Άδεια κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1298e210-1abe-46ac-88f4-850eece26236 129821

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

120 €

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αδειοδότηση κατασκευής κεραίας ξηράς και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε Παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθώς και της κατά περίπτωση Περιβαλλοντικής Αρχής. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας, συνολικά, ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4635.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης (ΣΗΛΥΑ) https://spectrum.eett.gr/index.xhtml

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός χρήστη στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διεκπεραίωση δήλωσης τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας ΔΤΚΚ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κατασκευών Κεραιών (Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ, στέλνοντας email στο info@eett.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η έκδοση άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την ΕΕΤΤ, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ αιτήματος χορήγησης ή τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας θα πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ Διοικητικού Τέλους, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 919/26/2019 και ειδικότερα το Άρθρο 11. 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ Αίτηση

       Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://hasp.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, βάσει της αίτησης που έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αίτηση

       Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eeae.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Αίτηση προς την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή Αίτηση

       Αίτηση προς την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή δεν είναι εγγεγραμμένη στο ΣΗΛΥΑ, ο αιτών μετά από σχετική αίτηση, πρέπει να έχει λάβει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας

       Σημειώσεις: Η αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας συνοδεύεται με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Α).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δήλωση

       Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Σχετικός σύνδεσμος: https://spectrum.eett.gr/silia/docs/user guide.html#notification-edit-ENVIRONMENTAL NOTIFICATION

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας συνοδεύεται με Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Β). Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Δήλωση είναι συνυφασμένα με την γεωγραφική θέση της κατασκευής κεραίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9429

      • Νόμος 20-42 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ "ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 12 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 60-65 4313 2014 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 2000 1105 Β

       Περιγραφή Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201105

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 919/26 2019 4872 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204872

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14104 2022 1855 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201855

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32661 2022 4062 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204062

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή Αίτησης στο ΣΗΛΥΑ και προώθηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑ, ΕΕΑΕ και Περιβαλλοντική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα για έκδοση της σχετικής άδειας.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μέσω ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

       Σημειώσεις Η αρνητική Γνωμάτευση της ΥΠΑ έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί.

       Ναι Όχι


      • 3 Γνωμοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μέσω ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από την ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

       Σημειώσεις Η αρνητική Γνωμάτευση της ΕΕΑΕ έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί.

       Ναι Όχι


      • 4 Γνώμη από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από την ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

       Σημειώσεις Η αρνητική Απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντα μέσω του Σ.ΗΛ.Υ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έχει προωθηθεί ταυτόχρονα στις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες την επεξεργάζονται παράλληλα και επιστρέφουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους. Ο αιτών δέχεται μέσω Σ.ΗΛ.Υ.Α. τις εγκριτικές ή μη αποφάσεις των επιμέρους φορέων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης από την ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση σφαλμάτων, ασυμφωνιών ή ελλείψεων, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα ενός μήνα σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Άδεια ή Τροποποίηση Άδειας κατασκευής κεραίας και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/eett

       Σημειώσεις Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε έναν (1) μήνα από την έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης.

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απορριπτική απόφαση έκδοσης ή τροποποίηση άδειας Κατασκευής Κεραίας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης συμπληρώθηκε βάσει του Ν.4635/1999 άρθρο 22.

       Ναι Όχι


      • 9 Ενημέρωση Μητρώου Κεραιών Σ.ΗΛ.Υ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εκδοθείσα άδεια ή η απορριπτική απόφαση καταχωρείται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών, μέσω του συστήματος ΣΗΛΥΑ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, μέσω του ιστότοπου www.keraies.eett.gr

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.