Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbad0b14d-3512-4e78-be46-449142479a3b 109361

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 16 + (
1
)

Κόστος

Από 75 έως 2.385 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου σε "επαγγελματίες αγρότες" ή "κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης" όπως ορίζονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα χορηγείται άδεια κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με το ΦΙΧ.

Κατά τις μεταφορές με ΦΙΧ πρέπει να πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

(α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (είδη) ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτήν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της. (β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνηση τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για λογαριασμό της. (γ) Το ΦΙΧ οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης. Ειδικότερα το ΦΙΧ που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφ όσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. (δ) Οι μεταφορές που γίνονται με το ΦΙΧ είναι επικουρική δραστηριότητα σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση "Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) Αγροτικού".

Σημειώσεις

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης. Ειδικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ μέχρι 4.000 χιλιογράμμων που πρόκειται να εξυπηρετήσουν γεωργική επιχείρηση, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η γεωργική έκταση προς εκμετάλλευση (καλλιεργούμενες εκτάσεις). Η αίτηση υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα εμπορεύματα) και ο αριθμός των αιτούμενων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης αναγράφεται στην αίτηση. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού ΦΙΧ

      Επίσημος τίτλος


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ικανότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή κοινοπραξία ή κοινωνία διαδόχων που αποτελείται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν από κοινού επιχείρηση που κληρονόμησαν.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου είναι "επαγγελματίας αγρότης" όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιότητας Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου είναι "κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης" όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Ένταξης σε Μητρώο Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως "επαγγελματίας αγρότης" ή "κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης".

       Όχι Όχι

      • 5 Χρήσης Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει μεταφορικό έργο για την εξυπηρέτηση του οποίου είναι αναγκαία η έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Το μεταφορικό έργο που θα εξυπηρετεί το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (μεταφερόμενα είδη - εμπορεύματα - υλικά) αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που θα εκδοθεί.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιδιοκτησιακές Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας έχει την κυριότητα του φορτηγού αυτοκινήτου ή το κατέχει βάσει σύμβασης αγοράς με παρακράτηση κυριότητας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

       Όχι Όχι

      • 7 Φορολογικές Εχει καταβληθεί εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84), όπως ισχύει. Η εισφορά καταβάλλεται όταν το φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα κυκλοφορεί για πρώτη φορά ως ιδιωτικής χρήσης.

       Όχι Όχι

      • 8 Φορολογικές Έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξόφληση ή νόμιμη απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 9 Φορολογικές Εχει καταβληθεί το τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000

       Όχι Όχι

      • 10 Τεχνικές Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες για τον έλεγχο ασφαλούς, υγιεινής ή κατάλληλης μεταφοράς ορισμένων εμπορευμάτων, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές 1. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά περίπτωση σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητάς του με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Έχουν τηρηθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο οι διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν. 2873/2000 για φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης. 75 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως με ανοιχτό ή κλειστό αμάξωμα ή τρίτροχο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973:
       • 1. Για Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την Επικράτεια:
        • α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ. αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ. αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ.
        • β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ευρώ. βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε διακόσια πέντε (205) και βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ.
        • γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε εξήντα (60) ευρώ.
       Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.
       • 2. Για Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων (οι άδειες για αυτά χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης):
        • α) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε τετρακόσια δέκα (410) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.
        • β) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε διακόσια τριάντα πέντε (235) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.
       Η εισφορά που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καταβάλλεται:
        • α) Εάν δεν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
        • β) Εάν υπερβαίνει τα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις.
       0 € - 2310 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης». Βεβαίωση

       Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης».

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Δήλωση

       Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν από την βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δεν προκύπτει το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Επαγγελματικές

       Όχι 9429

      • 3 Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση. Βιβλιάριο

       Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν από την βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δεν προκύπτει το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7646

      • 4 Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς. Άδεια

       Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν από την βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δεν προκύπτει το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4627

      • 5 Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών). Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν από την βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δεν προκύπτει το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4627

      • 6 Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται εάν από την βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) δεν προκύπτει το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 7 Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου. Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) για καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973 (Α 84) όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7259

      • 8 Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000 Φορολογικό παραστατικό

       Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας οχήματος του άρθρου 26 ν.2873/2000

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 9 Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά για εξακρίβωση ταυτότητας οχήματος και τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό.       Σημειώσεις: Aπαιτούνται δικαιολογητικά που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας του οχήματος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, για παράδειγμα προκειμένου για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα (όπως επιθεώρηση οχήματος, δελτίο ΚΤΕΟ κλπ), και δικαιολογητικά για τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά τα δικαιολογητικά δεν περιγράφονται σε αυτήν την διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 10 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου αναγνώρισης ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 2244

      • 11 Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις. Όταν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινωνία διαδόχων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις. Όταν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση για άδεια ΦΙΧ είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινωνία διαδόχων υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 12 Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ασφαλή, υγιεινή ή κατάλληλη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μπορεί να απαιτούνται δικαιολογητικά για το φορτηγό αυτοκίνητο, τα οποία προβλέπονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δημόσιου φορέα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις μεταφοράς του συγκεκριμένου είδους, για παράδειγμα, βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος για μεταφορά τροφίμων/ποτών, άδεια μεταφοράς ζώντων ζώων κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4332

      • 13 Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Άδεια κυκλοφορίας

       Αδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το όχημα σε άλλο Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για να εκδοθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος για το οποίο είχε εκδοθεί προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, πλην Ελβετίας, παραδίδεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών το μέρος Ι της προηγούμενης άδειας κυκλοφορίας και το μέρος ΙΙ, εφόσον είχε εκδοθεί. Όταν η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από τα μέρη I και II αλλά το μέρος II λείπει, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών στην οποία ζητήθηκε η νέα έκδοση άδειας μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εκδώσει εκ νέου άδεια για το όχημα, μόνον όμως αφού θα έχει λάβει, εγγράφως ή δια της ηλεκτρονικής οδού, επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους, στο οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το όχημα, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει δικαίωμα να λάβει νέα άδεια κυκλοφορίας για το όχημα σε άλλο κράτος μέλος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • 14 Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ. Δελτίο

       Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό κατατίθεται όταν υπάρχει υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου του φορτηγού αυτοκινήτου πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3201

      • 15 Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/sdg/vehicles/taking-motor-vehicle-temporarily-or-permanently/vehicle-registration/information-about-procedures-relating-to-registration-of-new-or-second-hand-vehicle

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Η διακίνηση του δικαιολογητικού (ψηφιακή αυτεπάγγελτη ή δια ζώσης κατά περίπτωση) προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7140

      • 16 Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου. Βιβλιάριο

       Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από το βιβλιάριο μεταβολών προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορτηγού αυτοκινήτου. Αυτό το δικαιολογητικό αφορά χορήγηση άδειας ΦΙΧ για φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7646

      • 17 Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου. Άδεια κυκλοφορίας

       Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αυτό το δικαιολογητικό αφορά χορήγηση άδειας ΦΙΧ για φορτηγό αυτοκίνητο με ΜΑΜΦΟ κάτω των τεσσάρων τόνων που ο αιτών έχει αποκτήσει με μεταβίβαση. Για χορήγηση άδειας ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ κάτω των 4 τόνων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς προκύπτει από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας που είχε εκδοθεί για το φορτηγό αυτοκίνητο, εφ όσον κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, όπου έχει καταχωριστεί η πράξη μεταβίβασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 16

       Ναι 9039

      • Νόμος 46 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 2 του β.δ. 281/1973.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Νόμος 29 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 56-57 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Νόμος 30- 31 4441 2016 227 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100227

      • Νόμος 39 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για Φ.Ι.Χ. Αυτοκίνητα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Βασιλικό Διάταγμα 281 1973 84 Α

       Περιγραφή Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/68 και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ΝΔ 833/71 και 1268/72.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100084

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1146 1972 64 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19720100064

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1071 2023 3394 Β

       Περιγραφή Ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμη- σης, καθορισμός του τύπου και του περιεχόμε- νου του πιστοποιητικού και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση και την καταχώριση στοιχείων του πιστοποιητικού ταξινόμησης, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 130 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203394

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α/33824/2683 2004 1514 Β

       Περιγραφή Εγγραφα κυκλοφορίας οχήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201514

      • Υπουργική Απόφαση Α2/29542/5347 1991 707 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910200707

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/1831 1978 72 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ αυτών ρυμουλκουμένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200072

      • Υπουργική Απόφαση ΣΤ/3365 1973 166 Β

       Περιγραφή Περί καθορισμού τύπου βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, των επιβαλλομένων εις αυτό καταχωρίσεων, ως και του τρόπου εξευρέσεως στοιχείων των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, δια την καταβολήν υπέρ του Δημοσίου των υπό του αρθρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 οριζομένων τελών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730200166

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Α1/οικ. 18764/670 2017 1065 Β

       Περιγραφή Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201065

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που καταθέτει η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης και χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας καταχωρεί την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αναθέτει τον χειρισμό της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 4 Ελεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εισάγει στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων τα στοιχεία του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκτυπώνει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων το έντυπο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει στην μεταφορική επιχείρηση την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.