Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε δημοσίους υπαλλήλους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2bfe33f0-2f60-4009-954f-dcc5671157db 831000

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), ήτοι σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


  Διάρκεια Ισχύος

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή & αποστολή μέσω email στη Γραμματεία της Υπηρεσίας/ του Φορέα που ανήκει ο/η Υπάλληλος


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή - Άδεια για συμμετοχή σε διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε δημοσίους υπαλλήλους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,,,


       • 1 Διοικητικές Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και να μην συνιστά άσκηση εμπορίας.


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Η άσκηση του ιδιωτικού έργου με αμοιβή πρέπει να μην συνιστά άσκηση εμπορίας.


        Όχι Όχι

       • 4 Άλλο Θετική σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας


        Όχι Όχι

       • 1 Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το είδος, η διάρκειά του και το αντικείμενό του έργου με αμοιβή, για το οποίο ζητείται η άδεια. Άλλο

        Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το είδος, η διάρκειά του και το αντικείμενό του έργου με αμοιβή, για το οποίο ζητείται η άδεια.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο διαφοροποιούνται κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από το είδος του ιδιωτικού έργου/απασχόλησης (λ.χ. αν πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση έργου ή εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό το ΣΧΕΔΙΟ της σύμβασης).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος 31 3528 2007 26 Α

        Περιγραφή Οι διατάξεις τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) και εν συνεχεία με την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α 22).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

       • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260/18-8-2022 2022

        Περιγραφή Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 127 του ν.4957/2022 και του άρθρου 58 του ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 του ν.4957/2022

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/694%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A8%CE%92%CE%92

        ΑΔΑ 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ

       • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68/οικ.21236/25-6-2015 2015

        Περιγραφή Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%A80465%CE%A6%CE%98%CE%95-81%CE%A1

        ΑΔΑ Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ

       • 1 Παραλαβή αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού παραλαμβάνει την αίτηση του/της υπαλλήλου για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού ελέγχει την αίτηση του υπαλλήλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή αιτήματος στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την έκδοση σύμφωνης γνώμης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού αποστέλλει την αίτηση του/της υπαλλήλου στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προς έκδοση σύμφωνης γνώμης

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση θετικής σύμφωνης γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδει θετική σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση στον/στην υπάλληλο άδειας για την άσκηση ιδιωικού έργου με αμοιβή

        Ναι Όχι


       • 5 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

        Ναι Όχι


       • 6 Κοινοποίηση της απόφασης για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον /στην υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κοινοποιείται στον/στην υπάλληλο

        Ναι Ναι


       • 7 Έκδοση αρνητικής σύμφωνης γνώμης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδει αρνητική σύμφωνη γνώμη επί της αίτησης του/ της υπαλλήλου για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της

        Ναι Όχι


       • 8 Κοινοποίηση στον/στην υπάλληλο της αρνητικής σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού κοινοποιεί στον/στην υπάλληλο την αρνητική σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου επί της αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.