Άδεια ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων, εντός λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0c08891-6bb3-4202-a37b-9975d9be2555 624318 Licence to establish a service station in a port zone and in tourism ports

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Από 90 έως 1.350 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή στην τροποποίησή της, από τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τηρείται Μητρώο Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, σχετική υπ΄ αριθμ. οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714 Β) απόφαση για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», ακολουθείται η διαδικασία της τροποποίησης της αρχικής Άδειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση της άδειας ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα».

Σημειώσεις

Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωσης ταυτοποίησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). / 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν.4558/2018 (Α’ 133).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου καυσίμων, εντός λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Πρατήριο υγρών καυσίμων 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Πρατήριο υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8237

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. Πρατήριο αμιγώς ή μικτού CNG 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει το πρατήριο, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει το πρατήριο, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται ο χώρος που καταλαμβάνει το πρατήριο, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων και των εξαερώσεων των δεξαμενών. Σημειώνονται επίσης τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) ή του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν. Σημειώνονται επίσης οι γραμμές χάραξης αιγιαλού παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, το μήκος του κρηπιδώματος, ο προβλήτας πρόσδεσης των σκαφών, ο κύκλος ελιγμών τους εντός της λιμενολεκάνης, τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και οι λοιπές χρήσεις του λιμένα ή του τουριστικού λιμένα. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο «πρατήριο καυσίμων λιμένα». Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται όλα τα κτίρια και οι χώροι που χωροθετούνται σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει το πρατήριο. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στην περίπτωση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ειδικότερα: αα. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153). ββ. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύει, ii. το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή μηχανικού της εγκατάστασης, με το εξής περιεχόμενο: i. Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. ii. Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς επίσης και του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), β.δ.465/1970 (Α΄ 150), π.δ. 595/84 (Α΄ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. iii. Η μελέτη των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή μηχανικού της εγκατάστασης, με το εξής περιεχόμενο: i. Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. ii. Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς επίσης και του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), β.δ.465/1970 (Α΄ 150), π.δ. 595/84 (Α΄ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. iii. Η μελέτη των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του λιμένα ή του τουριστικού λιμένα, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στον χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του λιμένα ή του τουριστικού λιμένα, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στον χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου καθώς επίσης και σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται τα υλικά πλήρωσης ή ο τρόπος συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου καθώς επίσης και σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται τα υλικά πλήρωσης ή ο τρόπος συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 6 Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: αα. Κάτοψη - Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης. ββ. Δεξαμενή καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης, ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους. γγ. Τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής φυσικού αερίου, του βοηθητικού εξοπλισμού, των φορητών μέσων αποθήκευσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), της «Ενιαίας Μονάδας (Compact Unit)» του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου φυσικού αερίου. δδ. Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και των ογκομετρητών με τα ηλεκτρολογικά δίκτυα και τα δίκτυα καυσίμων. εε. Ελαιολασποσυλλέκτης - σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. στστ. Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: αα. Κάτοψη - Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης. ββ. Δεξαμενή καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης, ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους. γγ. Τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής φυσικού αερίου, του βοηθητικού εξοπλισμού, των φορητών μέσων αποθήκευσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), της «Ενιαίας Μονάδας (Compact Unit)» του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου φυσικού αερίου. δδ. Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και των ογκομετρητών με τα ηλεκτρολογικά δίκτυα και τα δίκτυα καυσίμων. εε. Ελαιολασποσυλλέκτης - σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. στστ. Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Στην έκθεση αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, η μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Στην έκθεση αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, η μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Λιμένα. Πιστοποιητικό

       Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Λιμένα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός λιμενικής ζώνης, ή της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός τουριστικών λιμένων ή εντός καταφυγίων τουριστικών σκαφών. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός λιμενικής ζώνης, ή της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός τουριστικών λιμένων ή εντός καταφυγίων τουριστικών σκαφών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9 33180 2019 1454 Β

       Περιγραφή Άδεια ίδρυσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201454

       ΑΔΑ 7ΧΠΙ465ΧΘΞ-ΖΜΗ

      • Νόμος 11 παρ. 6 3897 2010 208 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις υπηκοότητας στο άρθρο για την εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100208

      • Νόμος 185 παρ. 4 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις υπηκοότητας κατά την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Προεδρικό Διάταγμα 1224 1981 303 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100303

      • Βασιλικό Διάταγμα 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περι κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100218

      • Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205661

      • 1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή Aίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων.

       Σημειώσεις Άρθρο 9 "Άδεια ίδρυσης" της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019) υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή α. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. β. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στο Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. γ. Παράταση άδεια ίδρυσης Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη. Βλ. βήμα Παράταση άδεια ίδρυσης. δ. Τροποποίηση άδεια ίδρυσης Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019). Βλ Τροποποίηση άδεια ίδρυσης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης και επανυποβολή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αδειοδοτούσα Αρχή δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.α. Στην περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. β.Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στο Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. γ. Παράταση άδεια ίδρυσης Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, Βλ. βήμα Παράταση άδεια ίδρυσης. δ. Τροποποίηση άδεια ίδρυσης Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019). Βλ Τροποποίηση άδεια ίδρυσης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Όχι


      • 5 Βεβαίωση ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 6 Παράταση άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 1, 3, 4 και 10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • 7 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 33180/351/23-4-2019 (ΦΕΚ 1454/Β/2019), πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει τις αιτούμενες μεταβολές. Αν δεν πληρούνται, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν εγκρίνει τις αιτούμενες μεταβολές και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως προβαίνει στην υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών στην επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.