Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd2a54b1-7cd6-4679-8d74-1669046d00df 485646 Decision approving environmental conditions (DAEC) for sub-category A projects/activities

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την αδειοδότηση υλοποιούμενων έργων και δραστηριοτήτων Α κατηγορίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων/δραστηριοτήτων. Με τη διαδικασία αυτή και την Απόφαση που εκδίδεται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και εκτίμησης, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το έργο/δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο http://aepo.ypeka.gr/ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β’ 1470).

Τελευταία ενημέρωση

18/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα / δραστηριότητες Α1 Υποκατηγορίας

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Υ.Α. με αρ. οικ. 170225/20.01.2014 (Β’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Διαδικτυακός τόπος Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) : https://eprm.ypen.gr/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της Απόφασης χωρεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για Α Υποκατηγορίας Έργα/Δραστηριότητες


      Μητρώα που τηρούνται

      Ειδικός διαδικτυακός τόπος aepo.ypeka.gr
      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κάθε Φορέας Έργου/ Δραστηριότητας για να υποβάλει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2 θα πρέπει να κατέχει κωδικούς taxisnet. Με τους εν λόγω κωδικούς γίνεται η εγγραφή του στη σχετική πλατφόρμα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο Φορέας του Έργου/Δραστηριότητας που υποβάλλει τη Μελέτη, όσο και ο Μελετητής πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

       Όχι Όχι

      • 1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6898

      • 2 Τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Υ.Α. με αρ. οικ. 170225/20.01.2014 (Β’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην Υ.Α. με αρ. οικ. 170225/20.01.2014 (Β’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 3 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Νόμος 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 30651 2014 1817 Β

       Περιγραφή Εξειδίκευση των προδιαγραφών του τρόπου παροχής και συντήρησης των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201817

      • 1 Παραλαβή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Φορέας του έργου υποβάλλει τη Μελέτη στο ΗΠΜ και το έργο αποκτά (αυτόματα) Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), η οποία συνοδεύει το έργο/δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του (έναρξη κατασκευής, λειτουργία, ανανέωση, τροποποίηση, παύση λειτουργίας κ.λπ.).

       Σημειώσεις Η Μελέτη που υποβάλλεται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη τόσο από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Πληρότητας - Αίτημα υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας της ΜΠΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ με αρ. 170225/2014 (Β 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετά και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων η ΜΠΕ δεν είναι πλήρης και επιστρέφεται

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν υποβληθούν συμπληρωματικά τα απαραίτητα στοιχεία για τον φάκελο η διαδικασία ολοκληρώνεται και η ΜΠΕ επιστρέφεται στον Φορέα Έργου/ Δραστηριότητας.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαβίβαση της ΜΠΕ για γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με τη διαβίβαση, το περιεχόμενο του Φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθίσταται ανοικτό (ελεύθερα προσβάσιμο) στις Γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης καθώς και στο Ενδιαφερόμενο Κοινό για Δημόσια Διαβούλευση (μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου - ΗΠΜ).

       Σημειώσεις Η Δημόσια Διαβούλευση διενεργείται και μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

       Ναι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση Φακέλου και Στάθμιση των γνωμοδοτήσεων/απόψεων του Ενδιαφερόμενου Κοινού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση έλλειψης ουσιωδών γνωμοδοτήσεων ή/και αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων η Μελέτη παραπέμπεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 13 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύουν.

       Ναι Όχι


      • 7 Μη παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης και αποστολή ιεραρχικά για ολοκλήρωση της αξιολόγησης και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή του Σχεδίου Απόφασης στον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ για Υπογραφή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της Απόφασης στο aepo.ypeka.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση http://aepo.ypeka.gr/, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και στην Κ.Υ.Α. 21398/2012 (Β’ 1470).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.