχής Αρχαίων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Κατοχής Κινητού Αρχαίου Μνημείου


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων/κυρίων κινητών μνημείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Όποιος βρίσκει ή αυτός στον οποίο περιέρχεται κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το έτος 1453, οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή και να το θέτει στη διάθεσή της.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Άδεια Κατοχής δεν χορηγείται, εάν το δηλωθέν αρχαίο είναι ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής ή καλλιτεχνικής σημασίας και είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Δημοσίου (άρθρο 23, παρ. 2α, Ν.3028/2002).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Άδεια Κατοχής δεν χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν ο αιτών δεν διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και διατήρησή του, ιδίως εάν δεν δηλώνει κατάλληλο τόπο για τη φύλαξή του (άρθρο 23, παρ. 2β, του Ν. 3028/2002).

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Άδεια κατοχής δεν χορηγείται, εάν ο αιτών δεν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατόχου και ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη διοίκησή του (Ν.3028/2002, άρθρο 23, παρ. 2γ).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποινικής δίωξης ή μη του αιτούντος , σύμφωνα με το άρθρο 23. 2γ του Ν. 3028/2002 . Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποινικής δίωξης ή μη του αιτούντος , σύμφωνα με το άρθρο 23. 2γ του Ν. 3028/2002 .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση και εφόσον: α) ο αιτών δεν έχει διωχθεί ποινικά θα πρέπει να δηλώνεται ότι: από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω : 1) δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και 2) δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. β) ο αιτών έχει διωχθεί ποινικά, θα πρέπει να συμπληρώνεται η αξιόποινη ή αξιόποινες πράξεις και στη συνέχεια, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αα έως βδ. α) δηλώνω υπεύθυνα ότι ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για ...... αα) απαλλάχτηκα με το αριθμ. βούλευμα του Συμβουλίου αβ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με το αριθμ. βούλευμα του Συμβουλίου αγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με το αριθμ. βούλευμα του Συμβουλίου αδ) τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση με την αριθμ. διάταξη ή αναφορά του Εισαγγελέα Πλημ/κών αε) έπαυσε η ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 3346/2005 β) δηλώνω υπεύθυνα ότι παραπέμφθηκα σε δίκη και : βα) αθωώθηκα με την αριθμ. απόφαση του ββ) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την με αριθμ. απόφαση του βγ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την αριθμ. απόφαση του βδ) κρίθηκα ένοχος με την αριθμ. απόφαση του και καταδικάστηκα σε ποινή Εφόσον ο αιτών το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί προς συμπλήρωση έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης συγκεκριμένου προτύπου, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, στην οποία ανήκει, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του. Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας, ή θα αποστέλλεται το πρωτότυπο, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Αποδεικτικό πώλησης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πώλησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τα δηλούμενα αρχαία προέρχονται από αγορά από νόμιμο αρχαιοπωλείο. Στο εν λόγω πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του πωλητή, τα στοιχεία του αγοραστή, καθώς και τα αγορασθέντα αρχαία αντικείμενα, προσδιοριζόμενα από την αύξουσα αρίθμηση του αρχαιοπωλείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7053

      • 3 Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ.1 του Ν.2961/2001 περί Κυρώσεως του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και κερδών από Λαχεία. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ.1 του Ν.2961/2001 περί Κυρώσεως του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και κερδών από Λαχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παραπάνω πιστοποιητικό απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις μεταβίβασης αρχαίων αντικειμένων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν δωρεάς ή κατόπιν κληρονομιάς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται το δικαίωμα του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής. Τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που τα δηλούμενα αρχαία έχουν κληρονομηθεί από τον αιτούντα, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, από αναγνωρισμένο ή μη κάτοχο αρχαιοτήτων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται το δικαίωμα του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής. Τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που τα δηλούμενα αρχαία έχουν κληρονομηθεί από τον αιτούντα, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, από αναγνωρισμένο ή μη κάτοχο αρχαιοτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών καλείται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία διαφοροποιούνται σε περίπτωση που η κληρονομιά προέρχεται εκ διαθήκης και σε περίπτωση που προέρχεται εξ αδιαθέτου:

       • Α) Κληρονομιά εκ Διαθήκης
       1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
       2. Αντίγραφο διαθήκης όπου να δηλώνεται σαφώς το πρόσωπο που θα κληρονομήσει το αρχαίο / τα αρχαία. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα όσα προβλέπονται για την κληρονομιά εξ αδιαθέτου (βλ παρακάτω, περίπτωση B).
       3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης του κληρονομούμενου, πλην της προαναφερόμενης, από την ημερομηνία του θανάτου του μέχρι την ημερομηνία έκδοσης απόφασης του ΥΠΠΟ περί αναγνώρισης κατοχής στο εν λόγω αρχαίο. Χορηγείται από τον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, δηλαδή του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσε ο κληρονομούμενος μέχρι του θανάτου του, καθώς και από τον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
       4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα του άνω δικαστηρίου της κληρονομιάς, περί του ότι το εκ διαθήκης κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου επί της κληρονομιάς δεν έχει αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαστικώς, δι εγέρσεως κατ’ αυτού (κληρονόμου) σχετικής αγωγής.
       5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα της κληρονομιάς, περί του ότι ο εκ διαθήκης κληρονόμος δεν έχει αποποιηθεί την επαχθείσα σ’ αυτόν ως άνω κληρονομιά, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία (άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα), δηλαδή μέσα σε ένα τετράμηνο από την δημοσίευση της διαθήκης.
       6. Πιστοποιητικού οικονομικού εφόρου περί υποβολής σ’ αυτόν της κατά νόμον δηλώσεως ή εκδόσεως υπό τούτου πράξεως επιβολής φόρου.
       • Β) Κληρονομιά εξ Αδιαθέτου
       1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
       2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του κληρονομούμενου, από την ημερομηνία του θανάτου του μέχρι την ημερομηνία έκδοσης απόφασης του ΥΠΠΟ περί αναγνώρισης κατοχής στο εν λόγω αρχαίο / στα εν λόγω αρχαία. Χορηγείται από τον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, δηλαδή του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου κατοικούσε ο κληρονομούμενος μέχρι του θανάτου του, καθώς και από τον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
       3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση του κληρονόμου προς τον κληρονομούμενο και η οποία παρέχει εκ του νόμου κληρονομικό δικαίωμα επί της άνω κληρονομιάς, εν όλω ή εν μέρει (άρθρα 1813 και 1823 του Αστικού Κώδικα).
       4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα του άνω δικαστηρίου της κληρονομιάς, περί του ότι το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου επί της κληρονομιάς δεν έχει αμφισβητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαστικώς, δι εγέρσεως κατ’ αυτού (κληρονόμου) σχετικής αγωγής.
       5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα της κληρονομιάς, περί του ότι ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος δεν έχει αποποιηθεί την επαχθείσα σ’ αυτόν ως άνω κληρονομιά, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία (άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα), δηλαδή μέσα σε ένα τετράμηνο από την δημοσίευση της διαθήκης.
       6. Πιστοποιητικού οικονομικού εφόρου περί υποβολής σ’ αυτόν της κατά νόμον δηλώσεως ή εκδόσεως υπό τούτου πράξεως επιβολής φόρου.
       • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
       Αντί των πιστοποιητικών 1 – 5 ο νόμος ορίζει ότι τόσο ο εκ διαθήκης όσο και ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος μπορεί να προσκομίσει:
       1. Το προβλεπόμενο από τα άρθρα 1956 επόμ. Αστικού Κώδικα κληρονομητήριο, πιστοποιητικό που εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως του άνω δικαστηρίου της κληρονομιάς και το οποίο αποδεικνύει το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που αναλογεί σ’ αυτόν επί της κληρονομιάς και
       2. Πιστοποιητικό του αρμοδίου γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς περί του ότι το κληρονομητήριο τούτο δεν έχει αφαιρεθεί ούτε έχει κηρυχθεί ανίσχυρο από το δικαστήριο τούτο (άρθρο 1965 Αστικού Κώδικα).
        • Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο κληρονόμος υποχρεούται να προσκομίσει το υπ’ αριθ. 6 ως άνω περιγραφέν πιστοποιητικό της οικονομικής εφορείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Καταστατικό ίδρυσης του Νομικού προσώπου, στο οποίο θα ορίζεται ο Πρόεδρος το Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό ίδρυσης του Νομικού προσώπου, στο οποίο θα ορίζεται ο Πρόεδρος το Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω καταστατικό συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση-δήλωση, στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό και όχι φυσικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων δια του Προέδρου ή άλλου νομίμου εκπροσώπου, κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 23, 58, 67 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α. 23 Όροι και προϋποθέσεις κατοχής κινητών μνημείων Α. 58 Κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου Α. 67 Κυρώσεις στις περιπτώσεις πλημμελούς φύλαξης, διατήρησης ή συντήρησης μνημείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Υποβολή αίτησης - πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή από τον αιτούντα της έντυπης αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, της έντυπης Υπεύθυνης Δήλωσης περί ποινικής δίωξης ή μη και των τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά περίπτωση, στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου δίδεται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/structure.aspx Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταγραφή - φωτογράφιση των δηλωθέντων αρχαίων αντικειμένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατόπιν αυτοψίας στον τόπο φύλαξης των δηλωθέντων αντικειμένων, γίνεται η καταγραφή και η φωτογράφιση των αντικειμένων από αρχαιολόγους της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

       Σημειώσεις α) Ο χρόνος ολοκλήρωσης του βήματος είναι ανάλογος του αριθμού των προς έλεγχο αρχαίων κινητών μνημείων. β) Σε περίπτωση που εκφραστεί αμφιβολία για τη γνησιότητα ή μη των δηλωθέντων αρχαίων αντικειμένων, ακολουθούν ενέργειες για τη μεταφορά τους στα αρμόδια Μουσεία του ΥΠΠΟΑ και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη περιγραφικού καταλόγου των δηλωθέντων αρχαίων αντικειμένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο περιγραφικός κατάλογος περιλαμβάνει, με αύξουσα αρίθμηση, τα αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (αρ.20, παρ.1α και άρ.23, παρ.2), για καθένα εκ των οποίων δηλώνεται το είδος, οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η κατάσταση διατήρησης, σύντομη περιγραφή και χρονολόγηση. Ο κατάλογος φέρει την υπογραφή του συντάξαντα αρχαιολόγου.

       Σημειώσεις α) Ο χρόνος ολοκλήρωσης του βήματος είναι ανάλογος του αριθμού των προς έλεγχο αρχαίων κινητών μνημείων. β) Σε περίπτωση που η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων δεν διαθέτει αρχαιολόγο συναφούς ειδικότητας με τα δηλωθέντα αντικείμενα (π.χ. νομισματολόγο, επιγραφολόγο, αρχαιολόγο αρμόδιο για ενάλιες αρχαιότητες κ.λ.π.), ζητείται η συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική τεκμηρίωση των αντικειμένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος απόκτησης των δηλούμενων αντικειμένων από συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται να εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον ή μη απόκτησης για τα δηλούμενα αρχαία αντικείμενα, όταν αυτά εμπίπτουν στη δική τους αρμοδιότητα (π.χ. το Νομισματικό Μουσείο για τα νομίσματα, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τις ενάλιες αρχαιότητες, οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για αντικείμενα για τα οποία δηλώνεται προέλευση από περιοχές αρμοδιότητάς τους κ.λπ..).

       Όχι Όχι


      • 5 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου του αιτούντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ (εγκύκλιος υπ.αριθμ. 92607/21.9.2005 του Υπουργείου Δικαιοσύνης), αποστέλλεται ψηφιακά από την αρμόδια Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του αιτούντος.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος των δηλούμενων αρχαίων αντικειμένων από το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων απευθύνεται εγγράφως στο αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, αποστέλλοντας περιγραφικό και φωτογραφικό κατάλογο των δηλωθέντων αρχαίων αντικειμένων, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχός τους, σύμφωνα με το αρχείο κλαπέντων/υπεξαιρεθέντων πολιτιστικών αγαθών που τηρείται στο Τμήμα.

       Σημειώσεις Ο χρόνος ολοκλήρωσης του βήματος είναι ανάλογος του αριθμού των προς έλεγχο αρχαίων κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι


      • 7 Εισήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα, ετοιμάζει τον φάκελο της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτούντος καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Η εισήγηση της Εφορείας, μαζί με το φάκελο της υπόθεσης, αποστέλλεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που για τα δηλούμενα αρχαία αντικείμενα της ίδιας αίτησης είναι συναρμόδιες περισσότερες από μία Υπηρεσίες του Υπουργείου, απαιτείται συνεισήγηση στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση - γνωμοδότηση από το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, στο οποίο εισηγείται η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη αδείας κατοχής στον αιτούντα. Η γνωμοδότηση, μαζί με τον φυσικό φάκελο της υπόθεσης, αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου στο αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, για την έκδοση της Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης για τη χορήγηση ή μη αδείας κατοχής αρχαίων αντικειμένων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπόθεσης και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών προχωρά στην έκδοση της Απόφασης χορήγησης ή μη αδείας κατοχής των δηλούμενων αρχαίων αντικειμένων. Η Απόφαση, με τον συνημμένο περιγραφικό κατάλογο των αντικειμένων, κοινοποιείται στον αιτούντα , καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που ενήργησαν κατά την πορεία της υπόθεσης.

       Σημειώσεις Κατά τον έλεγχο του φακέλου της υπόθεσης και πριν την έκδοση της Απόφασης, ενδέχεται να γίνουν πρόσθετες ενέργειες από το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, με αλληλογραφία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ή τον πολίτη για την πληρότητα του φακέλου της υπόθεσης, καθώς και αναζήτηση επικαιροποιημένου ποινικού μητρώου του αιτούντα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.