Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Ιδιωτικό Εργαστήριο)-Χορήγηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση23f976cb-fa96-4725-a91f-53677283c109 193433

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Από 220 έως 3.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560/9-4-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 1435Β΄/24-4-2019). Απευθύνεται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕΔΕ) (Δ23)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης ισχύει με την προϋπόθεση οτι η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην οποία αναφέρονται:

1. οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου, 2. οι δοκιμές τις οποίες θα εκτελεί (τίτλος και μέθοδος δοκιμής με την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου προτύπου)

3. ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου και ο αναπληρωτής του (προαιρετικά)

Σημειώσεις

Η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου που εκτελεί Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα (Ιδιωτικό Εργαστήριο)-Χορήγηση


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Το εργαστήριο δεν πρέπει να εξαρτάται διοικητικά από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών, ούτε να συντάσσει εκθέσεις ποιότητας υλικών, για τα οποία έχει, εκτός της εργαστηριακής αμοιβής, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Το εργαστήριο και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν από τη σύναψη εμπορικής ή οικονομικής ή άλλης σχέσης ικανής να επηρεάσει την τεχνική τους κρίση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου και ο αναπληρωτής του (προαιρετικά), πρέπει να είναι τεχνικοί, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋπηρεσίας Ο προτεινόμενος προϊστάμενος του Εργαστηρίου πρέπει να έχει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εργαστηριακών δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 5 Επαρκούς γνώσης Η τεχνική επάρκεια του προσωπικού στην εκτέλεση δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Οι εξουσιοδοτήσεις του προσωπικού για την εκτέλεση δοκιμών και οι καρτέλες εκπαίδευσης του προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Η καταλληλότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αιτούμενων δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η ύπαρξη Μητρώου Συσκευών/Οργάνων που περιλαμβάνει την ονομασία κάθε συσκευής, τον κωδικό αριθμό της, το πρόγραμμα συντήρησης, πρόγραμμα διακρίβωσης και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού.

       Όχι Όχι

      • 9 Τεχνικές Η ύπαρξη θαλάμων συντήρησης δοκιμίων και οργάνων καταγραφής των συνθηκών, όταν το απαιτούν οι αιτούμενες δοκιμές.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Η ύπαρξη Κανονισμών, Προτύπων, Προδιαγραφών και Οδηγιών Εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Η ύπαρξη διαδικασίας παραλαβής των δειγμάτων και τα τηρούμενα Βιβλία.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Η ύπαρξη εντύπων αιτήσεων και τηρούμενου Βιβλίου Πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Τα έντυπα εργαστηριακών δοκιμών - πρωτογενών μετρήσεων - υπολογισμού αποτελεσμάτων, καθώς και των εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμών.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ύψος του ποσού που καταβάλλεται για τη χορήγηση άδειας δεν είναι συγκεκριμένο και υπολογίζεται σύμφωνα με τα Κεφάλαια Ε΄, ΣΤ΄και Ζ της υπ. αριθμ. Δ14/48529 ΚΥΑ (ΦΕΚ 72Β΄/28-1-2002). Καταβάλλεται μετά τον επί τόπου έλεγχο της επιτροπής. 220 € - 3000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8nIi-LEK-7lntIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijG94ssI-ihtxM2mPtTh4qNLO4hv9UvtaQTnyRpWOvR5h

       Όχι

      • 1 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προτεινόμενου προϊστάμενου ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προτεινόμενου προϊστάμενου ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον οι βεβαιώσεις αφορούν προϋπηρεσία σε εργοταξιακό εργαστήριο, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Καταστατικό της επιχείρησης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί τον ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί τον ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ για κωδικό δραστηριότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ για κωδικό δραστηριότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ για κωδικό δραστηριότητας απαιτείται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Κατάσταση του προσωπικού του εργαστηρίου με συνοπτικά βιογραφικά Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Κατάσταση του προσωπικού του εργαστηρίου με συνοπτικά βιογραφικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 6 Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εμπειρία εκτέλεσης δοκιμών του προσωπικού. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εμπειρία εκτέλεσης δοκιμών του προσωπικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 7 Οργανόγραμμα του εργαστηρίου. Οργανόγραμμα

       Οργανόγραμμα του εργαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7207

      • 8 Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κάτοψη του χώρου του εργαστηρίου, στην οποία εμφαίνεται η διάταξη του εξοπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 10 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται οτι: α)το εργαστήριο δεν εξαρτάται διοικητικά από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών, ούτε θα συντάσσει εκθέσεις ποιότητας υλικών, για τα οποία έχει, εκτός της εργαστηριακής αμοιβής, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον β) το εργαστήριο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και είναι έτοιμο για τον έλεγχο από την επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση ΔΚΕΔΕ/οικ.6560 2019 1435 Β

       Περιγραφή Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν Δοκιμές Ελέγχου Ποιότητας για Τεχνικά Έργα και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201435

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ14/48529 2002 72 Β

       Περιγραφή Έγκριση Τιμολογίου Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών του ΚΕΔΕ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200072

      • Νόμος 109 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Υποβολή αίτησης - Επεξεργασία και έλεγχος της αίτησης και του υποβαλλόμενου φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται ο υποβαλλόμενος φάκελος ως προς την πληρότητά του και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Κοινοποίηση πρόσκλησης στον ενδιαφερόμενο για προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του εργαστηρίου και προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που λαμβάνει την πρόσκληση ο ενδιαφερόμενος. Αν ο αρχικός φάκελος (βήμα 1) ήταν πλήρης αυτό το βήμα (βήμα 2) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν ο αρχικός φάκελος που κατατέθηκε ήταν πλήρης (βήμα 1) αυτό το βήμα (βήμα 3) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 4 Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση τίθεται στο αρχείο αν περάσει άπρακτη η προθεσμία του βήματος 2.

       Σημειώσεις Δεν επιτρέπεται να υποβληθεί νέα αίτηση πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών.

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης ΚΕΔΕ για την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Ενημερωτικού Σημειώματος από το ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ προς τη Δ/νση ΚΕΔΕ με το οποίο ενημερώνει για την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ώστε να προγραμματίσει τον επιτόπιο έλεγχο του εργαστηρίου από την ορισμένη με Υπουργική Απόφαση Επιτροπή Ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιτόπιος έλεγχος της επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος του εργαστηρίου από την επιτροπή ελέγχου των εργαστηρίων και καταγραφή των παρατηρήσεων στα σημειωματάρια επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η επιτροπή ελέγχου εργαστηρίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση του εργαστηρίου για τα ευρήματα της επιτροπής και τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στο εργαστήριο των παρατηρήσεων της επιτροπής και των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την άρση του κωλύματος και υλοποίησή τους.

       Σημειώσεις Η προθεσμία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το εργαστήριο.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή των διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή για να διαπιστωθεί η άρση ή μη του κωλύματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση του εργαστηρίου για μερική άρση του κωλύματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση μη πλήρους άρσης του κωλύματος, ενημέρωση του εργαστηρίου για τις επιπλέον διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και υλοποίησή τους. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου.

       Σημειώσεις Αν υποβληθούν στο προηγούμενο βήμα (βήμα 8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 9) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 10 2η Υποβολή συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών και έλεγχος αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των συμπληρωματικών διορθωτικών ενεργειών από την επιτροπή.

       Σημειώσεις Αν έχουν υποβληθεί στο βήμα (8) όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες αυτό το βήμα (βήμα 10) παραλείπεται.

       Όχι Όχι


      • 11 Μη άρση του κωλύματος - Αρχειοθέτηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν και μετά τη δεύτερη υποβολή διορθωτικών ενεργειών από το εργαστήριο δεν διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση λήγει η διαδικασία χορήγησης άδειας και η αίτηση αρχειοθετείται.

       Σημειώσεις Το εργαστήριο στερείται του δικαιώματος υποβολής νέας αίτησης πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 12 Πλήρης συμμόρφωση και έκδοση Απόφασης χορήγησης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διατύπωση θετικής γνώμης της Επιτροπής, μέσω του αρμόδιου Τμήματος (ΤΕΛΕΔΣΟΜΕ) ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΚΕΔΕ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων - Τμήμα Κατασκευών και μετά από θετική του γνωμοδότηση εκδίδεται η απόφαση.

       Σημειώσεις Η απόφαση χορήγησης άδειας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων & Απαλλοτριώσεων και ισχύει για τρία (3) χρόνια.

       Ναι Όχι


      • 13 Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.