Άδεια λειτουργίας παιδοτόπων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6084a749-a85e-49ed-b42a-e8d8f1fc95b3 874588 Authorisation to operate a playground

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 14

Κόστος

Από 75 έως 185 €

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη σχετική αδειοδότηση που παρέχεται από τους Δήμους και αναφέρεται στους όρους ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένοι όροι αποσκοπούν στη βέλτιστη δυνατή παροχή των υπηρεσιών των παιδότοπων στα παιδιά και τους ενήλικες γονείς τους, στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι

δεκατεσσάρων (14) ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού Η παρούσα διαδικασία αφορά αποκλειστικά στις αδειοδοτήσεις παιδοτόπων αρμοδιότητας των Δήμων της χώρας. Επισημαίνεται ότι εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, οι παιδότοποι αδειοδοτούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές ανάλογα με τη χωροθέτησή τους (Δήμο ή Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού για παιδότοπους εντός ξενοδοχείων ή τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα για παιδότοπους εντός Χερσαίας Ζώνης Εμπορικού Λιμένα) ή από τον φορέα αδειοδότησης διάφορης δραστηριότητας (π.χ. παιδότοπος εντός γυμναστηρίου ο οποίος αδειοδοτείται από την Περιφέρεια). Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Εφόσον ο παιδότοπος πρόκειται να ιδρυθεί σε περιοχή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ153 Α/28.6.2002) απαιτείται έγκριση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης και αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης.

Σημειώσεις

Στην αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης δηλώνεται η τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο παιδότοπος. Η χορήγηση προέγκρισης δίνεται από το κατά τόπο Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Ακολούθως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης καθώς και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Η προέγκριση λογίζεται εκδοθείσα, μετά την άπρακτη πάροδο δεκαπενθημέρου από την αίτηση του ενδιαφερομένου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια λειτουργίας παιδοτόπων από Δήμο

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Εφόσον ο παιδότοπος πρόκειται να ιδρυθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου συστεγάζονται κατοικίες, σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για τη λειτουργία του παιδότοπου, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο δικαιολογητικό που είναι η υπεύθυνη δήλωση ή το αντίγραφο του καταστατικού.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές α) Ο χώρος του παιδότοπου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989, ΦΕΚ 59/Δ’/3.2.1989 β) Ο κλειστός παιδότοπος πρέπει να διαθέτει διακριτό χώρο για τις παιχνιδοκατασκευές και για τα παιχνίδια ψυχαγωγίας των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών γ) Στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο (επίπεδο) εμπορικού κέντρου που στεγάζονται λοιπές επιχειρήσεις, εφόσον είναι κύριας χρήσης, διαθέτει φυσικό φωτισμό και αερισμό και πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφαλείας

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παιδότοπου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Φ.7.5/1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές α) Οι επιφάνειες πτώσης του παιδότοπου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 β) Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις προύποθέσεις της ΚΥΑ 43650/2019

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Μη τέλεση αξιόποινων πράξεων του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο δικαιολογητικό που είναι η υπεύθυνη δήλωση.

       Όχι Όχι

      • 6 Γεωγραφικές Η ίδρυση και λειτουργία του παιδότοπου δεν είναι σε περιοχή που απαγορεύεται λόγω ύπαρξης αρχαιολογικού χώρου, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο δικαιολογητικό που είναι η βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Tο παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. Οικ. 61167/2007 «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 75 € - 185 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Διάγραμμα της περιοχής όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του παιδότοπου Τοπογραφικό διάγραμμα

       Διάγραμμα της περιοχής όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του παιδότοπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την προέγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εφόσον ο παιδότοπος πρόκειται να ιδρυθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου συστεγάζονται κατοικίες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Εφόσον ο παιδότοπος πρόκειται να ιδρυθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου συστεγάζονται κατοικίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την προέγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου που θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Κατατίθεται στην περίπτωση έλλειψης διαχειριστή της πολυκατοικίας ή στην περίπτωση άρνησης χορήγησης της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιολογητικού 2. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου που θα εγκατασταθεί ο παιδότοπος, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση παιδότοπου. Κατατίθεται στην περίπτωση έλλειψης διαχειριστή της πολυκατοικίας ή στην περίπτωση άρνησης χορήγησης της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιολογητικού 2.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την προέγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων για το ότι στην περιοχή επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων για το ότι στην περιοχή επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την προέγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 9703

      • 5 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 2244

      • 6 Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής Άδεια διαμονής

       Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9338

      • 8 Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9703

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και η δήλωση αποδοχής από αυτόν της θέσεως του υπευθύνου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και η δήλωση αποδοχής από αυτόν της θέσεως του υπευθύνου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το περιεχόμενο της δήλωσης έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του υπευθύνου του παιδότοπου περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από εταιρεία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του υπευθύνου του παιδότοπου περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σε περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από εταιρεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το περιεχόμενο της δήλωσης έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 7320

      • 12 Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50 Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 13 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ggb.gr/el/paidotopoi

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης αφορά τη συμμόρφωση στα ισχύοντα πρότυπα κατασκευής και λειτουργίας παιχνιδοκατασκευών (αρμοδιότητα Υπουργείου Ανάπτυξης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα. Κάτοψη

       Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 43650 2019 2213 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202213

      • Υπουργική Απόφαση Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828 2016 1897 Β

       Περιγραφή Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201897

      • Νόμος 11 4355 2015 178 Α

       Περιγραφή Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, με τις διατάξεις του οποίου απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση έργων σε κηρυγμένα μνημεία, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, από φορείς εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100178

      • Νόμος 1, παράγραφος Η 4254 2014 85 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, με την οποία, στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αυτή προηγείται από τη χορήγηση αδειών άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100085

      • Νόμος 16, παράγραφος 8 4164 2013 156 Α

       Περιγραφή Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, με τις διατάξεις του οποίου δεν απαιτείται έγκριση προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100156

      • Νόμος 9, παράγραφος 6 3851 2010 85 Α

       Περιγραφή Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, με τις διατάξεις του οποίου μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100085

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ. 61167 2007 2438 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070202438

      • Νόμος 10 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για χορήγηση προέγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση προέγκρισης από το Συμβούλιο Κοινότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η προέγκριση χορηγείται εντός 15 ημερών από τα κατά τόπο αρμόδια όργανα (Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο), άλλως, μετά την άπρακτη πάροδο του δεκαπενθημέρου λογίζεται εκδοθείσα.

       Σημειώσεις Χορήγηση προέγκρισης από το Συμβούλιο Κοινότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Χορήγηση προέγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η προέγκριση χορηγείται εντός 15 ημερών από τα κατά τόπο αρμόδια όργανα (Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο), άλλως, μετά την άπρακτη πάροδο του δεκαπενθημέρου λογίζεται εκδοθείσα.

       Σημειώσεις Χορήγηση προέγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση προέγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η προέγκριση χορηγείται εντός 15 ημερών από τα κατά τόπο αρμόδια όργανα (Συμβούλιο Κοινότητας και σε περίπτωση έλλειψης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε περίπτωση έλλειψης από το Δημοτικό Συμβούλιο), άλλως, μετά την άπρακτη πάροδο του δεκαπενθημέρου λογίζεται εκδοθείσα.

       Σημειώσεις Χορήγηση προέγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή της αίτησης για την έκδοση της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της άδειας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: Για τον κλειστό παιδότοπο: αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται, ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. Οικ. 61167/2007 «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) Κοινή Υπουργική Απόφαση., γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού, δδ) υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων», εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης, στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα, ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του παιδότοπου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την έκδοση βεβαίωσης μέτρων πυροπροστασίας, οι οποίες οφείλουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται σχετική βεβαίωση, ύστερα από αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση άδειας με απόφαση δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.