Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3926271e-a823-4fdc-bed8-71a89ec969f2 632504

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13 + (
2
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αδειοδότηση λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.


* Η παρούσα διαδικασία ισχύει και για την αδειοδότηση ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων των μεταφορικών εταιριών, εφόσον τα ως άνω πρατήρια λειτουργούν, αποκλειστικά και μόνο, κατά περίπτωση, για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3887/2010 (Α΄174), όπως ισχύει, και των λεωφορείων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε δημόσιους φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Παρατηρήσεις

 • Άρθρο 10 της υπ αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, όπως ισχύει.

Αδειοδοτούσα Αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Για τη νόμιμη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» της υπ αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, απαιτείται άδεια λειτουργίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή που είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας λειτουργία του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του.

 • Άρθρο 12 της υπ αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, όπως ισχύει.

Εποπτεία - Έλεγχος - Κυρώσεις Τα «πρατήρια καυσίμων» της παρούσας υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, λειτουργία τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις ή/και ελλείψεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, μέχρις ότου ο κύριος ή κάτοχος του λειτουργούντος «πρατηρίου καυσίμων», συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων. Στην αντίθετη περίπτωση προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων του. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην υπ αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών φορέων του Δημοσίου.

 • Μητρώο Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας "Η υπ΄ αριθμ. οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/Β/2019), με θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας."
 • Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 218), όπως ισχύει.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης εφαρμογή έχει το με αριθμ. πρωτ. ΔΥδρογ/Β/Φ.5/171005/12-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας Αγοράς Υδρογονανθράκων (Β’) της Δ/νσης Υδρογονανθράκων της Γεν. Δ/νσης Ενέργειας της Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποστάλθηκε σε όλες τις Γεν. Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, συνημμένα, με το αριθμ. πρωτ. 29575/293/20-4-2018 έγγραφό μας.

 • Στην παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
  • α) Η άδεια λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» μπορεί, εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη Απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.
  • β) Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο, λατομείο κ.τ.λ.). Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.
  • γ) Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά ή απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα του «πρατηρίου καυσίμων» και προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις.
  • δ) Η ισχύς της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων» είναι η ίδια με την χρονική ισχύ της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.). Ειδικά για την περίπτωση εργοταξίου κατασκευής οδικών υποδομών και τη μεταφορά του από την υφιστάμενη χιλιομετρική του θέση στην επόμενη, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας αλλά η υποβολή στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία, Υπεύθυνης Δήλωσης του εκμεταλλευτή του, αναφορικά με την νέα χιλιομετρική θέση εγκατάστασης του εργοταξίου.

Στην περίπτωση της μεταφοράς του από την υφιστάμενη χιλιομετρική του θέση στην επόμενη, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπάγεται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής ενότητας που χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του, απαιτείται η εκ νέου έκδοση άδειας λειτουργίας.

Στην περίπτωση ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων, για τη μεταφορά του από την υφιστάμενη θέση στην επόμενη, εντός της ίδιας Παραχώρησης Μεταλλείου ή του ίδιου χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή του ίδιου λατομικού χώρου, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας αλλά η υποβολή στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία Υπεύθυνης Δήλωσης του εκμεταλλευτή του, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση, αναφορικά με την νέα θέση εγκατάστασης του πρατηρίου.

  • ε) Πριν την λήξη οποιουδήποτε Πιστοποιητικού απαιτείται να υποβληθεί νέο σε ισχύ για τη συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων». Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της Αδειοδοτούσας Αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί «Πρατήριο καυσίμων» χωρίς να είναι σε ισχύ, οποιοδήποτε από τα Πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • στ) Εντός διαστήματος ενός (1) μηνός πριν την λήξη της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων», με ευθύνη του εκμεταλλευτή του υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη *Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκμεταλλευτή του «πρατηρίου καυσίμων», στην οποία δηλώνονται τα εξής:
  • «i) Έχει γίνει καθαρισμός του συνόλου των σωληνώσεων και των δεξαμενών του «πρατηρίου καυσίμων», και έχει γίνει απομάκρυνση των αποβλήτων από αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν υφίσταται υπόλειμμα προϊόντος στη δεξαμενή και στις σωληνώσεις.
  • ii) Έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των ενιαίων φορέων και του συνόλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για το «πρατήριο καυσίμων».
  • iii) Έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση του εδάφους στον χώρο που ήταν εγκατεστημένοι οι «ενιαίοι φορείς» και δεν υφίσταται ρύπανση του εδάφους από τη λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων»».

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση εντός του ανωτέρω διαστήματος, η Αδειοδοτούσα Αρχή, διαβιβάζει αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος για διεξαγωγή Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης στον χώρο του πρατηρίου και αναστέλλει την άδεια λειτουργίας του.

 • ζ) Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων». Στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπό αδειοδότηση «πρατηρίου καυσίμων» είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σημειώσεις

1.Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. Δεν απαιτείται για τα παρακάτω δικαιολογητικά εξακρίβωσης ταυτοποίησης. 2. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του ν.3852/2010 (Α’ 87). / 2. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (άρθρο 118 του ν.4558/2018 (Α’ 133).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες για παραχώρηση ίδρυσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Έκδοση άδειας 30€.Επιπλέον για κάθε αντλία ή διανομέα πέραν της πρώτης (1ης), 30 €.Πρατήριο υγρών καυσίμων. 30 € - 450 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8228

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Χορήγηση/τροποποίηση αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8455

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 3 Ετήσια ανταποδοτικά τέλη αδειών πετρελ. προϊόντων Ν.3054/2002. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8460

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής: β1) Στη περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει. ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο. β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει, ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής: β1) Στη περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει. ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο. β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει, ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με την έκταση της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), όπου φαίνεται η χωροθέτηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και των αντλιών του. Στο υπόψη σχέδιο σημειώνονται οι διαστάσεις των πλευρών της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), καθώς και η θέση του «ενιαίου φορέα», της ηλεκτρογεννήτριας, των εξαερώσεων των δεξαμενών, η θέση στάθμευσης του βυτιοφόρου για την τροφοδοσία του «ενιαίου φορέα», καθώς και οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων-μηχανημάτων εντός του χώρου εργασίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με την έκταση της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), όπου φαίνεται η χωροθέτηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και των αντλιών του. Στο υπόψη σχέδιο σημειώνονται οι διαστάσεις των πλευρών της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), καθώς και η θέση του «ενιαίου φορέα», της ηλεκτρογεννήτριας, των εξαερώσεων των δεξαμενών, η θέση στάθμευσης του βυτιοφόρου για την τροφοδοσία του «ενιαίου φορέα», καθώς και οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων-μηχανημάτων εντός του χώρου εργασίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζεται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: δίκτυο σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζεται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: δίκτυο σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1.Παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 Απαιτούμενα πιστοποιητικά της υπ' αρ. 37776/2645/24-5-2017 (Β' 1882) υ.α. α) ΠΑΡ. 1. "Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384, συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1426) και το Προεδρικό Διάταγμα π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα, και την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14 ή άλλα αντίστοιχα. β) ΠΑΡ.4. "Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, Κανονισμούς και πρακτικές, ο οποίος βεβαιώνεται με σχετική βεβαίωση, αρμόδιου Μηχανικού, που περιγράφει με λεπτομέρεια την τεχνική μέθοδο με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 2.Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: ε1) Κάτοψη - Τομή του ενιαίου φορέα. ε2) Δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου. ε3) Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και τον όγκο μετρητών. ε4) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: ε1) Κάτοψη - Τομή του ενιαίου φορέα. ε2) Δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου. ε3) Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και τον όγκο μετρητών. ε4) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Βλ. Άρθρο 4 Ενιαίος Φορέας, Άρθρο 5 Δεξαμενές, σωληνογραμμές και ηλεκτρολογικά δίκτυα, Άρθρο 6 Αντλίες και διανομείς καυσίμων , Άρθρο 7 Απαιτούμενα πιστοποιητικά Άρθρο 8 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος, της υπ' αρ. 37776/2645/24-5-2017 (Β' 1882) υ.α. 2. Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036). Πιστοποιητικό

       Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Απαιτούμενα πιστοποιητικά της υπ' αρ. 37776/2645/24-5-2017 (Β' 1882) υ.α. α) ΠΑΡ.1. Για τη λειτουργία ενός «πρατηρίου καυσίμων», είναι απαραίτητη η ύπαρξη Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Πυροσβεστικές διατάξεις. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι ίδια με τη διάρκεια του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας που ισχύει και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης που αδειοδοτούνται είτε με το β.δ. 465/1970, είτε με το π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν. β)ΠΑΡ.2. Η εμπρόθεσμη ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου του «πρατηρίου καυσίμων», ο οποίος υποχρεούται να αιτηθεί εγκαίρως από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του. 2. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Πιστοποιητικό

       Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 9 Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και της μελέτης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και της μελέτης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Πιστοποιητικά των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1 .Παρ.1 του άρθρου 7 Απαιτούμενα πιστοποιητικά της υπ' αρ. 37776/2645/24-5-2017 (Β' 1882) υ.α. ΠΑΡ.1. Για τις μεταλλικές δεξαμενές απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12285 ή άλλο αντίστοιχο. Για τις πλαστικές δεξαμενές απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα. 2.Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 11 Βεβαίωση υδροστατικής δοκιμής λεκάνης ασφαλείας (όπου προβλέπεται) και βεβαίωση υδραυλικής δοκιμής σωληνώσεων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υδροστατικής δοκιμής λεκάνης ασφαλείας (όπου προβλέπεται) και βεβαίωση υδραυλικής δοκιμής σωληνώσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Παρ. 3 του άρθρου 7 Απαιτούμενα πιστοποιητικά της υπ' αρ. 37776/2645/24-5-2017 (Β' 1882) υ.α. ΠΑΡ. 3. Για τη λεκάνη ασφαλείας, απαιτείται έλεγχος αυτής με υδροστατική δοκιμή στεγανότητας, ο οποίος δηλώνεται με σχετική βεβαίωση, αρμοδίου Μηχανικού, που περιγράφει με λεπτομέρεια την τεχνική μέθοδο με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και βεβαιώνεται η στεγανότητα αυτής. 2. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κυριότητα ή η κατοχή τουλάχιστον 5 οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργων. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κυριότητα ή η κατοχή τουλάχιστον 5 οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 13 Υπεύθυνες δήλωσες του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και μεταλλικών κατασκευών του ενιαίου φορέα, στις οποίες δηλώνονται τα εξής: «i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων», ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του «πρατηρίου καυσίμων» προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται, iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του «πρατηρίου καυσίμων» έγινε σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, iν) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δήλωσες του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και μεταλλικών κατασκευών του ενιαίου φορέα, στις οποίες δηλώνονται τα εξής: «i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων», ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του «πρατηρίου καυσίμων» προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται, iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του «πρατηρίου καυσίμων» έγινε σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, iν) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Παράβολο - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων (π.δ. 118/2006). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παράβολο - Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων (π.δ. 118/2006).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: 1. Τα παράβολα - ανταποδοτικά τέλη αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. 2. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 15 Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 κοινή υπουρ- γική απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 κοινή υπουρ- γική απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: 1. Τα παράβολα - ανταποδοτικά τέλη αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα Αρχή. 2. βλ. Παρατηρήσεις (α/α 4) που αφορά τα ανταποδοτικά τέλη για τα πρατήρια καυσίμων ιδιωτικής χρήσης. 3. Απευθυνθείτε στην οικεία Περιφέρεια για να ενημερωθείτε εάν έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη αδειοδότησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Υπουργική Απόφαση 11 37776/2645 2017 1882 Β

       Περιγραφή Άδεια λειτουργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201882

      • Υπουργική Απόφαση 1 και 5 21706/311 2020 1515 Β

       Περιγραφή Τροποποιήσεις - Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής / Άρθρο 5 Δεξαμενές, σωληνογραμμές και ηλεκτρολογικά δίκτυα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201515

      • Υπουργική Απόφαση 128145 5583 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205583

      • Νόμος 70 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Παρ . 3 . α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), με την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής: «Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • 1 Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση, του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων». Στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπό αδειοδότηση «πρατηρίου καυσίμων» είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

       Σημειώσεις Άρθρο 11 "Άδεια λειτουργίας" της υπ' αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο Τμήμα της αδειοδοτούσας Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 1 της υπ' αρ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882/Β/2017) υ.α, όπως ισχύει, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση Έκδοσης - Χορήγησης άδεια λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Ναι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον δεν συντρέχουν, η Αδειοδοτούσα Αρχή απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Ναι


      • 5 Επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών για χορήγηση άδεια λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Ναι


      • 6 Βεβαίωση λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

       Σημειώσεις «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.