Άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe16836c9-82b7-406f-88fa-fd7ca68edf06 874875

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Υπηρεσία Αλιείας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Από 5 έως 100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

80 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ειδικής άδειας αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για την αλιεία ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Αλιείας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης άδειας αλίευσης τόννου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης βάσει κριτηρίων, και την κατάρτιση καταλόγου με βάση τη σειρά κατάταξης ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης χορήγησης άδειας αλίευσης ερυθρού τόννου, κάθε πλοιοκτήτης που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον τελικό κατάλογο έχει το δικαίωμα της ένστασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδειες αλίευσης ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Τεχνικές Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), (άρθρο 3 παρ. 1), της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35/2020) ΥΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει ενεργό λογαριαμό (ERS) και να καταγράφει την αλιευτική του δραστηριότητα (άρθρο 3 παρ. 1, της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει αλιευτική άδεια (σύμφωνα με το βδ 666/66, Α΄160), σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 4 Άλλο Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να έχει δηλωμένη παραγωγή ερυθρού τόννου (BFT), ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόννου (ALB), κατά το έτος υποβολής της αίτησης, αν του είχε χορηγηθεί ειδική άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου για το ίδιο έτος (άρθρο 3 παρ. 3 της υπ αρ 4189/340423/2019 (Β΄35/2020) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει τα επιτρεπόμενα εργαλεία του άρθρου 4 της υπ αρ. 4189/340423/2019 (Β΄35/2020) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να διαθέτει αριθμό καταχώρησης κτηνιατρικής (άρθρο 3, υπ αρ. 4189/340423/2019, Β΄35/2020).

       Όχι Όχι

      • 1 Για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας χορήγησης αδειών αλίευσης ερυθρού τόννου, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΕΝ προβλέπεται και ΔΕΝ απαιτείται κάποιο είδος οικονομικού αντίτιμου από τον αιτούντα. Ωστόσο, για ορισμένα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, οι αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσία Αλιείας, Λιμενική Αρχή) μπορεί να προβλέπουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως για τον αιτούντα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ.). Το ύψος και το είδος της οικονομικής επιβάρυνσης ορίζεται ανά κατηγορία ενέργειας, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. 5 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Εκκαθαριστικό εφορίας. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό εφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό ζητείται εναλλακτικά με πρόσφατο λογαρισμό Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας, προκειμένου για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 2 Λογαριασμός υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Λογαριασμός υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό ζητείται εναλλακτικά του εκκαθαριστικού εφορίας, προκειμένου για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9347

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατατίθεται σε δύο (2) περιπτώσεις: 1. Άρθρο 10 της υπ αρ. 4189/340423/2019, (Β΄35/2022) Υπουργικής Απόφασης "κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση αδειών..." και ειδικότερα παρ. 2 (Α) "Σκάφη των οποίων οι πλοιοκτήτες έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών ΚΑΙ αιτούνται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια αλίευσης. 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ως άνω ΥΑ "Σύστημα βαθμολόγησης αιτήσεων χορήγησης έγκρισης άδειας αλίευσης ... " και ειδικότερα την παρ. (β) "Ανήλικα τέκνα ... ".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το παρόν δικαιολογητικό ζητείται κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας τέκνου, και συμετέχει στο σύστημα βαθμολόγησης της αίτησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, της υπ αρ. 4189/4189/340423/2019 ( Β΄35/2020) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα το σημείο (β) "... Ή τέκνα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 5 Κάτοψη του σκάφους σε περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Κάτοψη του σκάφους σε περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην κάτοψη του σκάφους σημειώνονται οι μόνιμοι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων. Το εν λόγω δικαιολογητικό συμμετέχει στο σύστημα βαθμολογίας αιτήσεων χορήγησης έγκρισης άδειας αλίευσης τόννου. ((ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, υπ αρ. 4189340423/2019, Β΄35/2020) Υπουργικής Απόφασης, σημείο (γ))

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Βασιλικό Διάταγμα 666 1966 160 Α

       Περιγραφή Περί αδειών αλιευτικών σκαφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100160

      • Νομοθετικό Διάταγμα 420 1970 27 Α

       Περιγραφή Αλιευτικός κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100027

      • Υπουργική Απόφαση 4023/64557 2014 1307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201307

      • Υπουργική Απόφαση 4189/340423 2020 35 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200035

      • Υπουργική Απόφαση 4363/325400 2021 5449 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 35/2020), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205449

      • 1 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται εντός καθορισμένης προθεσμίας στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Αλιείας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προσδιορίζονται στην υπ αρ. 4189/340423/31-12-2019 (Β΄ 35/2020) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Η αίτηση και πλήρης φάκελος δικαιολογητικών υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαδικασία Χορήγησης Πρωτοκόλλου Εισερχομένων Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Αναλόγως της Υπηρεσίας υποδοχής, η διαδικασία συνήθως γίνεται χειροκίνητα σε σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της Αίτησης και της Πληρότητας των Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται κατ΄αρχήν έλεγχος της Αίτησης, των κριτηρίων και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν απο την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. Στη συνέχεια η αίτηση και πλήρης φάκελλος δικαιολογητικών διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενική Διεύθυνση Αλιείας για περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση των αιτήσεων.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και να υποστηρίζουν πλήρως το αντικείμενο της Αίτησης. Έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας (π,χ, μη θεωρημένες άδειες αλιευτικού σκάφους) ή δεν είναι πλήρη ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται.

       Όχι Όχι


      • 4 Πληρότητα Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν ΔΕΝ διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη. Η αίτηση και πλήρης φάκελος δικαιολογητικών διαβιβάζεται με συστημένη επιστολή και αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας Αλιείας στην Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, για περαιτέρω αξιολόγηση. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών στην εν λόγω Διεύθυνση προσδιορίζονται στο άρθρο 6 της υπ αρ. 4189/340423/31-12-2019 (Β΄35/2020) απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Η Αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά καταχωρούνται ως εισερχόμενα έγγραφα με διακριτό-μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και προωθούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων. Το εμπρόθεσμο της υποβολής ελέγχεται είτε απο τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην εν λόγω Διεύθυνση, είτε απο την ημερομηνία που καταγράφεται στη συστημένη επιστολή. Στη συνέχεια η διαδικασία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης προχωρά στο επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και μοριοδότητσης των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών. Οι αιτούντες κατανένονται με φθίσουσα σειρά βάσει της σχετικής μοριοδότησης που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. 4189/340423/31-12-2019 (Β΄35/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 4363/325400/18-11-2021 (Β΄5449 /2021) όμοιά της.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλλειψη Δικαιολογητικών και Εκκρεμότητες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την διαδικασία του Ελέγχου του αντικειμένου της Αίτησης και της πληρότητας των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαπιστώθηκε έλλειψη στοιχείων ή/και εντοπίστηκαν καταστάσεις που απαιτούν επιπλέον διευκρινήσεις.

       Σημειώσεις Η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο, αναμένονται συμπληρωματικά έγγραφα και τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Απόφασης χορήγησης αδειών αλίευσης ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδίδεται η Απόφαση χορήγησης αδειών αλίευσης ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus) με τις δικαιούχους αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατόπιν σχετικής αξιολόγησης - μοριοδότησης των αιτήσεων. Ο αυνολικός αριθμός των χορηγούμενων αδειών αλίευσης καθορίζεται κάθε χρόνο με βάση την ετήσια εθνική ποσόστωση για τον ερυθρό τόννο και το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιείας που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατάλογος των αλιευτικών σκαφών στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης διαβιβάζεται στην Ε. Επιτροπή και στη Διεθνή Επιτροπή Διαχείρισης Τόννου του Ατλαντικού (ICCAT), πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου. Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται απο τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ΄αρ. 4023/64557/2014 (Β΄1307) Υπουργική Απόφαση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.