Άδεια Σκοπιμότητας Ίδρυσης και Λειτουργίας Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων και Πτηνοσφαγείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde858bf8-882a-4564-a499-45bec672a9f2 308784 Feasibility Licence for the Establishment and Operation of Ungulate Slaughterhouses and Poultry Slaughterhouses

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργείας Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων και Πτηνοσφαγείων, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος, στην καθ’ όλα αξιοποίηση των προϊόντων ή και των παραπροϊόντων του, στην προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και στην αύξηση της κτηνοτροφικής εν γένει παραγωγής και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους Πολίτες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης έγκρισης (περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, τη διεύθυνση κατοικίας / έδρας, το εμπορικό σήμα της επιχ/σης τροφίμων (εάν υπάρχει) και τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εγκατάστασης Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων και Πτηνοσφαγείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκεκριμένων Σφαγείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σχετικά με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 1 500€ για εγκαταστάσεις τροφίμων με δυναμικότητα παραγωγής πάνω από 2 τόνους/ημέρα (κατά την υποβολή της αίτησης κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά αποδεικτικό πληρωμής e-παράβολου). 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4914

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 250€ για εγκαταστάσεις τροφίμων με δυναμικότητα παραγωγής έως 2 τόνους/ημέρα (κατά την υποβολή της αίτησης κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά αποδεικτικό πληρωμής e-παράβολου). 250 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4915

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 50€ επιχ/σεις τροφίμων που βρίσκονται σε νησιά - ορεινές περιοχές (κατά την υποβολή της αίτησης κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά αποδεικτικό πληρωμής e-παράβολου). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4916

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: - Γενικό σχεδιάγραμμα, κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων καθώς και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο - Ακριβής περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 64618 2018 2278 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα διακιολογητικά και τον τρόπο διεκπεραίωσης της εν λόγω διαδικασίας, καθώς και ο εν γένει καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202278

      • Νόμος 122 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τόπος άσκησης της εν λόγω διαδικασίας. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές), Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2007 (Καταχώριση Εγκαταστάσεων), Τροποποίηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007 (Έγκριση Εγκαταστάσεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Νόμος 16 4587 2018 218 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/2007 (Ορισμοί), Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές), Τροποποίηση του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (Επίσημοι Έλεγχoι)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100218

      • Νόμος 64 παρ. 11 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Κατάργηση άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2007 (Αναστολή-Ανάκληση έγκρισης) Κατάργηση άρθρου 13 του Π.Δ. 79/2007 (Διαδικασίες επιβολής μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) Κατάργηση άρθρου 29 του Π.Δ. 79/2007 (Κυρώσεις)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 11 3955 2011 89 Α

       Περιγραφή Μεταφορά αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100089

      • Προεδρικό Διάταγμα 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η εφαρμογή ευρωπαϊκών Κανονισμών όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: • ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218), άρθρο 16 -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 79/2007 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) - Τροποποίηση του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (Επίσημοι Έλεγχoι) • ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74), Άρθρο 122 – Τροποποίηση του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 (Κτηνιατρικές Αρχές) -Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/2007 (Καταχώριση Εγκα-ταστάσεων) -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2007 (Έγκριση Εγκατα-στάσεων) • ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), άρθρο 64 παρ.11 -Κατάργηση άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2007 (Αναστολή-Ανάκληση έγκρισης) - Κατάργηση άρθρου 13 του Π.Δ. 79/2007 (Διαδικασίες επιβολής μέ-τρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) - Κατάργηση άρθρου 29 του Π.Δ. 79/2007 (Κυρώσεις) • ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89), άρθρο 11 -Μεταφορά αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2007 από τον ΕΦΕΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Υπουργική Απόφαση 289667 2008 1158 Β

       Περιγραφή Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080201158

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Καθορισμός των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R0178-20210526&qid=1623769727384&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 852 2004

       Περιγραφή Υγιεινή των τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1623769915573&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20210101&qid=1623769986432&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Επίσημοι έλεγχοι και άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20191214&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 624 2019

       Περιγραφή Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0624&qid=1623771087164&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 627 2019

       Περιγραφή Εκτελεστικός Κανονισμός περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0627-20210101&qid=1623770395045&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2073 2005

       Περιγραφή Περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20200308&qid=1623770526997&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1099 2009

       Περιγραφή Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1099-20191214&qid=1623771209603&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1069 2009

       Περιγραφή Περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&qid=1623771265799&from=EL

      • Νόμος 62, 64 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Άρθρο 62: Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 111/1975 (όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση σφαγείων) Άρθρο 64: Κατάργηση άρθρου 2 του ν. 111/1975 (έγκριση ίδρυσης σφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 111 1975 174 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως σφαγείων και πτηνοσφαγείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19750100174

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση για έγκριση συνοδευόμενου με αποδεικτικό πληρωμής παράβολου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή σε ΚΕΠ-ΕΚΕ. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία ΔΑΟΚ.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία ΔΑΟΚ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια ΔΑΟΚ διενεργεί έλεγχο πληρότητας των στοιχείων και των δικαιολογητικών της υποβληθείσας αίτησης.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα σύμφωνα με τον ΕΚ 625/2017, άρθρο 148 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 5 Στοιχεία Ελλιπή-Ενημέρωση Ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από τη ΔΑΟΚ και τίθεται προθεσμία 10 ημερών για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που εκκρεμούν. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα σύμφωνα με τον ΕΚ 625/2017, άρθρο 148 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη θετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η τήρηση των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου συντάσσεται από το κλιμάκιο της ΔΑΟΚ θετική εισήγηση για την έγκριση της εγκατάστασης, η οποία προωθείται στον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι εάν πληρούνται οι απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού σύμφωνα σύμφωνα με τον ΕΚ 625/2017, άρθρο 148 (αλλά όχι το σύνολο των προϋποθέσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας) δύναται να χορηγηθεί έγκριση υπό όρους. Σε αυτήν την περίπτωση σε νέα επιτόπια επίσκεψη εντός τριών μηνών διαπιστώνεται εάν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 7 Στοιχεία πλήρη - Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη ή οι ελλείψεις έχουν καλυφθεί πραγματοποιείται από τη ΔΑΟΚ (κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων) η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση τήρησης των απαιτούμενων από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη αρνητικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο, συντάσσεται αρνητική εισήγηση και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης για τη σύνταξη της εισήγησης: Κλιμάκιο δύο κτηνιάτρων της ΔΑΟΚ. Αρμόδιος διεκπεραίωσης για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου: ΔΑΟΚ.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση θετικής εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της ΔΑΟΚ διαβιβάζει την εισήγηση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

       Σημειώσεις Η ενέργεια ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών (max) από την υποβολή της αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση αριθμού έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του κλιμακίου, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα ελέγχου υγιεινής της εγκατάστασης και έντυπο ελέγχου HACCP), και τα αποτελέσματα ελέγχου (σε περίπτωση που αποφασιστεί η διενέργεια νέου ελέγχου από τη Διεύθυνση), και αφού αξιολογήσει της παρατηρήσεις του ελέγχου, χορηγεί ή όχι τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης και στην περίπτωση έγκρισης προωθεί την απόφαση προς υπογραφή από τον ΓΔ.

       Σημειώσεις Η ενέργεια ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών (max) από την παραλαβή της θετικής εισήγησης.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής υπογράφει την απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση καταλόγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης, ενημερώνεται ο κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

       Όχι Όχι


      • 13 Κοινοποίηση απόφασης στο ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης ή μη στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.