Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Ανανέωση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe9c79e99-e93f-47cb-9e70-7497994d5127 979999

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 220 έως 3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Εργοταξιακών Εργαστηρίων, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560/9-4-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 1435Β΄/24-4-2019). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης ισχύει με την προϋπόθεση οτι η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά.

Η αίτηση για την ολική ή μερική ανανέωση χορηγηθείσας άδειας πρέπει να υποβάλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η υφιστάμενη άδεια διατηρεί την ισχύ της μέχρι την έκδοση νέας.

Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί σχετική αίτηση, η άδεια λήγει κατά το χρόνο λήξης της και μέχρι την έκδοση νέας άδειας το εργαστήριο στερείται άδειας.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανανέωσης άδειας εργοταξιακού εργαστηρίου.

Σημειώσεις

Η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου. Στην περίπτωση υπεργολαβίας υπογράφεται και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπεργολάβου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Ανανέωση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για την ολική ή μερική ανανέωση χορηγηθείσας άδειας πρέπει να υποβάλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η υφιστάμενη άδεια διατηρεί την ισχύ της μέχρι την έκδοση νέας. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί σχετική αίτηση, η άδεια λήγει κατά το χρόνο λήξης της και μέχρι την έκδοση νέας άδειας το εργαστήριο στερείται άδειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ύψος του ποσού που καταβάλεται για την ανανέωση άδειας δεν είναι συγκεκριμένο και υπολογίζεται σύμφωνα με τα Κεφάλαια Ε΄, ΣΤ΄και Ζ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ (ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). Καταβάλεται μετά τον επί τόπου έλεγχο της επιτροπής. 220 € - 3000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijG94ssI-ihtxM2mPtTh4qNLO4hv9UvtaQTnyRpWOvR5h

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται οτι το εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και είναι έτοιμο για τον έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου. Στην περίπτωση υπεργολαβίας υπογράφεται και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπεργολάβου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Υπουργική Απόφαση ΔΚΕΔΕ/οικ.6560 2019 1435 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201435

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ14/48529 2002 72 Β

       Περιγραφή Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

      • 1 Υποβολή αίτησης - Επεξεργασία και έλεγχος της αίτησης και της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη σωστή συμπλήρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Κοινοποίηση πρόσκλησης στον ενδιαφερόμενο για προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του εργαστηρίου και προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που λαμβάνει την πρόσκληση ο ενδιαφερόμενος. Αν ο αρχικός φάκελος (βήμα 1) ήταν πλήρης αυτό το βήμα (βήμα 2) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν ο αρχικός φάκελος που κατατέθηκε ήταν πλήρης (βήμα 1) αυτό το βήμα (βήμα 3) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση τίθεται στο αρχείο αν περάσει άπρακτη η προθεσμία του βήματος 2.

       Σημειώσεις Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί νέα αίτηση πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών.

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΚΕΔΕ για την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος από το ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ προς τη Δ/νση ΚΕΔΕ με το οποίο ενημερώνει για την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ώστε να προγραμματίσει τον επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου από την ορισμένη με Υπουργική Απόφαση Επιτροπή Ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιτόπιος έλεγχος της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος του εργαστηρίου από την επιτροπή ελέγχου των εργαστηρίων και καταγραφή των παρατηρήσεων στα σημειωματάρια επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του εργαστηρίου για τα ευρήματα της επιτροπής και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στο εργαστήριο των παρατηρήσεων της επιτροπής και των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την άρση του κωλύματος και υλοποίησή τους.

       Σημειώσεις Η προθεσμία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το εργαστήριο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή των διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή για να διαπιστωθεί η άρση ή μη του κωλύματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του εργαστηρίου για μερική άρση του κωλύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση μη πλήρους άρσης του κωλύματος ενημέρωση του εργαστηρίου για τις επιπλέον διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και υλοποίησή τους. Η προθεσμία υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου.

       Σημειώσεις Αν υποβληθούν στο προηγούμενο βήμα (βήμα 8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 9) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 10 2η Υποβολή συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν έχουν υποβληθεί στο βήμα (8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 10) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 11 Μη άρση του κωλύματος - Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν και μετά την δεύτερη υποβολή διορθωτικών ενεργειών από το εργαστήριο δεν διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση λήγει η διαδικασία ανανέωσης άδειας και η αίτηση αρχειοθετείται.

       Σημειώσεις Το εργαστήριο στερείται του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 12 Πλήρης συμμόρφωση και έκδοση Απόφασης ανανέωσης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διατύπωση θετικής γνώμης της Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου Τμήματος (ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ) ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΚΕΔΕ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών και μετά από θετική του γνωμοδότηση εκδίδεται η απόφαση.

       Σημειώσεις Η απόφαση ανανέωσης άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων & Απαλλοτριώσεων και ισχύει για τρία (3) χρόνια. Αν η διάρκεια του έργου είναι μικρότερη των τριών ετών η άδεια ισχύει μέχρι την περαίωση του έργου.

       Ναι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.