Άδεια λειτουργίας αμιγώς ή μικτού πρατηρίου πεπ. φυσ. αερίου και ενέργειας σε περίπτωση παραχώρησης (έκδοση ή τροποποίηση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ad90efe-95ac-46b5-8692-760b6d67a5a5 791044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 11 + (
2
)

Κόστος

Από 299,5 έως 569,5 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπου εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου που διαθέτει εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων). Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112). Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας. Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών αφορά εργάσιμες ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σημειώσεις

1.Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. 2. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με την οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθούν εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης. 3. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). / 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν.4558/2018 (Α’ 133).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
      Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄173), ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €. 30 € - 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8240

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 2 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 3 Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων ή μικτού πρατηρίου (υγραερίου και υγρών καυσίμων) 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 4 Αλλαγή επωνυμίας. Το παράβολο με κωδικό 8232 υποβάλλεται μόνο εάν υπάρχει εγκατάσταση πλυντηρίου-λιπαντηρίου. 29.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8232

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.aade.gr/polites/e-parabolo

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄173), ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων. ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄173), ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου, iii) Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου CNG ή του μικτού πρατηρίου CNG και στη χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης CNG και των δεξαμενών καυσίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού στην οποία δηλώνονται τα εξής: i) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του. ii) Έχουν ελεγχθεί ότι όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα βρίσκονται σε ισχύ και από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου. Στην περίπτωση ανανέωσης, λόγω λήξης της χρονικής ισχύος τους, υποβάλλεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανωτέρω στην αδειοδοτούσα αρχή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού στην οποία δηλώνονται τα εξής: i) οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του. ii) Έχουν ελεγχθεί ότι όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα βρίσκονται σε ισχύ και από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG, προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου. Στην περίπτωση ανανέωσης, λόγω λήξης της χρονικής ισχύος τους, υποβάλλεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανωτέρω στην αδειοδοτούσα αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) όπως ισχύει, καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) όπως ισχύει, καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/ Β΄/2005).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG) και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859 (ΦΕΚ 2041/Β΄/2013). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG) και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 40534/4859 (ΦΕΚ 2041/Β΄/2013).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής, από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013). Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 46537 (ΦΕΚ 2036/Β΄/2013).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπευθύνου λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπευθύνου λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου CNG από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, αφορά μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Αντίγραφα από τον φάκελο του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου CNG: i) Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. ii) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG). Έγγραφο

       Αντίγραφα από τον φάκελο του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου CNG: i) Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. ii) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει τα ανωτέρω κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 10 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. 1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης αριθμ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18-5-2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426), εφόσον απαιτείται. 2. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, αφορά μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9429

      • 11 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129. Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή της συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 51157/ΔΤΒΝ1129.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων. Ο ψηφιακός τρόπος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, αφορά μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9429

      • 12 Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) - Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης και Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις. Σύμφωνα με την υπ αρ.101195/17-9-2021 (Β 4654) υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 13 Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του δικαιολογητικού του παραπάνω δικαιολογητικού. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Αποδεικτικό κοινοποίησης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του φωτοαντιγράφου του δικαιολογητικού του παραπάνω δικαιολογητικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αφορά στις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6554

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 93067/1083 2018 5661 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205661

      • Προεδρικό Διάταγμα 1224 1981 303 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100303

      • Βασιλικό Διάταγμα 465 1970 150 Α

       Περιγραφή Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός εν γένει κατοικοιμένων περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700100150

      • Προεδρικό Διάταγμα 595 1984 218 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100218

      • Νόμος 4439 2016 222 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση οδηγίας 2014/94/ΕΕ για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασία αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100222

      • Νόμος 11 3897 2010 208 Α

       Περιγραφή Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100208

      • Νόμος 185 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 6 42863/438 2019 2040 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202040

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12597 2022 259 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 5661)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200259

      • 1 Παραλαβή της Aίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της οικείας περιφερειακής ενότητας την Aίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας ή Βεβαίωση λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τη μεταβίβαση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου CNG, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και CNG).

       Ναι Ναι


      • 5 Επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδειας λειτουργίας μετα την επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που, είτε το ως άνω διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, είτε το ως άνω διάστημα των πέντε (5) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

       Ναι Όχι


      • 7 Υπογραφή - Κοινοποίηση στον αιτούντα - Ολοκλήρωση διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.