Άδεια Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe4642710-91d0-4763-9ae3-3f36323cd1c3 893764 Elevator Maintenance Workshop Licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη της τεχνικής δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών συντήρησης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου. Στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας τηρείται μητρώο με τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. Στο μητρώο τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει: α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά στοιχεία. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ανανεώνεται κάθε 5 έτη από την ίδια Υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κατά της απόφασης επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής για λόγους νομιμότητας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ως ισχύουν, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Άδειας Συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων 3ης ή ανώτερης βαθμίδας, της Δ΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141).

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον διαθέτει το νομίμως αδειοδοτημένο προσωπικό το οποίο συνδέεται με αυτό με σχέση εξηρτημένης εργασίας νόμιμα αποδεικνυόμενης.

       Ναι Ναι

      • 1 Πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Άδεια

       Πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της απόφασης Φ.Α/9.2/οικ. 28425 / 1245 ( ΦΕΚ 2604 Β 2008), ως ισχύει: α. Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). β. Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις. Βιβλία

       Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της απόφασης Φ.Α/9.2/οικ. 28425 / 1245 ( ΦΕΚ 2604 Β 2008), ως ισχύει: α. Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου). β. Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 3 Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες με τον ίδιο τρόπο όπως στο Βιβλίο – μητρώο. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες με τον ίδιο τρόπο όπως στο Βιβλίο – μητρώο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, του ν. 1599/1986 των μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση ανελκυστήρων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, του ν. 1599/1986 των μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση ανελκυστήρων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων, ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επισυναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις, ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων, ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επισυναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις, ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να το δηλώνει στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι θα απασχολεί στις εργασίες εγκατάστασης μόνο το πλεονάζον προσωπικό από τη συντήρηση με ονομαστική αναφορά σε αυτούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 28425 2008 2604 Β

       Περιγραφή Περιγράφεται η διαδικασία αίτησης και χορήγησης άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202604

      • Νόμος 5 3982 2011 143 Α

       Περιγραφή Καθορίζονται ως αρμόδιες για την έκδοση των αδειών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες, που αφορούν άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100143

      • Προεδρικό Διάταγμα 108 2013 141 Α

       Περιγραφή Γίνεται καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περιλαμβανομένων αυτών που ασκούνται σε ανελκυστήρες) και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100141

      • Νόμος 227 και 238 3852 2010 87 Α
      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον υπεύθυνο συντηρητή ή το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο. Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, θεωρώντας παράλληλα τα προσκομισθέντα βιβλία και καταστάσεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Επιβεβαίωση πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Έλλειψη δικαιολογητικών ή Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 6 Χορήγηση της άδειας συνεργείου συντήρησης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της αιτηθείσας άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη μη χορήγηση της σχετικής άδειας.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.