Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf5b901d1-68d7-4efe-a4ce-d59b3e65b683 426207

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Από 135 έως 485 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 4 τόνων σε επιχείρηση ή επαγγελματία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Αυτή η διαδικασία αφορά, για τις περιπτώσεις μεταβίβασης, στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αφού έχει προηγηθεί η καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στην άδεια κυκλοφορίας. Στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους.
 • Κατά τις μεταφορές με ΦΙΧ πρέπει να πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:
  • (α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (είδη) ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της.
  • (β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της.
  • (γ) Το ΦΙΧ οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Ειδικά το ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ μέχρι 4 τόνους μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
  • (δ) Οι μεταφορές που γίνονται με το ΦΙΧ είναι επικουρική δραστηριότητα σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Απαγορεύεται
  • (α) η μεταφορά με ΦΙΧ, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.
  • (β) Η μεταφορά με ΦΙΧ αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.
  • (γ) Η χρησιμοποίηση του ΦΙΧ για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.
  • (δ) Η παραχώρηση της χρήσης του ΦΙΧ με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
  • (ε) Η είσπραξη κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για μεταφορές που πραγματοποιούνται με το ΦΙΧ.
  • (στ) Η οδήγηση του ΦΙΧ από πρόσωπο άλλο εκτός από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
  • (ζ) Η μεταφορά προσώπων με όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων πέραν του αναγραφόμενου στην άδεια κυκλοφορίας αριθμού, σύμφωνα με την έγκριση τύπου του οχήματος.
  • (η) Η κυκλοφορία του ΦΙΧ όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
  • (θ) Η κυκλοφορία του ΦΙΧ όταν διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

Τελευταία ενημέρωση

19/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 Τόνων.

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης. Η αίτηση υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα είδη) αναγράφεται στην αίτηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας επαγγελματικού ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ικανότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή κοινοπραξία ή κοινωνία διαδόχων που αποτελείται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν από κοινού επιχείρηση που κληρονόμησαν.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας ασκεί κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα είδη - εμπορεύματα - υλικά) αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που θα εκδοθεί. Σε περίπτωση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας και οι πρώτες ύλες των προϊόντων που παράγει. Στις περιπτώσεις εμπορίας προϊόντων που αναφέρονται με τους όρους "εγχώρια προϊόντα" ή "είδη γενικού εμπορίου" πρέπει αυτά να κατανομάζονται συνοπτικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες για τον έλεγχο ασφαλούς, υγιεινής ή κατάλληλης μεταφοράς ορισμένων εμπορευμάτων, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Εχει καταβληθεί εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84). Η εισφορά καταβάλλεται όταν το φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα κυκλοφορεί για πρώτη φορά ως ιδιωτικής χρήσης. Συγκεκριμένα: Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων και τρίτροχα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσεως καταβάλλεται προηγουμένως εφ άπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου ως εξής: (α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: (αα) Με ΜΑΜΦΟ μέχρι 1200 χιλιόγραμμα: διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. (αβ) Με ΜΑΜΦΟ από 1201-2000 χιλιόγραμμα: διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. (αγ) Με ΜΑΜΦΟ από 2001-2400 χιλιόγραμμα: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. (αδ) Με ΜΑΜΦΟ από 2401-4000 χιλιόγραμμα: τετρακόσια δέκα (410) ευρώ. (β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: (βα) Με ΜΑΜΦΟ μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. (ββ) Με ΜΑΜΦΟ από 1201-2000 χιλιόγραμμα: εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. (βγ) Με ΜΑΜΦΟ από 2001-2400 χιλιόγραμμα: διακόσια πέντε (205) και (βδ) Με ΜΑΜΦΟ από 2401-4000 χιλιόγραμμα: διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. (γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα: εξήντα (60) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 8 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 για φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνων με ανοιχτό ή κλειστό αμάξωμα ή τρίτροχο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973. 60 € - 410 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις. Όταν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινωνία διαδόχων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις. Όταν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινωνία διαδόχων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με την οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με την οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντί της βεβαίωσης μπορεί να κατατεθεί οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή βεβαίωση προβλέπεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή επιχείρησης, γνωστοποίηση, διοικητική άδεια, έγκριση ή εγγραφή σε μητρώο. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή επιχείρησης, γνωστοποίηση, διοικητική άδεια, έγκριση ή εγγραφή σε μητρώο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αναζητείται όταν προβλέπεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ως προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Ενδεικτικά: Η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Η Αδεια Λιανικής Εμπορίας του ν. 3054/2002 είναι προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ) μεταφοράς υγρών καυσίμων ή υγραερίων. Για την χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ έως 4 τόνους σε επιχείρηση ταχυμεταφορών (courier) υποβάλλεται μεταξύ άλλων βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων (Μητρώο) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή βεβαίωση της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι μέλος του ταχυδρομικού δικτύου επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 5743

      • 5 Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000 Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 6 Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7259

      • 7 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορεί να απαιτούνται δικαιολογητικά για το φορτηγό αυτοκίνητο, τα οποία προβλέπονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους, για παράδειγμα, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος για μεταφορά τροφίμων/ποτών, άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • 8 Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν για το φορτηγό αυτοκίνητο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, προσκομίζεται η προηγούμενη άδεια. Για να εκδοθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, πλην Ελβετίας, παραδίδεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ, εφόσον είχε εκδοθεί. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών στην οποία ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εκδώσει εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχει λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • 9 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως δελτίο ΚΤΕΟ κ.α., και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Τα δικαιολογητικά μπορεί να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση (για παράδειγμα, για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα). Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 10 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ. Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3201

      • 11 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/sdg/vehicles/taking-motor-vehicle-temporarily-or-permanently/vehicle-registration/information-about-procedures-relating-to-registration-of-new-or-second-hand-vehicle

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά στην έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 12 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Βασιλικό Διάταγμα 281 1973 84 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/68 και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ΝΔ 833/71 και 1268/72

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100084

      • Νόμος 39 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Νόμος 30-31 4441 2016 227 Α

       Περιγραφή Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100227

      • Νόμος 56-57 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Νόμος 29 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 46 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Υπουργική Απόφαση Α2/29542/5347 1991 707 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200707

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α1/7694/632 2002 180 Β

       Περιγραφή Κατάργηση διατάξεων της υ.α. Α2/29542/5347/707Β/

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200180

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1071 2023 3394 Β

       Περιγραφή Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203394

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 Α/33824/2683 2004 1514 Β

       Περιγραφή Εγγραφα κυκλοφορίας οχήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201514

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/1831 1978 72 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ αυτών ρυμουλκουμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200072

      • Νόμος 128 4199 2013 216 Α

       Περιγραφή Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100216

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.47563/4181/14 2014 2254 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202254

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το έντυπο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στην επιχείρηση ή τον επαγγελματία την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.