Άδεια Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ac76ea1-5ec1-4f91-82a2-4a625cb00c28 104857 Authorisation for the retail sale of veterinary medicinal products

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τα εξής:
 • (α) χορηγείται άπαξ, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια και δεν χρειάζεται ανανέωση,
 • (β) υποχρεώνει τον κάτοχό της να γνωστοποιεί στην οικεία αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησής της, εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω μεταβολής,
 • (γ) δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται ή να εκχωρείται,
 • (δ) δεν απαιτείται:
  • (i) για τα αγροτικά κτηνιατρεία των περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών,
  • (ii) για τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα, τα οποία όμως οφείλουν να γνωστοποιούν στην οικεία περιφερειακή κτηνιατρική αρχή τη δραστηριότητα αυτή μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξή της και να τηρούν τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στη λιανική διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
  • (iii) για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, κλινικές και τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, τα οποία μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακολουθούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται, ωστόσο, η εκτέλεση συνταγής άλλου κτηνιάτρου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Σημειώσεις

Στο έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση περιέχονται ειδικότερα πεδία, με τη συμπλήρωση των οποίων ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
 • (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων,
 • (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
 • (γ) συνταξιοδότηση,
 • (δ) τιμωρία για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και (ε) κατοχή άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο όνομά του που να έχει ανακληθεί οριστικά.
Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα προστίθενται και άλλες περιφέρειες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση / Σιωπηρή απόρριψηΆλλο

    (α) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 50 ημερών από την υποβολή του αιτήματος και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, η σχετική αίτηση εγκρίνεται σιωπηρά και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, (β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας που η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή θέτει εγγράφως για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στον επιτόπιο έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, το αίτημα απορρίπτεται.

    NACE

    • 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομικής, εταιρείας).

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες), σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος λιανικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων υπεύθυνο επιστήμονα (στην περίπτωση φυσικών προσώπων μπορεί να είναι ο ίδιος ή άλλος από τον ενδιαφερόμενο).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α` 216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α` 47) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α` 144), όπως ισχύει, και καθ` υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα η καθ` υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

       Όχι Όχι

      • 8 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο ή ιδιωτικού δικαίου ούτε να έχουν άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 9 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή να έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή να έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή να έχει ανακληθεί οριστικά άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προγενέστερα εκδόθηκε στο όνομά τους.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να απασχολείται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα και είναι υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία του και τον έλεγχο της ορθής διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ο ίδιος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας του (για λόγους επιμόρφωσης, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους). Η αναπλήρωση του υπεύθυνου επιστήμονα γίνεται ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος και έκδοση άδειας αναπλήρωσης, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, η οποία χορηγείται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι

      • 12 Κτιριακές Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διαθέτει κατάστημα που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
       • (α) να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και να βρίσκεται στο ισόγειο,
       • (β) να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος και να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος,
       • (γ) να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό,
       • (δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λπ.,
       • (ε) να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων,
       • (στ) να διαθέτει σύστημα πυρασφαλείας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης,
       • (ζ) να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια, κ.λπ.),
       • (η) να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα.
       Επίσης να υπάρχει η ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ". Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με κατάστημα χονδρικής πώλησης αυτών και, ομοίως, δεν επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα, κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτημα ζώων και κατάστημα πώλησης ζώων.

       Όχι Όχι

      • 13 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας του χώρου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας του χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότητας του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης, νόμιμα αναρτημένο στο Taxisnet. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης, νόμιμα αναρτημένο στο Taxisnet.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8972

      • 3 Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος. Κατόψεις

       Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται σχέδιο κάτοψης του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με τις διαστάσεις αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 4 Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 5 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με το οποίο τεκμαίρεται η ελληνική ιθαγένεια του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου για τη λειτουργία του καταστήματος επιστήμονα (σε περίπτωση που ο δεύτερος διαφέρει από τον δικαιούχο της άδειας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Ισοδύναμο ταυτοποιητικό έγγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ισοδύναμο ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ισοδύναμου ταυτοποιητικού εγγράφου με το οποίο τεκμαίρεται η υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενδιαφερόμενο και τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταστήματος επιστήμονα (σε περίπτωση που ο δεύτερος διαφέρει από τον δικαιούχο της άδειας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 2244

      • 7 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α΄) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α΄) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 8 Άδεια άσκησης επαγγέλματος. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου για τη λειτουργία του καταστήματος λιανικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων επιστήμονα, εφόσον απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9960

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων επιστήμονα, με την οποία δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, (γ) συνταξιοδότηση, (δ) τιμωρία για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και (ε) κατοχή άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο όνομά του που να έχει ανακληθεί οριστικά. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων επιστήμονα, με την οποία δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, (γ) συνταξιοδότηση, (δ) τιμωρία για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και (ε) κατοχή άδειας λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στο όνομά του που να έχει ανακληθεί οριστικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 5-12 2538 1997 242 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100242

      • Νόμος 22 2945 2001 223 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100223

      • Νόμος 20, 21 3698 2008 198 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100198

      • Νόμος 10 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Νόμος 15 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/13379 2014 2921 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (Β1865) κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202921

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στην οικεία αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή ισχύει για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα προστίθενται και άλλες περιφέρειες.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν ιατρό και ένα μηχανικό των αντίστοιχων υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων. Το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων, το αίτημα απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας επιτροπής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται, διά της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, τη χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκδίδεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων: (α) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή του, (β) από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλε τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του), (γ) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαπίστωση της μη πλήρωσης του φακέλου (έλλειψη δικαιολογητικών): Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερομένου για συμπληρωματική υποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η αρμόδια τριμελής επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

       Σημειώσεις Η προθεσμία που θέτει η αρμόδια τριμελής επιτροπή, δεδομένου ότι αυτή διαφοροποιείται, αναλόγως με την κρίση του συλλογικού οργάνου, προστίθεται στον απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 10 Επανέλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 11 Διαπίστωση της μη πληρότητας δικαιολογητικών: Σιωπηρή απόρριψη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο, το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι


      • 12 Διαπίστωση πληρότητας δικαιολογητικών. Εισήγηση αρμόδιας Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται, διά της οικείας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής, τη χορήγηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκδίδεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 14 Παραλαβή άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων: (α) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνσή του, (β) από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλε τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του), (γ) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.