Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf28853ad-1bb0-4fe2-9220-32f1287e63ab 228545 Work permit for Sundays and public holidays

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας και απευθύνεται σε εργοδότες και επιχειρήσεις. Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού την Κυριακή και τις αργίες σε επιχειρήσεις παραλαβής και διανομής ξένου τύπου, σε τμήματα αλλαγής ξένων νομισμάτων, των λειτουργουσών εποχιακώς επιχειρήσεων κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες υποκειμένες σε ταχεία φθορά, στον καθαρισμό, συντήρηση κι επισκευή εγκαταστάσεων (εφόσον καθίσταται αδύνατη η εργασία σε άλλες εργάσιμες ημέρες), σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας λόγω κινδύνου καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων, για την απογραφή εμπορευμάτων ή τη διακόσμηση προθηκών, σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει, σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών, σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων και στα πάσης φύσεως φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για κάθε Κυριακή ή ημέρα αργίας απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ορίζεται έως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00 (άρθρο 11 της ΥΑ Αριθμ. Οικ. 34331/Δ9.8920/2016 (ΦΕΚ Β 2458/10-08-2016)).

Στην περίπτωση διαπίστωσης απασχόλησης κατά την Κυριακή ή σε μέρα υποχρεωτικής αργίας, χωρίς σχετική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 1 παρ.3, άρθρο 3 παρ. 1, άρθρο 4 και άρθρο 9 παρ. 3 και 4 του Β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ Α 179).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρα αργίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση επιχείρησης με κωδικούς εγγραφής στο ΟΠΣ ΣΕΠΕ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας Χορήγηση Άδειας εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Αιτήσεις για έγκριση εργασίας κατά ημέρα Κυριακής ή Αργίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       K1, B6

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο εργοδότης υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Είδος επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και ειδικών περιπτώσεων που δύναται να χορηγηθεί σχετική άδεια: α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου. β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών. γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά. δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων. ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, που δεν μπορεί να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών, από την οποία παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, αν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας στην Αστυνομική Αρχή, αμέσως μετά την έναρξη της εργασίας. στ) Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών. ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, καθόσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών. Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να αφορά σε όλο το προσωπικό. Στην περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τις αναπληρωματικές ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία θα εξασφαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα. η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει. θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών. ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών. ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων. ιβ) Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ορίζεται έως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00 (άρθρο 11 της ΥΑ Αριθμ. Οικ. 34331/Δ9.8920/2016 (ΦΕΚ Β 2458/10-08-2016)).

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εργοδότης να διαθέτει κωδικούς εγγραφής της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ: https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Όχι Όχι

      • Νόμος 63 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας. Τροποποίηση των περ. α’, ι’, ιε’ και ιστ’, προσθήκη περ. ιζ’ έως και κβ’ στην παρ. 1 και προσθήκη περ. η’ έως και ια’ στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Υπουργική Απόφαση 2, 3, 4 και 11 34331/Δ9.8920 2016 2458 Β

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ). Άρθρο 2: Υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων Άρθρο 3: Διαδικασία υποβολής Άρθρο 4: Χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων Άρθρο 11: Προθεσμίες

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%988%CE%9C465%CE%981%CE%A9-9%CE%9D7

      • Βασιλικό Διάταγμα 9 748 1966 179 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας αναπαύσεως και ημερών αργίας. Άρθρο 9: Έτεραι εξαιρέσεις εκ της καθ' ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100179

      • Νόμος 56 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας. Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Αφορά τα πάσης φύσεως φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Είσοδος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Ο εγγεγραμμένος χρήστης - εργοδότης εισάγει τους κωδικούς εγγραφής της επιχείρησης και εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Ο εργοδότης από την αρχική οθόνη επιλέγει «Αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας κατά την Κυριακή & κατά Ημέρα Αργίας» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση Άδειας εργασίας κατά την Κυριακή και κατά Ημέρα Αργίας». Ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και επιλέγει από το ημερολόγιο τη συγκεκριμένη Κυριακή ή την ημέρα Αργίας. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το παράρτημα (έδρα ή υποκατάστημα) για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση και αυτόματα συμπληρώνονται όλα τα πεδία στην ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας». Στο πεδίο «Ακριβής Χώρος», εφόσον οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στον χώρο του παραρτήματος συμπληρώνεται ξανά η διεύθυνσή του, όπως παραπάνω. Αν οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε διαφορετικό χώρο, τότε στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η διεύθυνση του χώρου στον οποίο θα εργαστούν κατά την Κυριακή ή την ημέρα Αργίας. Ο χρήστης επιλέγει το πλήθος των ανδρών και γυναικών στους οποίους αφορά η αίτηση και στη συνέχεια αφού κατεβάσει την «Προτεινόμενη φόρμα» που περιέχει τις λεπτομέρειες της αίτησης, συμπληρώνει όλα τα πεδία και την επισυνάπτει. Επισημαίνεται ότι είναι επιτρεπτή η επισύναψη άλλου εγγράφου, πέρα από την προτεινόμενη φόρμα, αρκεί το έγγραφο αυτό να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜΚΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ / ΑΡΓΙΑ. Επίσης, θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης με τα στοιχεία και την υπογραφή του υπευθύνου. Αν το έγγραφο δεν πληροί τις ως άνω συνθήκες, η αίτηση απορρίπτεται. Πατώντας «Υποβολή» η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και εμφανίζεται στη λίστα με όλες τις αιτήσεις, ενώ από την «Προβολή» ο χρήστης μπορεί να δει την αίτησή του και να την εκτυπώσει.

       Σημειώσεις Για κάθε Κυριακή ή ημέρα αργίας απαιτείται ξεχωριστή αίτηση. Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος ορίζεται έως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://apps.sepenet.gr/portal/login

       Περιγραφή Πατώντας «Υποβολή» η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και εμφανίζεται στη λίστα με όλες τις αιτήσεις, ενώ από την «Προβολή» ο χρήστης μπορεί να δει την αίτησή του και να την εκτυπώσει.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απασχόληση κατά ημέρα αργίας και Κυριακή άνευ σχετικής άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση της αίτησης από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων εξετάζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του β.δ 748/1966 και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του χρήστη - εργοδότη. Στην περίπτωση της απόρριψης, αναφέρονται οι λόγοι αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Απάντηση στην Αίτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Η απάντηση για χορήγηση ή μη της άδειας εμφανίζεται ως μήνυμα στις ενημερώσεις στο λογαριασμό του χρήστη εργοδότη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο www.sepenet.gr.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.