Άδεια Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc9603882-def3-45e0-af83-13032ba01c8c 959603

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΚΕΠ, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 19

Κόστος

Από 100 έως 555 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Αυτή η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης κατόπιν μεταβίβασης σε μεταφορική επιχείρηση του άρθρου 2 παρ. 7 ν. 3887/2010 για τη διενέργεια μεταφορών για λογαριασμό τρίτων. 2. Περιγράφονται δύο διοικητικές διαδικασίες, που μπορούν να υλοποιούνται μαζί ή χωριστά: η διαδικασία καταχώρισης της μεταβίβασης του φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης με την άδειά του (δηλαδή μαζί με το δικαίωμα κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης) στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής και η διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης. 3. Εάν το φορτηγό αυτοκίνητο που μεταβιβάζεται δεν είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV, η μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται με την άδειά του υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια. 4. Δεν περιλαμβάνονται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του φορτηγού αυτοκινήτου με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε οι διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο τεχνικής καταλληλότητας του φορτηγού αυτοκινήτου, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης. Η αίτηση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο-ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) λόγω Μεταβίβασης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων
      Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ικανότητας Η μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του είναι εμπορική εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής με νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο ή μεταφορική επιχείρηση άλλης μορφής που λειτουργούσε στις 30/9/2010 και μπορεί να λειτουργεί με αυτή τη μορφή έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 2 παρ. 7 γ ν.3887/2010.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές 1. Η μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ. 2. Η οικονομική επιφάνεια της μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 καλύπτει όλα τα οχήματα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές 1. Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας 2. Εξόφληση ή η κεφαλαιοποίηση και καταβολή σε δόσεις όλων των απαιτητών υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ από πάσης φύσεως οφειλές, όπως προβλέπεται στην ασφαλιστική νομοθεσία.

       Σύνδεσμος https://www.efka.gov.gr/el

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες για τον έλεγχο ασφαλούς, υγιεινής ή κατάλληλης μεταφοράς ορισμένων εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση του τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν.2873/2000, στις περιπτώσεις που οφείλεται.

       Όχι Όχι

      • 7 Ιδιοκτησιακές Το φορτηγό αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα της μεταφορικής επιχείρησης που το μεταβιβάζει

       Όχι Όχι

      • 8 Άλλο Το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης κυκλοφορεί νόμιμα και μπορεί να γίνει μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας του (του δικαιώματος φορτηγού δημοσίας χρήσης). Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τον φάκελο που τηρείται για το φορτηγό αυτοκίνητο στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας .

       Όχι Όχι

      • 9 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε όχημα δημοσίας χρήσης με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας. 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Τέλος μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 2873/2000 (Α 285). 0 € - 455 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση ή παρίστανται κατά περίπτωση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση ή παρίστανται κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 2244

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση (όπως καταστατικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η εκπροσώπηση της μεταφορικής επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου. Στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής καταχωρείται η μεταβίβαση του φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Σχετική διοικητική διαδικασία για φορτηγά αυτοκίνητα που μεταβιβάζονται χωρίς την άδειά τους (ως εμπόρευμα) είναι η "Καταχώριση Συμφωνίας Μεταβίβασης Φορτηγού Αυτοκινήτου στο Βιβλιάριο Μεταβολών Κυριότητας και Κατοχής".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται από τη μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 5 Απόδειξη κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης για όλα τα φορτηγά δημοσίας χρήσης που διαθέτει. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Απόδειξη κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης για όλα τα φορτηγά δημοσίας χρήσης που διαθέτει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για τη μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Ο έλεγχος της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης αφορά όλα τα φορτηγά δημοσίας χρήσης που διαθέτει. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας είναι 9000 ευρώ για το πρώτο όχημα, 5000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα άνω των 3,5 τόνων και 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα μεταξύ 2,5 και 3,5 τόνων. Εάν η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει μόνο οχήματα μεταξύ 2,5 και 3,5 τόνων, η οικονομική επιφάνεια είναι 1800 ευρώ για το πρώτο όχημα και 900 ευρώ για κάθε επιπλέον όχημα. Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην σχετική διοικητική διαδικασία "Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 6 Δήλωση υπεραξίας θεωρημένη από τη ΔΟΥ και αποδεικτικό πληρωμής φόρου μεταβίβασης ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Δήλωση υπεραξίας θεωρημένη από τη ΔΟΥ και αποδεικτικό πληρωμής φόρου μεταβίβασης ή έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά την μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του και ρυθμίζεται από τη φορολογική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης από τον ΕΦΚΑ. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης από τον ΕΦΚΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για τη μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 8 Βεβαίωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ασφαλιστέα ιδιότητα (οδικός μεταφορέας). Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ασφαλιστέα ιδιότητα (οδικός μεταφορέας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται για τη μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται για τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ όπως ορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής ισχύοντος τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό κατατίθεται πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για το φορτηγό αυτοκίνητο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα (όπως επιθεώρηση οχήματος, δελτίο ΚΤΕΟ κλπ), και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 11 Άδεια κυκλοφορίας του ΦΔΧ. Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας του ΦΔΧ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί στο όνομά της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 12 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται πριν την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 13 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορεί να απαιτούνται δικαιολογητικά για το φορτηγό αυτοκίνητο, τα οποία προβλέπονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους, για παράδειγμα, άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων κ.α. Αυτά τα δικαιολογητικά κατατίθενται πριν την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • 14 Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας Φορολογικό παραστατικό

       Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται και ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet (σχετική η Ε.2034/19-3-2020 εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ΑΔΑ 6Σ6046ΜΠ3Ζ-ΛΒΨ). Η υποχρέωση αφορά την μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Αφορά την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή της μεταφορικής επιχείρησης που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προστίμων, όπως προβλέπεται στην φορολογική νομοθεσία. Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται πριν την καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 15 Επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 Άδεια

       Επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία το επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο στο όνομά της, σε περίπτωση που είχε εκδοθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 16 Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν. 2873/2000. Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό καταβολής τέλους μεταβίβασης του άρθρου 27 ν. 2873/2000.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται στις περιπτώσεις που οφείλεται τέλος μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 2873/2000. Το τέλος μεταβίβασης επιβάλλεται για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος. Από το τέλος απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ). Για μηχανοκίνητα δημοσίας χρήσης οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μαζί με την άδεια κυκλοφορίας τους, το τέλος μεταβίβασης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν1, σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν2 και σε τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ για οχήματα κατηγορίας Ν3. Για ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα το τέλος μεταβίβασης ανέρχεται: για οχήματα κατηγορίας Ο3 σε 50 ευρώ και για οχήματα κατηγορίας Ο4 σε 75 ευρώ. Για οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 δεν οφείλεται τέλος μεταβίβασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7259

      • 17 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την μεταφορική επιχείρηση στην καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής. Πληρεξούσιο

       Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την μεταφορική επιχείρηση στην καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής.       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν η μεταφορική επιχείρηση παρίσταται μέσω αντιπροσώπου για την καταχώριση της μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 5769

      • 18 Πράξη εξόφλησης για το φορτηγό αυτοκίνητο. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πράξη εξόφλησης για το φορτηγό αυτοκίνητο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν η μεταφορική επιχείρηση που μεταβιβάζει το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του το κατείχε με παρακράτηση κυριότητας λόγω πίστωσης του τιμήματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • 19 Ασφαλιστική ενημερότητα. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται από τη μεταφορική επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με την άδειά του. Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • Νόμος 84 5039 2023 83 Α

       Περιγραφή Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100083

      • Νόμος 32 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 28 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 4,5 3887 2010 174 Α

       Περιγραφή Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100174

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 Α/33824/2683 2004 1514 Β

       Περιγραφή Έγγραφα κυκλοφορίας οχήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201514

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/1831/ 1978 72 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπαυτών ρυμουλκουμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200072

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/3365 1973 166 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών, δια την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του αρθρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200166

      • Κανονισμός 1071 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 300/51 της 14.11.2009.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1071

      • Εγκύκλιος B1/2261/53 2018

       Περιγραφή Απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%933%CE%91465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9C06?inline=true

       ΑΔΑ 6Γ3Α465ΧΘΞ-Μ06

      • Νόμος Υποπαράγραφος Ε.7 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά την μεταβίβαση οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος οικ.47563/4181 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • Βασιλικό Διάταγμα 109 1973 33 Α

       Περιγραφή Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσης συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος και κατοχής τούτων ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100033

      • Προεδρικό Διάταγμα 258 2005 316 Α

       Περιγραφή Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100316

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Ελεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος για τη μεταφορική επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων(ΕΜΜΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει ότι η μεταφορική επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και ότι διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σε ισχύ.

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώρηση της άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία της μεταβίβασης και εκτυπώνει το υπηρεσιακό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας για τον φάκελο του οχήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 9 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στην μεταφορική επιχείρηση την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.