Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση010ef4e6-8538-4f95-95c4-d91da4acbf12 146853

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 + (
3
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά την περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος αμιγούς ή μικτού πρατηρίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Η διαδικασία της αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας (παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του λειτουργούντος πρατηρίου) πραγματοποιείται μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της αρχικής άδειας λειτουργίας πρατηρίου LNG, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος δικαιούχος υποβάλλει τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 14, της υπ. αρ. πρωτ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η αδειοδοτούσα αρχή, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου στο νέο πρόσωπο. Στην αντίθεση περίπτωση, δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά, για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι, αν μετά τις (15) εργάσιμες ημέρες απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εγκρίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Επιπλέον, αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αρμόδια Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

2. Η αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλεται συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, η αίτηση, μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά (με email), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τελευταία ενημέρωση

12/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού LNG ή/και L-CNG

Σημειώσεις

Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 14 της με υπ΄αρ. 188543/2022 (ΦΕΚ 3368/Β/2022-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3723/Β/2022).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα Υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενδεχόμενη επανυποβολή δικαιολογητικών, δεν έχει εγκρίνει ή απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

    Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    Κατά των αποφάσεων που σχετίζονται με την άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ή/και να υποβάλλει αίτηση θεραπείας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133).

    NACE

    • 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λειτουργούντος αμιγούς ή μικτού πρατηρίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα.

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης εκμετάλλευσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω:

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων παροχής (LNG) είναι όσα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών δικαιούνται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Στο άρθρο 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α), αναφέρει ότι, τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών, προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών (με LNG κ.λπ.) ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι, είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα, και το σε ισχύ, δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Προϋπόθεση για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων LNG, είναι: i) Η μη καταδίκη για νοθεία καυσίμων και λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183). ii) Η κατοχή νόμιμου δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 13, της υπ’ αρ. 188543/2022 (Β΄ 3368) υπουργικής απόφασης, για τον προστιθέμενο ή μεταβαλλόμενο εξοπλισμό, κτίρια ή εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 7 Πιστοποίησης Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. 30 € -

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος (νέος εκμεταλλευτής), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α 173), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG ή/και L-CNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων. Β) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α 173), ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG ή/και L-CNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου, κατά το νόμο μηχανικού, στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: i) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του. ii) Έχουν ελεγχθεί ότι όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα βρίσκονται σε ισχύ και από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών, προτύπων και οδηγιών αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου. Στην περίπτωση ανανέωσης, λόγω λήξης της χρονικής ισχύος τους, υποβάλλεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανωτέρω στην αδειοδοτούσα αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλων για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας και εξαρτήματα Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλων για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας και εξαρτήματα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 4 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων. Πιστοποιητικό

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υποβάλλονται οι αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων, καθώς και η αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων του κατόχου της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 5, της υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980 Β) κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3151 Β΄ 2020), αφορά μόνο τα μικτά πρατήρια με άδεια λιανικής εμπορίας (παρ. 3, άρθρο 7 του ν. 3054/2002) με LNG. Δεν αφορά τα αμιγή πρατήρια με LNG και τα πρατήρια ιδιωτικής χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 6 Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υποβάλλονται Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων) και του μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. 40534/4859 (ΦΕΚ 2041 Β 2013) κ.υ.α., στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών - εκροών, για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Πιστοποίηση

       Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3603

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του Υπευθύνου Λειτουργίας, του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG, από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 107, του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας

       Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει, μεταξύ άλλων, στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφο της υφιστάμενης άδεια λειτουργίας από τον φάκελο του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 11 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει, μεταξύ άλλων, στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, από τον φάκελο του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 12 Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων. Πιστοποιητικό

       Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει, μεταξύ άλλων, στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφο του ογκομετρικού πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων, από τον φάκελο του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 114 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 7(γ) του άρθρου 114, του εν λόγω νόμου, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής, μεταξύ άλλων καυσίμων, και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας». Η παράγραφος 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του ν. 4439/2016 ( ΦΕΚ 222 Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 2, 6 και 9 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Ο ν. 4439/2016 προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το Φυσικό Αέριο (άρθρα 2, 3 και 6). Στο άρθρο 9 του νόμου καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα καύσιμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Νόμος 3, 4, 7 και 14 3054 2002 230 Α

       Περιγραφή Ο ν. 3054 αφορά, μεταξύ άλλων, την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών. Στην παρ. 5, του άρθρου 14 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης, η οποία ορίζει την επιβολή ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση, μεταξύ άλλων αδειών και των αδειών λιανικής εμπορίας καυσίμων (πρατήρια κ.λπ. παρ. 1, άρθρο 4), καθώς και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 10), ως "λιανική εμπορία" νοείται η διάθεση καυσίμων με σκοπό το κέρδος προϊόντων αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. 3), στις κατηγορίες λιανικής εμπορίας υπάγονται οι άδειες: α. Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. β. Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών. γ. Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14 188543/22 2022 3368 Β

       Περιγραφή Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 12 και 13), για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, καθώς και τη διαδικασία παραχώρησης της άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14. Έχει γίνει διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 3723 Β/14-7-2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203368

      • Άλλο 2022 3723 Β

       Περιγραφή Αφορά έκδοση ΦΕΚ για τη Διόρθωση Σφαλμάτων στηv υπ’ αρ. 188543/7.6.2022 απόφαση (Β’ 3368).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203723

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 2020 3151 Β

       Περιγραφή Η απόφαση καθορίζει: α) τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3054/2002, β) τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών, γ) τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη της απόφασης δεν εφαρμόζονται στις άδειες των ιδιωτικών πρατηρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5, 6 και 7 172058 2016 354 Β

       Περιγραφή Η απόφαση θεσπίζει νέους κανόνες, μέτρα και όρους καθώς και πιο ευέλικτες διαδικασίες που αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, οι οποίες σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο άρθρο 5 αναφέρεται η έκδοση της απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, στο άρθρο 6 αναφέρονται λεπτομέρειες για τον φάκελο Κοινοποίησης, και στο άρθρο 7 καθορίζονται λεπτομέρειες για τη σύνταξη της Έκθεσης στην οποία αναφέρεται η οικεία Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ). Επίσης στο παράρτημα Ι, το μέρος 2, σημείο 18, αναφέρονται τα όρια χωρητικότητας για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης (50 τόνοι) ή ανώτερης βαθμίδας (200 τόνοι).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200354

      • 1 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Αίτησης Παραχώρησης Εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης Άδειας Λειτουργίας και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη (δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή).

       Σημειώσεις Η αδειοδοτούσα αρχή εντός του διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Εφόσον δεν συντρέχουν, η αρμόδια Υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας στο νέο πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Επανυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή, εντός του διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λόγω ελλείψεων, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επανυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 5 Έγκριση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας μετά την Επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Ναι


      • 6 Απόρριψη Αίτησης Παραχώρησης Αίτησης Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αδειοδοτούσα Αρχή απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.