Άδεια Λειτουργίας για την Παρασκευή Σταφιδίνης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a2cbb6c-c2f3-4662-a477-c43961607cd5 124303 Licence for the Production of Raisin Syrup

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

116 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση για την παρασκευή σταφιδίνης. Η διαδικασία απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προσθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερόμενου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητικη αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/11-02-2004).

    NACE

    • 11.00 Ποτοποιία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Λειτουργίας για την Παρασκευή Σταφιδίνης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές •Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή ειδικού εργοστασίου οξοποιίας ή ειδικού εργοστασίου κατασκευής σταφιδίνης και παρόμοιων σκευασμάτων ή •Βεβαίωση απαλλαγής υποχρέωσης εφοδιασμού της εν λόγω αδείας

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, δυνατότητα παραγωγικότητας και μέθοδοι παρασκευής σταφιδίνης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 116 € ΔΕΧΕ (Κατ’ ελάχιστο, 29 € ανά ώρα ελέγχου, 4 ώρες κατά μέσο όρο, χωρίς έξοδα μετακίνησης) Καταβολή Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Χημικών Εργασιών (ΔΕΧΕ) : 29€ ανά ώρα ελέγχου: - Κατά μέσο όρο απαιτούνται 3-5 ώρες. - Εάν ο έλεγχος πραγματοποιείται εκτός έδρας της Υπηρεσίας τα έξοδα επιβαρύνονται κατά τα πραγματικά έξοδα μετακίνησης και την, κατά τα ισχύοντα, ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων (Α.Υ.Ο. υπ’ αριθ. Γ.Χ.Κ.: 30/002/000/8788 (ΦΕΚ Β 181/27.1.2017). 116 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή ειδικού εργοστασίου οξοποιίας ή ειδικού εργοστασίου κατασκευής σταφιδίνης και παρόμοιων σκευασμάτων. Άδεια λειτουργίας

       Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή ειδικού εργοστασίου οξοποιίας ή ειδικού εργοστασίου κατασκευής σταφιδίνης και παρόμοιων σκευασμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 2 Βεβαίωση απαλλαγής υποχρέωσης εφοδιασμού της εν λόγω αδείας, εκδιδόμενη από την κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης ή Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 καθώς και των αρμοδίων κατά περίπτωση Τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001. Βεβαίωση

       Βεβαίωση απαλλαγής υποχρέωσης εφοδιασμού της εν λόγω αδείας, εκδιδόμενη από την κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης ή Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της εκάστοτε Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 καθώς και των αρμοδίων κατά περίπτωση Τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την παρασκευή σταφιδίνης. Έκθεση

       Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την παρασκευή σταφιδίνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Δήλωση αριθμού και χωρητικότητας δεξαμενών και δοχείων Δήλωση

       Δήλωση αριθμού και χωρητικότητας δεξαμενών και δοχείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 5 Δήλωση ημερήσιας δυνατής παραγωγικότητας σε σταφιδίνη έτοιμη προς κατανάλωση. Δήλωση

       Δήλωση ημερήσιας δυνατής παραγωγικότητας σε σταφιδίνη έτοιμη προς κατανάλωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Δήλωση εφαρμοζόμενης μεθόδου παρασκευής σταφιδίνης. Δήλωση

       Δήλωση εφαρμοζόμενης μεθόδου παρασκευής σταφιδίνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Νόμος Έκτο παρ. 2 4303 2014 231 Α

       Περιγραφή Παράγραφος 2 εδ. α (ισχύς υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μέχρι την έκδοση ΥΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100231

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 11785 2011 1484 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή σταφιδίνης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201484

      • Υπουργική Απόφαση 3020343/2573/0029 2005 1392 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αναγκαίων όρων και περιορισμών ως και των τηρητέων διατυπώσεων και διαδικασιών ελέγχου προκειμένου για την παραγωγή σταφιδομέλιτος από τα εργοστάσια παραγωγής σταφιδίνης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201392

      • Υπουργική Απόφαση 34252 1948 219 Β

       Περιγραφή Όροι και περιορισμοί για τη δυνατότητα επεξεργασίας άλλων πρώτων υλών για την παρασκευή χυμών, πολτών και μαρμελάδων από τα εργοστάσια παραγωγής σταφιδίνης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19480200219

      • Προεδρικό Διάταγμα 1932 96 Α

       Περιγραφή Διάταγμα 23.3.1932 Όροι και διατυπώσεις με τις οποίες επιτρέπεται η κατεργασία σταφίδας εν γένει προς παραγωγή σταφιδίνης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19320100096

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1623836753443&from=EL

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για την παραγωγή σταφιδίνης, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, ο υπάλληλος υποδοχής διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υποδοχής της αίτησης ελέγχει καταρχάς την πληρότητα των δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στον αρμόδιο υπάλληλο της ΧΥ.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών και εάν συντελούνται οι προϋποθέσεις από το θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για απόρριψη αίτησης ή τυχόν ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Ναι Ναι


      • 7 Προώθηση αίτησης για επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης λειτουργίας, η αίτηση προωθείται στο στέλεχος (χημικός) που θα διενεργήσει τον επιτόπιο έλεγχο.

       Ναι Όχι


      • 8 Αυτοψία - Έκθεση ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο χημικός πραγματοποιεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη απόφασης από τη Χημική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Χημική Υπηρεσία παραλαμβάνει την έκθεση ελέγχου του χημικού και συντάσσει την απόφαση για την χορήγηση ή μη της ειδικής άδειας λειτουργίας

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Χημικής Υπηρεσίας υπογράφει την απόφαση για την χορήγηση ή μη της ειδικής άδειας λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου και Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΧΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Πρωτόκολλο της Χημικής Υπηρεσίας ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και την Κεντρική Υπηρεσία του ΓΧΚ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.