Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb59db61b-8491-4e60-9ded-e97ff07728b3 596184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

16 έως 19

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην περίπτωση που ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης (σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) απόφαση), χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευση του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

1. Η διαδικασία "παραχώρηση της άδειας ίδρυσης" πραγματοποιείται πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης και πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου LNG στο πρόσωπο που ανήκει η άδεια ίδρυσης.

Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στην αντίθεση περίπτωση, δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά, για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι, αν μετά τις (15) εργάσιμες ημέρες απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εγκρίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αρμόδια Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του.

2. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου που περιλαμβάνει υγρά καύσιμα). Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3861/2010 (Α’ 112) και 4727/2020 (Α’ 184).

3. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής άλλων αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται σε ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στην περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης και άδεια λειτουργίας

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευση του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Στην περίπτωση που μετά την υποβολή της αίτησης, παρέλθει το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

    Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    Κατά των αποφάσεων που σχετίζονται με την άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή ή/και να υποβάλλει αίτηση θεραπείας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4558/2018 (Α’ 133).

    NACE

    • 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση άδεια ίδρυσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, πριν την λήξη της και πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια λειτουργίας, αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα, στην περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων παροχής (LNG) είναι όσα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών δικαιούνται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής LNG σε οχήματα, απαιτείται να έχει εκδοθεί ή άδεια ίδρυσής του.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Υπεύθυνος λειτουργίας σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας (όπως και τα πρατήρια LNG), ορίζεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 24, του νόμου 4439/2016 και το άρθρο 7 της υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) υ.α..

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Προϋπόθεση για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που αιτούνται άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων LNG, είναι: i) Η μη καταδίκη για νοθεία καυσίμων και λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183). ii) Η κατοχή νόμιμου δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Πληρωμή των ανταποδοτικών τελών, τα οποία ορίζει ο νόμος 3054/2002 για τα πρατήρια με άδεια λιανικής εμπορίας (άρθρο 7, παρ. 3), και τα οποία εξειδικεύονται στο άρθρο 2, παρ. α.5 και β, της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 (ΦΕΚ 3151 Β΄ 2020). Εφαρμόζεται στα μικτά πρατήρια με LNG και υγρά καύσιμα. Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται: α) σε αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG και β) στα πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία το νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG, χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής άλλων αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται σε ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG.

       Όχι Όχι

      • 9 Υπηκοότητας Στο άρθρο 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α), αναφέρει ότι, τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών, προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών (με LNG κ.λπ.) ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι, είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα, και το σε ισχύ, δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€. Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης) καταβάλλεται ποσό ύψους 30 €. 30 € - 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Παραχώρηση Ίδρυσης: Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Παραχώρηση Ίδρυσης: Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

       Σχετικός σύνδεσμος: 445756 Άδεια ίδρυσης ή/και λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε οχήματα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βλ. πεδίο Κόστος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 2 Παραχώρηση Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Παραχώρηση Ίδρυσης: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183), ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG. iii) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχ ει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Άδεια λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου Έγκριση

       Άδεια λειτουργίας: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου ή έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος - έξοδος ή απότμηση - υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG, εκτελέσθηκε καλώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 4 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Άδεια λειτουργίας: Οικοδομική άδεια Άδεια δόμησης

       Άδεια λειτουργίας: Οικοδομική άδεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οικοδομική άδεια του πρατηρίιου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 6 Άδεια λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή Πιστοποίηση

       Άδεια λειτουργίας: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, η οποία θα αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3603

      • 7 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά συμμόρφωσης Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά συμμόρφωσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να έχουν εκδοθεί από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής: i ) Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG : Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG : τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς και κατά περίπτωση κατηγορίας καυσίμου, της υπ’ αρ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5661), του π.δ. 1595/1984 και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 11224/1981 ή του β.δ. 465/1970. ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του Διαπιστευμένου Φορέα, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στο φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς και Οδηγίες. iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από τα ισχύοντα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνες δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών υγρών καυσίμων. Δεν υποβάλλεται στην περίπτωση πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών (για τη περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων) και του μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 40534/4859/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών - εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Άδεια λειτουργίας: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ. Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/14858/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 477) και την υπό στοιχεία 14165/Φ.17.4/373/1993 υπουργική απόφαση (Β΄ 673) για τη περίπτωση πρατηρίου υγροποιημένου ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG), που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG) και Πιστοποιητικό Πνευματικής Δοκιμής ή/και Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την παρ. 18.1 του προτύπου ISO 16924 ή/και την υπ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β 5661) για την περίπτωση πρατηρίου LNG.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 13 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection) Πιστοποιητικό

       Άδεια λειτουργίας: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 188543/2022 (Β΄ 3368) υπουργικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 15 Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 107, του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 16 Άδεια Λειτουργίας: Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Άδεια Λειτουργίας: Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για μικτά πρατήρια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 της υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3151 Β΄ 2020), αφορά μόνο τα μικτά πρατήρια με άδεια λιανικής εμπορίας (παρ. 3, άρθρο 7 του ν. 3054/2002) με LNG. Δεν αφορά τα αμιγή πρατήρια με LNG και τα πρατήρια ιδιωτικής χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 17 Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βεβαίωση

       Άδεια λειτουργίας: Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης απαιτείται στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 18 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας λειτουργίας) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τροποποίηση άδειας λειτουργίας: Υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε περίπτωση μεταβολής ή επέκτασης (τροποποίηση άδειας λειτουργίας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις, πρέπει, πριν την υλοποίησή των τροποποιήσεων τους, να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Εταιρικού δικαίου

       Όχι 4332

      • 19 Προσθήκη Σημείων Φόρτισης Η/Ο: Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Προσθήκη Σημείων Φόρτισης Η/Ο: Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας, απαιτείται η υποβολή και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της εγκατάστασης αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4332

      • Νόμος 114 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 7(γ) του άρθρου 114, του εν λόγω νόμου, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων, και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής, μεταξύ άλλων καυσίμων, και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας». Η παράγραφος 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του ν. 4439/2016 ( ΦΕΚ 222 Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 2, 6 και 9 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Ο ν. 4439/2016 προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το Φυσικό Αέριο (άρθρα 2, 3 και 6). Στο άρθρο 9 του νόμου καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα καύσιμα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12 και 13 188543/22 2022 3368 Β

       Περιγραφή Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, καθώς και τη διαδικασία παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 13. Έχει γίνει διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 3723 Β/14-7-2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203368

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815 2020 3151 Β

       Περιγραφή Η απόφαση καθορίζει: α) τα ανταποδοτικά τέλη για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Πώλησης Υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3054/2002, β) τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών, γ) τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη της απόφασης δεν εφαρμόζονται στις άδειες των ιδιωτικών πρατηρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203151

      • Άλλο 2022 3723 Β

       Περιγραφή Αφορά έκδοση ΦΕΚ για τη Διόρθωση Σφαλμάτων στηv υπ’ αρ. 188543/7.6.2022 απόφαση (Β’ 3368).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220203723

      • 1 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Αίτησης Παραχώρησης Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης, στην περίπτωση παραχώρησης ίδρυσης, απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στην παρ. 3 της υπ. αρ. 188543 (ΦΕΚ 3368 Β 2022) υ.α..

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Προϋποθέσεων Παραχώρησης Άδειας Ίδρυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραχώρηση της Άδειας Ίδρυσης στον νέο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση Δικαιολογητικών για Άδεια Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή μετά τον έλεγχο νομιμότητας παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, εξετάζει και ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης του νέου προσώπου. Εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών θα πρέπει να εγκρίνει ή απορρίψει την αίτηση ή να ενημερώσει εγγράφως τον αιτούντα για επανυποβολή δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Η αδειοδοτούσα αρχή εντός του διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Εφόσον δεν συντρέχουν, η αρμόδια Υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών προκύψει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, η αδειοδοτούσα αρχή, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) αορίστου χρόνου.

       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή και Πρωτοκόλληση Επανυποβαλλόμενων Δικαιολογητικών Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή εντός του διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λόγω ελλείψεων, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μετά την επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση επανυποβολής δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας για το νέο πρόσωπο, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Ναι


      • 7 Απόρριψη Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.