Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbcb598aa-3bbd-4079-8b1e-fdcbe9fdabef 598347

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 18

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος που πρόκειται να λειτουργήσει ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης και τηρείται ή είναι διαθέσιμη η λογιστική αποθήκης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Χορήγηση έγκρισης χώρου υποκείμενου σε έλεγχο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής για την αποθήκευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων με αναστολή καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του αιτήματος εξαρτάται από το είδος της εγγύησης που θα κατατεθεί.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για άδεια υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισμό


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
    
    Όταν η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή αξιολογεί αρνητικά την αίτηση και προτίθεται να την απορρίψει λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης, προκειμένου ο τελευταίος, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση, να εκφράσει τις απόψεις του (δικαίωμα ακρόασης). Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, λαμβάνεται η τελική απόφαση επί της αίτησης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια λειτουργίας καθεστώτος αποταμίευσης

      Άδεια αποταμίευσης Χορήγηση έγκρισης αποταμίευσης Χορήγηση αποταμίευσης

      Έγκριση αποταμίευσης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ύπαρξη αποθηκευτικής εγκατάστασης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου που πληροί τις προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Ο αιτών πρέπει να έχει την ουσιαστική και πραγματική διαχείριση των εμπορευμάτων (κατοχή των εμπορευμάτων που πρόκειται να αποθηκευτούν).

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών είναι πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΄Ενωση.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Εάν η αίτηση αφορά την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης (αποθήκη που προορίζεται για την αποταμίευση εμπορευμάτων αποκλειστικά του διαχειριστή της αποθήκης), απόκτηση αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων - EORI με σκοπό την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εισαγωγή του εμπορεύματος.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η αίτηση δεν αφορά τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σε αιτούντα ο οποίος ήταν κάτοχος άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης η οποία: α) ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, λόγω μη εκπλήρωσης τουλάχιστον μίας εκ των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια, β) ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών εφόσον πρόκειται για πετρελαιοειδή-ενεργειακά προϊόντα.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η κατοχή κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο αιτών καταθέτει συνολική εγγύηση που καλύπτει τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις του συνόλου των εμπορευμάτων που πρόκειται να αποταμιευτούν σε περίπτωση που χρησιμοποιεί συχνά τη διαδικασία του καθεστώτος ή μεμονωμένη εγγύηση που καλύπτει τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για συγκεκριμένη εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση που χρησιμοποιεί περιστασιακά τη διαδικασία του καθεστώτος

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης, Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Καταβάλλεται το ποσό των 500 ευρώ για στεγασμένες αποθήκες εμβαδού έως 1000τμ ή για υπαίθριες αποθήκες εμβαδού έως 10.000τμ. Σε περίπτωση που το εμβαδό υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια το ποσό υπολογίζεται αναλογικά και δεν δύναται να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά άδεια λειτουργίας. 500 € - 3000 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/IMPORTS-Σύστημα εισαγωγών/e-Αίτηση;www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ηλεκτρονικές πληρωμές

       Όχι

      • 3 Καταβάλλεται το ποσό των 250 ευρώ ανά έτος στην περίπτωση τακτικής διενέργειας συνήθων εργασιών στην αποθήκη καθώς στην περίπτωση τακτικής προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη. Στην περίπτωση που οι σχετικές εγκρίσεις χορηγούνται κατά τη διάρκεια του έτους, τα ως άνω ποσά υπολογίζονται για τους εναπομείναντες μήνες του έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα κατάθεσης της αίτησης για έγκριση συνήθων εργασιών ή για έγκριση προσωρινής εξόδου κατά περίπτωση. 250 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/IMPORTS-Σύστημα εισαγωγών/e-Αίτηση;www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ηλεκτρονικές πληρωμές

       Όχι

      • 4 Καταβάλλεται το ποσό των 40 ευρώ στην περίπτωση περιστασιακής διενέργειας συνήθων εργασιών στην αποθήκη καθώς και στην περίπτωση περιστασιακής προσωρινής εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/IMPORTS-Σύστημα εισαγωγών/e-Αίτηση;www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ηλεκτρονικές πληρωμές

       Ναι

      • 3

      • 5 Για τις δημόσιες αποθήκες τύπου ΙΙΙ των οποίων τη διαχείριση ασκεί το τελωνείο καταβάλλεται το ποσό των 40 ευρώ ανά διασάφηση (παραστατικό) αποταμίευσης. 40 €

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/IMPORTS-Σύστημα εισαγωγών/e-Αίτηση;www.aade.gr/Τελωνειακές υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ηλεκτρονικές πληρωμές

       Ναι

      • 3

      • 1 Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την Φορολογική Υπηρεσία ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα και πληροφορίες για τη δραστηριότητά του και τις εγκαταστάσεις του Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την Φορολογική Υπηρεσία ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα και πληροφορίες για τη δραστηριότητά του και τις εγκαταστάσεις του

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/aythorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Προκειμένου περί ΑΕ και ΕΠΕ το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό το οποίο έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Προκειμένου περί ΑΕ και ΕΠΕ το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό το οποίο έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/aythorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Προκειμένου περί ΑΕ, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας το οποίο έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ Πρακτικό

       Προκειμένου περί ΑΕ, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας το οποίο έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/aythorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 4 Προκειμένου περί ΟΕ και ΕΕ το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Προκειμένου περί ΟΕ και ΕΕ το καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/aythorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9338

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 6 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/aythorisations-exoysiodotiseis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Τοπογραφικό διάγραμμα Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο όπου θα σημειώνονται τα σημεία εισόδου-εξόδου και η περίφραξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 5768

      • 8 Κάτοψη της αποθηκευτικής εγκατάστασης Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κάτοψη της αποθηκευτικής εγκατάστασης

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πρόκειται για στεγασμένο χώρο όπου θα σημειώνονται τα σημεία εισόδου-εξόδου και η περίφραξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 5768

      • 9 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με την επάρκεια και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων. Βεβαίωση

       Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με την επάρκεια και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση για μη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από αρμόδια αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Περιφέρεια) Βεβαίωση

       Βεβαίωση για μη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από αρμόδια αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Περιφέρεια)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η αποθήκη εμπίπτει σε κατηγορία επιχείρησης για την οποία δεν απαιτείται η λήψη Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

       Ναι 9703

      • 11 Έγκριση χρήσης δεξαμενών που εκδίδεται από το τελωνείο Έγκριση

       Έγκριση χρήσης δεξαμενών που εκδίδεται από το τελωνείο

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για πετρελαιοειδή προϊόντα. Η έγκριση εκδίδεται σύμφωνα με την αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και λειτουργία αυτής" (Β΄2745), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8880

      • 12 Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας εμπορίας ή άδειας διύλισης ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: [[ΔΔ:Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου κατηγορίας Ε - Τροποποίηση ως προς την επωνυμία του κατόχου, Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α - Ανανέωση]]

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για πετρελαιοειδή προϊόντα. Εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και απαιτείται σύμφωνα με την αριθ. ΔΕΦΚ Φ 1116601ΕΞ 2017/31-07-2017 ΑΥΟ "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης" (Β΄2744), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 13 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για είδη τροφίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 14 Άδεια αποθήκευσης νωπών τροφίμων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια. Άδεια

       Άδεια αποθήκευσης νωπών τροφίμων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για είδη τροφίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 15 Άδεια λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής - Ανασυσκευασίας και Αποθήκευσης Χημικών Προϊόντων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής - Ανασυσκευασίας και Αποθήκευσης Χημικών Προϊόντων που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για χημικά προϊόντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 16 Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις μεταποίησης (π.χ κονσερβοποιεία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4627

      • 17 Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια. Άδεια

       Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο υπό εξέταση χώρος είναι σιλό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4627

      • 18 Άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια Άδεια

       Άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης που εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο υπό εξέταση χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών (εύφλεκτα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, τοξικά προϊόντα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4627

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 210-225, 237-239, 240-242 952 2013

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων, διατάξεις καθεστώτων αποθήκευσης και διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 161-183, 201-203 2446 2015

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων και διατάξεις τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 258-271 2447 2015

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 22-23 341 2016

       Περιγραφή οριζόντιες διατάξεις ειδικών καθεστώτων

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0341

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής A.1002 2022 10 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης (τροποποιητική της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 Απόφασης)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200010

       ΑΔΑ 6Π4Α46ΜΠ3Ζ-4ΟΛ

      • Απόφαση ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 2017 810 Β

       Περιγραφή Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200810

       ΑΔΑ 7ΜΗ5Η-ΔΔ3

      • Εγκύκλιος E.2001 2022

       Περιγραφή Συμπληρωματικές οδηγίες για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9B%CE%A646%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A67%CE%9B?inline=true

       ΑΔΑ Ψ5ΛΦ46ΜΠ3Ζ-Φ7Λ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 2017

       Περιγραφή Οδηγίες για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης-Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 Απόφασης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%97-%CE%9E%CE%958%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 2015

       Περιγραφή Διευκρινήσεις για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9D%CE%98%CE%99%CE%97-%CE%947%CE%93%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΝΘΙΗ-Δ7Γ

      • Εγκύκλιος ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 2015

       Περιγραφή Διευκρινήσεις για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2267%CE%9E%CE%92%CE%97-%CE%97%CE%9F%CE%95%22&page=0

       ΑΔΑ 67ΞΒΗ-ΗΟΕ

      • Εγκύκλιος Δ18Γ 5002693 2014

       Περιγραφή Διευκρινήσεις για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%92%CE%99%CE%959%CE%97-6%CE%9E%CE%A5%22&page=0

       ΑΔΑ ΒΙΕ9Η-6ΞΥ

      • Απόφαση A.1231 2021 4988 Β

       Περιγραφή Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγηση του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/plirofories-pros-oikonomikoys-foreis/teloneia/eori-economic-operator-identification-and registration

      • Εγκύκλιος Ε.2217 2021

       Περιγραφή Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ εφαρμογή της υπ αριθ. Α.1231/18-10-2021 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%9F46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%95%CE%92%CE%9B%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΩΤΟ46ΜΠ3Ζ-ΕΒΛ

      • 1 Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερόμενου με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβαλλόμενη αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος Αδειών -Εγκρίσεων του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) (https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/authorisations-exoysiodotiseis)

       Σημειώσεις Ο συναλλασσόμενος αιτείται την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Η αίτηση έχει υλοποιηθεί μηχανογραφικά σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 12 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της πλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης καθώς και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι η Τελωνειακή Περιφέρεια ή το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ή του οποίου βρίσκεται η αποθήκη.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το τελωνείο ελέγχου διενεργεί αυτοψία επί του προτεινόμενου χώρου και αποστέλλει την έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης είναι το τελωνείο ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 4 Για τακτική χρήση του καθεστώτος, καταχώρηση αίτησης για άδεια συνολικής εγγύησης και έκδοση άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση τακτικής χρήσης του καθεστώτος, μετά την αξιολόγηση των προϋποθέσεων έκδοσης συνολικής εγγύησης και εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, η αίτηση του ενδιαφερόμενου καταχωρείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στο Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του ICISnet και εν συνεχεία εκδίδεται η άδεια συνολικής εγγύησης. Σε περίπτωση περιστασιακής χρήσης του καθεστώτος, το βήμα αυτό παραλείπεται.

       Σημειώσεις Η αίτηση για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης καθώς και η άδεια συνολικής εγγύησης καταχωρούνται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου της Άδειας - Έκδοση Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του καθεστώτος, συντάσσεται σχέδιο της Άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο εν συνεχεία από τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής έκδοσης της άδειας.

       Σημειώσεις Η Άδεια εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ή από το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ή του οποίου βρίσκεται η αποθήκη.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.