Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση78adb8d7-0870-4052-aa68-5f97e60e3645 621658

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Δήμοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  1 Λεπτό

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης, με τους εξής δύο (2) τρόπους: με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking στα διαθέσιμα τραπεζικά ιδρύματα ή με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική αρχή και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία, σε έγχαρτη μορφή.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Έκδοση εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Γνήσιο υπογραφής

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο χρήστης θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών, είτε (α) Taxisnet, είτε (β) web banking σε ένα από τα διαθέσιμα τραπεζικά ιδρύματα, για την περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.


        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, είτε (α) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - ΕΜΕπ (αν χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet), είτε (β) στο τραπεζικό ίδρυμα που έχει κωδικούς web banking, για την περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.


        Όχι Όχι

       • 1 Στη περίπτωση σύνταξης κειμένου εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο με τρόπο φυσικό και όχι ηλεκτρονικό, κατά την απαραίτητη διαδικασία της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ζητείται η επίδειξη του πρωτότυπου εγγράφου απόδειξης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Για τους Έλληνες πολίτες μέσα απόδειξης ταυτότητας είναι: η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο κύριου ασφαλιστικού φορέα. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποδεκτά ως ταυτοποιητικά έγγραφα ακόμα και αν έχει λήξει η ισχύς τους, καθώς τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του προσώπου παραμένουν αμετάβλητα. Επίδειξη εγγράφου

        Στη περίπτωση σύνταξης κειμένου εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο με τρόπο φυσικό και όχι ηλεκτρονικό, κατά την απαραίτητη διαδικασία της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ζητείται η επίδειξη του πρωτότυπου εγγράφου απόδειξης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Για τους Έλληνες πολίτες μέσα απόδειξης ταυτότητας είναι: η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης ή το βιβλιάριο κύριου ασφαλιστικού φορέα. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποδεκτά ως ταυτοποιητικά έγγραφα ακόμα και αν έχει λήξει η ισχύς τους, καθώς τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του προσώπου παραμένουν αμετάβλητα.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5233

       • Νόμος 27 4727 2020 184 Α

        Περιγραφή Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, είτε ως ηλεκτρονικά έγγραφα χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, είτε ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

       • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28 2020 68 Α

        Περιγραφή Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100068

       • Νόμος 11 2690 1999 45 Α

        Περιγραφή Αρμοδιότητα γνησίου υπογραφής από κάθε διοικητική αρχή και ΚΕΠ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

       • 1 Παραλαβή του κειμένου εξουσιοδότησης- Έλεγχος στοιχείων ταυτότητας.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η διοικητική αρχή παραλαμβάνει το κείμενο εξουσιοδότησης, το οποίο έχει συντάξει το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ως εξουσιοδοτών και ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας αυτού, όπως επιδεικνύονται απαραιτήτως στο πρωτότυπο.

        Όχι Όχι


       • 2 Υπογραφή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο και Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο που αποτελεί τον εξουσιοδοτούντα, υπογράφει το κείμενο εξουσιοδότησης που ο ίδιος έχει συντάξει, ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, ο οποίος ακολούθως επιθέτει σε αυτό την πράξη της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99.

        Σημειώσεις Όλες οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε πολίτη, σε έγγραφη δήλωση που ο ίδιος υπογράφει ενώπιον της αρχής.

        Όχι Όχι


       • 1 Είσοδος στην υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Περιγραφή Στη σελίδα της υπηρεσίας ο χρήστης επιλέγει "Είσοδος στην υπηρεσία"

        Όχι Όχι


       • 2 Επιλογή προτύπου εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Στη σελίδα επιλογής προτύπου θα πρέπει να επιλεγεί η Εξουσιοδότηση

        Όχι Όχι


       • 3 Σύνδεση χρήστη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει "Σύνδεση" για να μεταφερθεί στη σελίδα επιλογής του φορέα / λογαριασμού ταυτοποίησης. Εκεί επιλέγει τον φορέα στον οποίο έχει λογαριασμό, προκειμένου να αυθεντικοποιηθεί. Επιλέγει είτε την ΓΓΠΣΔ για ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet, είτε την τράπεζα στην οποία έχει λογαριασμό web banking.

        Όχι Όχι


       • 4 Αυθεντικοποίηση με κωδικούς Taxisnet

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet για να ταυτοποιηθεί και συνδεθεί.

        Σημειώσεις Κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης ο χρήστης συναινεί στο να αποκτήσει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης), τα οποία παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

        Ναι Όχι


       • 5 Αυθεντικοποίηση με κωδικούς web banking

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς web banking που κατέχει, για να ταυτοποιηθεί και συνδεθεί.

        Σημειώσεις Η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω web banking ενδέχεται να διαφέρει ανά τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι για να ολοκληρωθεί, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη η εισαγωγή κωδικού μιας χρήσης (OTP) ή η έγκριση μέσω push notification. Κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης ο χρήστης συναινεί στο να αποκτήσει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη και συγκεκριμένα στα: Όνομα Επώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον υπάρχει και χρησιμοποιείται για την αυθεντικοποίησή του χρήστη από την τράπεζα).

        Ναι Όχι


       • 6 Πιστοποίηση αριθμού κινητού τηλεφώνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό του πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου του.

        Σημειώσεις Αν δεν εισαχθεί ο σωστός αριθμός ή δεν έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί, τότε η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

        Όχι Όχι


       • 7 Επιβεβαίωση ορθότητας προσωπικών στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει την ορθότητα των ανακτηθέντων προσωπικών στοιχείων του (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης).

        Όχι Όχι


       • 8 Καταχώρηση στοιχείων εξουσιοδοτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης (εξουσιοδοτών) συμπληρώνει τα βασικά πεδία της εξουσιοδότησης, και συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας.

        Σημειώσεις Τα περισσότερα πεδία είναι προαιρετικά και δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους. Αν δεν συμπληρωθεί ένα η περισσότερα από τα υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να συνεχιστεί η διαδικασία δημιουργίας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.

        Όχι Όχι


       • 9 Συμπλήρωση πεδίων εξουσιοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει το κείμενο της εξουσιοδότησης και τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου (προσωπικά, διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας).

        Σημειώσεις Τα περισσότερα πεδία είναι προαιρετικά και δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή τους. Αν δεν συμπληρωθεί ένα η περισσότερα από τα υποχρεωτικά πεδία, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να συνεχιστεί η διαδικασία δημιουργίας της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.

        Όχι Όχι


       • 10 Προεπισκόπηση εξουσιοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Εμφανίζονται στο χρήστη όλα τα πεδία της εξουσιοδότησης και συγκεκριμένα τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος, το κείμενο της εξουσιοδότησης και τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Εφόσον διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων αυτών, επιλέγει "Έκδοση" για να εκδοθεί η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

        Όχι Όχι


       • 11 Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης λαμβάνει στο πιστοποιημένο κινητό του τηλέφωνο μήνυμα (sms) με εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης. Τον εισάγει στο πεδίο "Κωδικός Επιβεβαίωσης" και πατά "Επιβεβαίωση". Αν δεν λάβει τον κωδικό επιβεβαίωσης πατά "Δεν έλαβα κωδικό" για να του αποσταλεί νέος κωδικός.

        Σημειώσεις Αν δεν εισαχθεί ο σωστός κωδικός επιβεβαίωσης η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

        Όχι Ναι


       • 12 Έκδοση εξουσιοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

        Περιγραφή Το έγγραφο της εξουσιοδότησης δημιουργείται και αποθηκεύεται στην θυρίδα του πολίτη (χρήστη).

        Σημειώσεις Ο πολίτης (χρήστης) έχει τις ακόλουθες επιλογές για την εξουσιοδότηση που δημιούργησε: (α) μπορεί να αποθηκεύσει την εξουσιοδότηση σε μορφή pdf στον υπολογιστή του (κουμπί "Αποθήκευση"), (β) να την λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (κουμπί "Αποστολή e-mail"), (γ) να στείλει sms με τον υπερσύνδεσμο προς την εξουσιοδότηση στο κινητό του (κουμπί "Αποστολή SMS"), (δ) να κοινοποιήσει το έγγραφο στη θυρίδα άλλου πολίτη (κουμπί "Κοινοποίηση") εισάγοντας το όνομα, το επώνυμο και τον ΑΦΜ του παραλήπτη, (ε) να ανακαλέσει το έγγραφο και να ακυρωθεί η ισχύς του (κουμπί "Ανάκληση".

        Όχι Όχι


       • Έκδοση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης Υπηρεσία e-exousiodotisi
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.