Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Χορήγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση06a32e0c-8296-4c09-a39f-57c16f8c684b 441534

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13 έως 14

Κόστος

Από 220 έως 3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Εργοταξιακών Εργαστηρίων, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560/9-4-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 1435Β΄/24-4-2019). Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε ειδικές περιπτώσεις έργων και υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας και η χρησιμοποίηση ενός εργοταξιακού εργαστηρίου για περισσότερα του ενός έργα, κατά την κρίση της Διεύθυνσης ΚΕΔΕ, εφόσον δεν προκύπτει από τα οικεία συμβατικά τεύχη αντίθετη ρύθμιση. Η προθεσμία υλοποίησης ισχύει με την προϋπόθεση οτι η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία αναφέρονται:

1. οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου, 2. οι δοκιμές τις οποίες θα εκτελεί (τίτλος και μέθοδος δοκιμής με την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου προτύπου)

3. ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου και ο αναπληρωτής του (προαιρετικά).

Σημειώσεις

Η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου. Σε περίπτωση σύστασης υπεργολαβίας η αίτηση υπογράφεται από κοινού από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπεργολάβου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Εργοταξιακό Εργαστήριο)-Χορήγηση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Επαγγελματικές Το εργαστήριο δεν πρέπει να εξαρτάται διοικητικά από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών, ούτε να συντάσσει εκθέσεις ποιότητας υλικών, για τα οποία έχει, εκτός της εργαστηριακής αμοιβής, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Το εργαστήριο και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν από τη σύναψη εμπορικής ή οικονομικής ή άλλης σχέσης ικανής να επηρεάσει την τεχνική τους κρίση.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου και ο αναπληρωτής του (προαιρετικά), πρέπει να είναι τεχνικοί, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου πρέπει να έχει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαρκούς γνώσης Η τεχνική επάρκεια του προσωπικού στην εκτέλεση δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Οι εξουσιοδοτήσεις του προσωπικού για την εκτέλεση δοκιμών και οι καρτέλες εκπαίδευσης του προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Η καταλληλότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αιτούμενων δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Η ύπαρξη Μητρώου Συσκευών/Οργάνων που περιλαμβάνει την ονομασία κάθε συσκευής, τον κωδικό αριθμό της, το πρόγραμμα συντήρησης, πρόγραμμα διακρίβωσης και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού.

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Η ύπαρξη θαλάμων συντήρησης δοκιμίων και οργάνων καταγραφής των συνθηκών, όταν το απαιτούν οι αιτούμενες δοκιμές.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Η ύπαρξη Κανονισμών, Προτύπων, Προδιαγραφών και Οδηγιών Εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Η ύπαρξη διαδικασίας παραλαβής των δειγμάτων και τα τηρούμενα Βιβλία.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Τα έντυπα εργαστηριακών δοκιμών - πρωτογενών μετρήσεων - υπολογισμού αποτελεσμάτων, καθώς και των εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για χορήγηση άδειας λειτουργίας και χρησιμοποίηση ενός εργοταξιακού εργαστηρίου για περισσότερα του ενός έργα θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Τα έργα εκτελούνται την ίδια χρονική περίοδο, από τον ίδιο ανάδοχο και ανήκουν στον ίδιο Κύριο του Έργου (ΚτΕ), αφορούν δε σε γειτονικά εργοτάξια και β) Υποβάλλεται σχετική αίτηση του αναδόχου, που συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Έργου, στην οποία αιτιολογείται η ανάγκη και οι λόγοι που επιτρέπουν την αιτούμενη έγκριση.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ύψος του ποσού που καταβάλλεται για τη χορήγηση άδειας δεν είναι συγκεκριμένο και υπολογίζεται σύμφωνα με τα Κεφάλαια Ε΄, ΣΤ΄και Ζ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ (ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). Καταβάλλεται μετά τον επί τόπου έλεγχο της επιτροπής. 220 € - 3000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

       Όχι

      • 1 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προτεινόμενου προϊστάμενου ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προτεινόμενου προϊστάμενου ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι βεβαιώσεις αφορούν προϋπηρεσία σε εργοταξιακό εργαστήριο, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Καταστατικό του αναδόχου ή τα καταστατικά των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό του αναδόχου ή τα καταστατικά των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί τον ΑΦΜ του αναδόχου, των μελών της κοινοπραξίας (αν υπάρχει), του υπεργολάβου (αν υπάρχει). Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί τον ΑΦΜ του αναδόχου, των μελών της κοινοπραξίας (αν υπάρχει), του υπεργολάβου (αν υπάρχει).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Σύμβαση ανάθεσης του έργου Σύμβαση έργου

       Σύμβαση ανάθεσης του έργου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5199

      • 5 Συμβατικό τεύχος Συγγραφές υποχρεώσεων

       Συμβατικό τεύχος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμβατικό τεύχος (συγγραφή υποχρεώσεων, κ.λπ.) στο οποίο αναφέρονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου για τους ελέγχους ποιότητας του έργου και τη λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6240

      • 6 Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εμπειρία εκτέλεσης δοκιμών του προσωπικού του εργαστηρίου Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εμπειρία εκτέλεσης δοκιμών του προσωπικού του εργαστηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 7 Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου Υπόμνημα

       Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου και εξουσιοδότησής του για τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση και λειτουργία του εργοταξιακού εργαστηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8385

      • 8 Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του υπεργολάβου Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του υπεργολάβου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του υπεργολάβου και εξουσιοδότησής του για τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση και λειτουργία του εργοταξιακού εργαστηρίου. Μόνο στην περίπτωση που υπάρχει υπεργολάβος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 9 Κατάσταση του προσωπικού του εργαστηρίου με συνοπτικά βιογραφικά Κατάσταση προσωπικού / συνεργατών

       Κατάσταση του προσωπικού του εργαστηρίου με συνοπτικά βιογραφικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 10 Οργανόγραμμα του εργαστηρίου. Οργανόγραμμα

       Οργανόγραμμα του εργαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7207

      • 11 Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 12 Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου, στην οποία εμφαίνεται η διάταξη του εξοπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 13 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται οτι: α)το εργαστήριο δεν εξαρτάται διοικητικά από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών, ούτε θα συντάσσει εκθέσεις ποιότητας υλικών, για τα οποία έχει, εκτός της εργαστηριακής αμοιβής, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον β) το εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο είναι εγκατεστημένο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το έργο γ) το εργαστήριο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και είναι έτοιμο για τον έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται οτι: α)το εργαστήριο δεν εξαρτάται διοικητικά από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών, ούτε θα συντάσσει εκθέσεις ποιότητας υλικών, για τα οποία έχει, εκτός της εργαστηριακής αμοιβής, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον β) το εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο είναι εγκατεστημένο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το έργο γ) το εργαστήριο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και είναι έτοιμο για τον έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου. Σε περίπτωση σύστασης υπεργολαβίας η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από κοινού από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του υπεργολάβου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Έγγραφα σύστασης υπεργολαβίας. Έγγραφο

       Έγγραφα σύστασης υπεργολαβίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο στην περίπτωση σύστασης υπεργολαβίας υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα μεταξύ αναδόχου και υπεργολάβου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4084

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Υπουργική Απόφαση ΔΚΕΔΕ/οικ.6560 2019 1435 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ14/48529 2002 72 Β

       Περιγραφή Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

      • 1 Υποβολή αίτησης - Επεξεργασία και έλεγχος της αίτησης και του υποβαλλόμενου φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται ο υποβαλλόμενος φάκελος ως προς την πληρότητά του και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Κοινοποίηση πρόσκλησης στον ενδιαφερόμενο για προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που λαμβάνει την πρόσκληση ο ενδιαφερόμενος. Αν ο αρχικός φάκελος (βήμα 1) ήταν πλήρης αυτό το βήμα (βήμα 2) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν ο αρχικός φάκελος που κατατέθηκε ήταν πλήρης (βήμα 1) αυτό το βήμα (βήμα 3) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση τίθεται στο αρχείο αν περάσει άπρακτη η προθεσμία του βήματος 2.

       Σημειώσεις Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί νέα αίτηση πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών.

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΚΕΔΕ για την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος από το ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ προς τη Δ/νση ΚΕΔΕ με το οποίο ενημερώνει για την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ώστε να προγραμματίσει τον επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου από την ορισμένη με Υπουργική Απόφαση Επιτροπή Ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιτόπιος έλεγχος της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος του εργαστηρίου από την επιτροπή ελέγχου των εργαστηρίων και καταγραφή των παρατηρήσεων στα σημειωματάρια επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του εργαστηρίου για τα ευρήματα της επιτροπής και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στο εργαστήριο των παρατηρήσεων της επιτροπής και των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την άρση του κωλύματος και υλοποίησή τους.

       Σημειώσεις Η προθεσμία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το εργαστήριο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή των διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή για να διαπιστωθεί η άρση ή μη του κωλύματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του εργαστηρίου για μερική άρση του κωλύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση μη πλήρους άρσης του κωλύματος ενημέρωση του εργαστηρίου για τις επιπλέον διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και υλοποίησή τους. Η προθεσμία υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου.

       Σημειώσεις Αν υποβληθούν στο προηγούμενο βήμα (βήμα 8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 9) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 10 2η Υποβολή συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν έχουν υποβληθεί στο βήμα (8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 10) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 11 Μη άρση του κωλύματος - Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν και μετά τη δεύτερη υποβολή διορθωτικών ενεργειών από το εργαστήριο δεν διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση, λήγει η διαδικασία χορήγησης άδειας και η αίτηση αρχειοθετείται.

       Σημειώσεις Το εργαστήριο στερείται του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 12 Πλήρης συμμόρφωση και έκδοση Απόφασης χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διατύπωση θετικής γνώμης της Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου Τμήματος (ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ) ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΚΕΔΕ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κατασκευών και μετά από θετική του γνωμοδότηση εκδίδεται η απόφαση.

       Σημειώσεις Η απόφαση χορήγησης άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων & Απαλλοτριώσεων και ισχύει για τρία (3) χρόνια. Αν η διάρκεια του έργου είναι μικρότερη των τριών ετών, η άδεια ισχύει μέχρι την περαίωση του έργου.

       Ναι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.